v 23 Troliga A-punkter Coreper I

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 7 juni 2017.Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament

=Adoption by silence procedure (+)
a)E-001674/2017 - Ádám Kósa (PPE) Interference threats to European hearing aid and cochlear implant users
8846/17 PE-QE 115
b)E-002000/2017 - Hugues Bayet (S&D) The Posting of Workers Directive and serious violations of workers' rights: the Rive Gauche case
8896/17 PE-QE 117
c)E-002021/2017 - João Pimenta Lopes (GUE/NGL) Invasion of Syrian airspace by the Israeli air force
8847/17 PE-QE 116
d)E-002122/2017 - Momchil Nekov (S&D) Political and diplomatic progress of EU sanctions against Russia
9099/17 PE-QE 118
e)E-002652/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE) Concept of justified carry-overs
9165/17 PE-QE 119

Ansvarigt statsråd
Stefan Löfven


Annotering
Föranleder ingen annotering.


Case before the Court of Justice
Opinion 2/15, Singapore FTA

=Information note for the Permanent Representatives Committee (Part 1)
9679/17 JUR 263 CORLX 251 WTO 121 SERVICES 17 FDI 10 ENV 546
TRANS 219 SOC 439

Ansvarigt statsråd
Ann Linde


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Information om mål vid EU-domstolen (A 2/15, Singapore FTA, JUR 662 RELX 835 COMER 13)

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Ingen erinran mot denna informationspunkt

Bakgrund: Den 16 maj 2017 kom EU-domstolens plenumyttrande i mål 2/15 Singapore FTA angående frågan om EU har exklusiv befogenhet att ingå frihandelsavtal med länder i sydostasiatiska nationers förbund (ASEAN), specifikt med Singapore, eller om befogenheten är delad med medlemstaterna, helt eller delvis. Frihandelsavtalet består av 17 kapitel, bl. a. import och export av varor (kapitel 2), antidumpningsåtgärder, utjämningsåtgärder och skyddsåtgärder (kapitel 3), icke-tariffära hinder för varuhandel till följd av tekniska föreskrifter och sanitära och fytosanitära åtgärder (kapitel 4 och 5), tullbestämmelser (kapitel 6), offentlig upphandling (kapitel 10), immateriella rättigheter (kapitel 11), konkurrens (kapitel 12) och handel och hållbar utveckling (kapitel 13). Kommissionen, med stöd av EP, har inför domstolen hävdat att befogenheten är exklusiv för EU medan rådet med stöd av 26 medlemsstater, har hävdat motsatsen. Domstolens slutsats i sitt omfattande yttrande (305 paragrafer) är dock att av avtalets 17 kapitel omfattas merparten av EU:s exklusiva befogenhet. Yttrandet avviker från generaladvokaten Sharpstons förslag och innebär ett utvidgande av kompetensområdet för artikel 207 FEUF. Domstolen hänvisar till etablerad praxis, bl. a. mål C-414/11 Daiichi om direkt effekt, d.v.s. om en unionsrättsakt särskilt rör internationell handel, genom att den huvudsakligen syftar till att främja, underlätta eller reglera handeln och direkt och omedelbart påverkar denna, omfattas den av den gemensamma handelspolitiken i artikel 207 FEUF och ERTA-principen i artikel 3.2 FEUF, mål C-22/70, om att befogenheten kan vara exklusiv om unionsregler och dess räckvidd påverkas.

Endast i fråga om andra investeringar än direktinvesteringar (portföljinvesteringar) och tvistelösning mellan investerare och stater i kapitel 9 är befogenheten delad med medlemstaterna. I den mån gemensamma bestämmelser i kapitel 1, 14 (öppenhet), 15 (tvistelösning), 16 (medling) och 17 (institutionella och allmänna bestämmelser samt slutbestämmelser) avser bestämmelserna i kapitel 9 är befogenheten även i dessa delar delad. Domstolen motiverar den delade kompetensen för direktinvesteringar med att ERTA-principen tar sikte på när sekundärrätten påverkas och inte en fördragsbestämmelse, i det här fallet artikel 63 FEUF. Eftersom direktinvesteringar då faller utanför artikel 3.2 och det med stöd av artikel 216.1 FEUF är av vikt för EU att kunna ingå internationella avtal för uppnå syftet med artikel 63 FEUF (att upphäva restriktioner för kapitalrörelser) bör befogenheten vara delad. Det kan dock lyftas fram att EU saknar lagstiftningskompetens på området.

Vänligen notera att annoteringen utgör en sammanfattning av ett omfattande mål och att rådets rättstjänst avser att närmare analysera målet.

Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) Appointment of Ms Krisztina VUJKOV TOMORNÉ (HU), member in the category of Government representatives

=Adoption
9731/17 EDUC 271 SOC 442

Ansvarigt statsråd
Anna Ekström


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Preparation for the 211th session of the ICAO Council (Montreal, Canada, 5 – 23 June 2017) European Union coordination of a common position – environmental protection

=Approval
9875/17 AVIATION 79 RELEX 478 CLIMA 163

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Överenskommelse om en gemensam unionsståndpunkt inför det 211:e rådsmötet i ICAO.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen kan acceptera den föreslagna unionsståndpunkten.

Bakgrund: FN:s luftfartsorgan ICAO:s råd ska hålla sin 211:e session 5-23 juni i år. EU-kommissionen har föreslagit gemensam unionsståndpunkt att föra fram vid mötet. På dagordningen står luftfartsskydd och klimatåtgärder. För luftfartsskydd handlar det om registrering av passagerarinformation. För klimat handlar det om det pågående arbetet med globala handelsbaserade åtgärder och närmare bestämt rapporteringssystem, utsläppskriterier hållbara alternativa flygbränslen.


Impact assessment within the Council – 2017 Annual Report

=Endorsement
9858/17 IA 92 MERTENS 5 POLGEN 79 COMPET 466 ECOFIN 482
9865/17 IA 93 MERTENS 6 POLGEN 80 COMPET 468 ECOFIN 484

Ansvarigt statsråd
Mikael Damberg


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att rådet ska ställa sig bakom den årliga rapporten om konsekvensutredningar i rådet.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: SE kan stödja ORDF:s rapport.

Bakgrund: Den årliga rapporten om konsekvensutredningar i rådet har tagits fram sedan 2013. I årets rapport redogörs för genomförandet av befintliga förfaranden avseende hanteringen av konsekvensutredningar i rådet mellan juni 2016 och maj 2017. Rapporten ger även en överblick över den reflektionsprocess som letts av rådet med syfte att följa upp bestämmelserna i det nya interinstitutionella avtalet avseende konsekvensutredningar.

Commission Regulation (EU) / of XXX amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards potassium polyaspartate

=Decision not to oppose adoption
9423/17 DENLEG 45 AGRI 276 SAN 205
9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203
+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Föranleder ingen annotering.


Proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos. 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119, 123, 129 and 143, two proposals for amendments to UN Global Technical Regulations 1 and 15, a proposal for a new UN Global Technical Regulation on the evaporative emission test procedure, the reaffirmation of three listings in the Compendium of Candidate UN Global Technical Regulations, and one consensus decision on the use of the term "UN GTR".

=Adoption
9797/17 ECO 36 ENT 138 MI 461 UNECE 7
9798/17 ECO 37 ENT 139 MI 462 UNECE 8

Ansvarigt statsråd
Karolina Skog


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Anta den ståndpunkt som ska intas på EU:s vägnar i Unece avseende tekniska föreskrifter om motorfordon.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige stödjer antagandet.

Bakgrund: Detta rådsbeslut ger mandat till kommissionen att rösta på EU:s vägnar för att fastställa en enhetlig EU-ståndpunkt i Unece vid omröstningen om de arbetsdokument som tagits upp på dagordningen till WP29 (världsforumet för harmonisering av föreskrifter om fordon). Den 15 maj 2017 godkänndes förslaget till ståndpunkt av kommissionens tekniska kommitté för motorfordon (TCMV), där Sverige ingår.

I förslaget fastställs EU:s ståndpunkt vid omröstning om
– de föreslagna ändringarna av Uneceföreskrifterna nr 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119, 123, 129 och 143,
– förslagen till ändringar av Uneces globala tekniska föreskrifter nr 1 och 15,
– ett förslag till nya globala tekniska föreskrifter om förfarandet för provning av avdunstningsutsläpp för det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP EVAP),
– bekräftelse av post nummer 11, nummer 12 och nummer 13 i sammanställningen över förslag till Uneces globala tekniska föreskrifter och
– ett samförståndsbeslut om användning av termen Uneces globala tekniska föreskrifter i officiella handlingar fastställda i enlighet med 1998 års överenskommelse.


 

Proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the annual Conference of the Parties to the Convention on the Conservation and Management of Pollock Resources in the Central Bering Sea, and repealing Decision 11724/12

=Adoption
9783/17 PECHE 222
+ ADD 1
9782/17 PECHE 221

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av rådsbeslut.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har inget att invända mot det föreslagna rådsbeslutet.

Bakgrund: Konventionen om bevarande och förvaltning av blekaresurserna i centrala Beringshav (CCBSP) skrevs under 1994 och trädde ikraft 1995. Konventionen skapades för att på ett hållbart sätt förvalta bestånden av bleka (lyrtorsk) på internationellt vatten i Beringshav. De stater som är medlemmar i CCBSP består av Japan, Kina, USA, Ryssland, Sydkorea och Polen.

Det aktuella förslaget syftar till att ersätta tidigare rådsbeslut och fastställa unionens ståndpunkt för sejfisket i centrala Beringshav (s.k. Beringshavskonventionen). De ändringar som gjorts innefattar en ändring av den rättsliga grunden i artikel 43(2) till artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (TFEU), samtidigt som artikel 218.9 i fördraget upprätthålls som rättslig grund. Kommissionen motsätter sig dock ändringen av rättslig grund och anser att rättsliga grunden bör vara artikel 43(2) i fördraget.


Proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Meeting of the parties to the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) and repealing Decision 14404/12

=Adoption
9768/17 PECHE 220
+ ADD 1
9767/17 PECHE 219

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av rådsbeslut.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har inget att invända mot det föreslagna rådsbeslutet.

Bakgrund: SIOFA ansvarar för långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av fiskresurser, andra än tonfisk, utanför nationell jurisdiktion i södra Indiska oceanen. Avtalet ingicks 2006, men trädde i kraft först 2012. Organisationen hade sitt förra årsmöte i mars 2015, vilket var det andra i ordningen. De nuvarande parterna i SIOFA är Australien, Cooköarna, EU, Frankrike, Japan, Sydkorea, Mauritius och Seychellerna. Det aktuella förslaget syftar till att ersätta tidigare rådsbeslut och fastställa unionens ståndpunkt för SIOFA.

Revideringen syftar till att införliva principerna och riktlinjerna för den nya gemensamma fiskeripolitiken (EU) nr 1380/2013, med beaktande av målen i kommissionens meddelande om den externa dimensionen av den gemensamma fiskeripolitiken. De ändringar som gjorts innefattar en ändring av den rättsliga grunden i artikel 43(2) till artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (TFEU), samtidigt som artikel 218.9 i fördraget upprätthålls som rättslig grund. Kommissionen motsätter sig dock ändringen av rättslig grund och anser att rättsliga grunden bör vara artikel 43(2) i fördraget.


Proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) and repealing Decision 14405/12

=Adoption
9785/17 PECHE 224
+ ADD 1
9784/17 PECHE 223

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av rådsbeslut.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har inget att invända mot det föreslagna rådsbeslutet.

Bakgrund: Fiskeriorganisationen för sydöstra Stilla Havet (SPRFMO) förvaltar fisk och skaldjursresurser, exklusive tonfisk och tonfiskliknande arter, i södra Stilla havet. Medlemmar i SPRFMO är EU, Australien, Chile, Kina, Cooköarna, Kuba, Danmark med avseende på Färöarna, Ecuador, Korea, Nya Zeeland, Peru, Ryssland, Taiwan och Vanuatu. USA, Colombia, Liberia, Panama och Frankrike (å vägnar av sina utomeuropeiska territorier) är samarbetande icke-avtalsslutande parter (CNCPs).

Det aktuella förslaget syftar till att ersätta tidigare rådsbeslut och fastställa unionens ståndpunkt för SPRFMO. Revideringen syftar till att införliva principerna och riktlinjerna för den nya gemensamma fiskeripolitiken (EU) nr 1380/2013, med beaktande av målen i kommissionens meddelande om den externa dimensionen av den gemensamma fiskeripolitiken. De ändringar som gjorts innefattar en ändring av den rättsliga grunden i artikel 43(2) till artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (TFEU), samtidigt som artikel 218.9 i fördraget upprätthålls som rättslig grund. Kommissionen motsätter sig dock ändringen av rättslig grund och anser att rättsliga grunden bör vara artikel 43(2) i fördraget.


Proposal for a Council Decision on the Union position to be taken in the European Union/Switzerland GNSS Committee established by the Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the European Satellite Navigation Programmes

=Adoption
5849/17 TRANS 39 MAR 27 EU-GNSS 5 AVIATION 18 ESPACE 6 RELEX 78
CH 14 CSC 35
5448/17 TRANS 16 MAR 15 EU-GNSS 3 AVIATION 11 ESPACE 4 RELEX 41
CH 6 CSC 16
5450/17 TRANS 17 MAR 16 EU-GNSS 4 AVIATION 12 ESPACE 5 RELEX 42
CH 7 CSC 17

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Utkast till rådsbeslut för antagande om unionens position gällande GNSS-kommittén för EU/Schweiz genom samarbetsavtalet mellan EU och Schweiz.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har inga invändningar mot den blivande A-punkten.

Bakgrund: Den 13 oktober 2016 gav EU-kommissionen rådet ett förslag till beslut om unionens position gällande GNSS-kommittén (Global Navigation Satellite Systems) för EU/Schweiz genom samarbetsavtalet mellan EU och Schweiz. Samarbetsavtalet mellan EU och Schweiz skrevs under den 18 december 2013 och har varit gällande sedan 1 januari 2014. Enligt artikel 20(2) i samarbetsavtalet ska GNSS-kommittén för EU/Schweiz antaga vilka regler, bestämmelser och arbetssätt som ska gälla för samarbetet. Rådsarbetsgruppen för intermodala transporter och nätverk har granskat utkastet till rådsbeslut och dess bilagor vid två tillfällen och nått en överenskommelse om dessa den 15 december 2016. Utkastet har nu behandlats av rådets språktjänst. Coreper får nu möjlighet att bekräfta rådsarbetsgruppens överenskommelse och föreslå rådet att antaga rådsbeslutet tillsammans med tillhörande bilagor som en A-punkt på kommande rådsmöten.