v 23 troliga a-punkter coreper II

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 8 juni 2016.

Överlämnas för skriftligt samråd till EU-nämnden torsdagen den 9 juni 2016, kl 09.00.Judgment of the Court of Justice in Case C-440/14 P, NIOC v. Council (restrictive measures against Iran)

–Reservation of implementing powers to the Council for adopting individual listing decisions (Article 291 (2) TFEU)
9838/16 JUR 269 CORLX 228 INST 250 CFSP/PESC 457

Ansvarigt statsråd:
Ann Linde


Annotering:
Avsikt med behandlingen i rådet: Information om EU-domstolens dom i mål C-440/14 P.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har ingen erinran mot denna informationspunkt.

Bakgrund: Målet rörde en talan om ogiltigförklaring av dels rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran, dels rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran, i den del de avser klaganden, som ogillades av tribunalen och sedan överklagades till EU-domstolen. Genom sin dom ogillade EU-domstolen överklagandet.

Cases before the EU General Court

Case T-192/16 (NF v. European Council), Case T-193/16 (NG v. European Council), Case T-257/16 (NM v. European Council)
9897/16 JUR 273 JAI 534 ASILE 20 MIGR 108

Ansvarigt statsråd:
Ann Linde


Annotering:
Avsikt med behandlingen i rådet: Information om tre mål i tribunalen i vilka rådet har utsett ombud.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har ingen erinran mot denna informationspunkt.

Bakgrund: I de tre målen har sökandena väckt talan mot Europeiska unionens råd och yrkat att tribunalen ska ogiltigförklara uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016.

Draft Council Decision establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the European Union request for an extension of the WTO waiver relating to the autonomous preferential regime for Western Balkans

=Adoption
9549/16 WTO 147 COWEB 50 AGRI 297 UD 110 TDC 3 8683/16 WTO 124 COWEB 39 AGRI 241 UD 97 TDC 2

Ansvarigt statsråd:
Ann Linde


Annotering:
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta ett utkast till rådsbeslut om EU:s position inför kommande Allmänna Rådsmöte i WTO gällande frågan om EU:s begäran att få förlängt ett undantag för handelspreferenser som västra Balkan åtnjuter.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja.

Bakgrund: Sedan 2000 erbjuder EU särskilda handelspreferenser till länderna i västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Kroatien (innan landet blev medlem i EU), Makedonien, Montenegro och Serbien) vilket innebär tullfrihet för varor som härstammar i något av länderna. Syftet är att bidra till ekonomisk utveckling och återhämtning i regionen, och tullfriheten har av EU förlängts fram till och med 2020. För Bosnien och Hercegovina har handelsförmånerna dock tillfälligt upphävts på grund av bristen på anpassning av landets stabiliserings- och associeringsavtal till Kroatiens EU-anslutning.

Då de särskilda handelspreferenserna strider mot den grundläggande regeln inom WTO om likabehandling av alla medlemmar så krävs ett undantag från WTO:s regelverk, något EU begärde och blev beviljade år 2000 och som successivt förlängts, senast fram till slutet på 2016. Förslaget är nu att begära en förlängning av undantaget till och med 2021.

Draft Council Decision on the signing and provisional application of the Economic Partnership Agreement between the East African Community Partner States, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part

=Adoption
9462/16 ACP 77 WTO 144 COAFR 150 RELEX 441 6296/16 ACP 29 WTO 37 COAFR 37 RELEX 118 6298/16 ACP 30 WTO 38 COAFR 38 RELEX 119+ ADD 1-2

Ansvarigt statsråd:
Ann Linde


Annotering:
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet förväntas anta ett rådsbeslut på FAC den 20 juni i Luxemburg om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemstater, å andra sidan.

Hur regeringen ställer sig till antagandet: Regeringen avser stödja antagande av rådsbeslutet i fråga. Regeringsbeslut togs den 19 maj 2016.

Bakgrund: Regeringen fattade den 19 maj 2016 beslut att underteckna ett avtal om att upprätta ett ekonomiskt partnerskapsavtal mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC) å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan.  Avtalet kommer att provisoriskt tillämpas för de delar som omfattas av unionens behörighet.  EAC-partnerstaterna är Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Sydsudan har relativt nyligen antagits som medlem av EAC, men omfattas för närvarande inte av avtalet. Avtalet med EAC har förhandlats fram i enlighet med de mål för ekonomiska partnerskapsavtal som har fastlagts i Cotonouavtalet. Avtalets syfte är att främja regional integration och handel, liberalisera handeln samt öka handelsutbytet. I avtalet ingår även en utvecklingsdimension. Svensk underskrift av ekonomiskt partnerskapsavtal med EAC avses ske i samband med rådets (utrikesministrar) möte den 20 juni 2016 i Luxemburg.

Transparency - Public access to documents
Confirmatory application No 09/c/03/16

7511/16 INF 55 API 41

Ansvarigt statsråd

Morgan Johansson


Annotering

Föranleder ingen annotering.

Transparency - Public access to documents – Evaluation of the impact of the Court ruling in case C-280/11 P (Council v. Access Info Europe)

9404/1/16 REV 1 INF 88 API 61

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson


Annotering

Föranleder ingen annotering.

Draft Council conclusions on the return and readmission of illegally staying third-country nationals

=Adoption
9459/16 JAI 489 MIGR 99 COMIX 401

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta utkastet till rådsslutsatser om återvändande och återtagande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta ja till att rådet antar slutsatserna om återvändande och återtagande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt.

Bakgrund: Utkastet till rådsslutsatser baseras i huvudsak på de pågående och kommande åtgärder i syfte att få till stånd en väl fungerande ordning för återvändande och återtagande som kommissionen presenterade i meddelande om EU:s handlingsplan för återvändande den 9 september 2015 (Fakta-PM 2015/16:FPM5). Utkastet är också i linje med den ansats när det gäller återvändande och återtagande som har fastslagits i slutsatser antagna på ER, RIF och FAC sedan sommaren 2015. Rådet upprepar bland annat att samtliga verktyg ska nyttjas för att främja samarbete med relevanta tredjeländer om återvändande och återtagande. I utkastet framhålls också att förutom återtagandeavtal, som ofta tar lång tid att förhandla, kan även andra icke-juridiskt bindande samarbetsarrangemang etableras. Vidare understryks vikten av ökat informationsutbyte och samordning mellan medlemsstaterna samt att åtgärder vidtas för en effektiv och konsekvent tillämpning av gällande regelverk.

Preparation of the third Ministerial Conference of the Prague Process (Bratislava, 19-20 September 2016)
9598/16 ASIM 83 RELEX 461

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson

Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås notera handlingslinjerna för utkastet till gemensam deklaration enligt bilaga. Rådets föreslås bemyndiga ordförandeskapet att i samarbete med Polen fortsätta förhandlingarna om utkastet till gemensam deklaration inför ministerkonferensen den 19–20 september 2016.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till det föreslagna upplägget för det fortsatta arbetet inför ministerkonferensen den 19–20 september 2016.

Bakgrund: Prag-processen som inrättades 2009 sorterar under EU:s övergripande strategi för migration och rörlighet (GAMM) och syftar till att främja partnerskap på migrationsområdet mellan EU, Schengenområdet, östliga partnerskapet, västra Balkan, Centralasien, Ryssland och Turkiet. Vid dess tredje ministerkonferens i Bratislava den 19–20 september 2016 under inkommande slovakiskt EU-ordförandeskap, förväntas en gemensam deklaration med arbetsprogram för 2017-2021 antas. Här föreslås ytterligare satsningar för att betona vikten av utbildning och praktiskt samarbete, bland annat inrättandet av en akademi som kan säkerställa en kontinuerlig användning av resultaten från hittills genomförda pilotprojekt.

CEPOL Annual Report for the year 2015

8973/16 ENFOPOL 14 99616/16 ENFOPOL 162

Ansvarigt statsråd
Anders YgemanAvsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta CEPOL:s årsrapport.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet antar rapporten.

Bakgrund: EU:s utbildningsorgan för högre tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter, CEPOL, upprättar och överlämnar varje år en årsrapport över sin verksamhet, budget och genomförda och planerade utbildningar. Rapporten godkänns av CEPOL:s styrelse, noteras av arbetsgruppen och antas av rådet.

Draft Council Decision authorising enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions on the property regimes of international couples, covering both matters of matrimonial property regimes and the property consequences of registered partnerships

=Adoption
9333/16 JUSTCIV 1218112/16 JUSTCIV 69

Ansvarigt statsråd:
Morgan Johansson

Tidigare behandling i EU-nämnden: 2016-05-09

Tidigare behandling vid rådsmöte: 2016-05-12 vid rådets möte (utrikes frågor)

Tidigare behandling i utskottet: 2016-05-12 (civilutskottet)

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta beslutet om att bemyndiga medlemsstaterna att upprätta ett fördjupat samarbete på området.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet antar beslutet om att bemyndiga medlemsstaterna att upprätta ett fördjupat samarbete på området.

Bakgrund: Kommissionen presenterade 2011 två förslag till förordningar om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden. De innehåller bestämmelser om vilket lands domstol som ska vara behörig att handlägga mål om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden, vilket lands lag som ska tillämpas samt bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöranden från andra medlemsstater. I praktiken handlar det främst om frågor om bodelning och upprättande av äktenskapsförord eller motsvarande för registrerade partner.

Sverige kunde godta de kompromissförslag till förordningar som lades fram vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 3 december 2015. Vid mötet konstaterades dock att det inte gick att nå nödvändig enhällighet för kompromissförslagen och att det inte heller skulle vara möjligt inom översiktlig tid.

Den 12 maj 2016 träffades en principöverenskommelse vid rådets möte (utrikes frågor) om att i stället bemyndiga medlemsstaterna att upprätta ett fördjupat samarbete på området, omfattande båda förordningsförslag. Det är nu dags att slutligt anta detta beslut. Hittills har 18 medlemsstater, däribland Sverige, anmält sin avsikt att delta i ett fördjupat samarbete.

För kännedom behandlades de båda förslagen till förordningar om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden i Coreper II den 1 juni 2016 och kommer att tas upp för allmän inriktning vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 9–10 juni 2016.

Draft Council Decision appointing five members and six alternate members, proposed by the Republic of Bulgaria, of the Committee of the Regions

=Examination of the Draft Council Decision (+)
9619/16 CDR 53+ COR 19618/16 CDR 52

Ansvarigt statsråd
Ardalan Shekarabi


Annotering
Föranleder ingen annotering

Commission Delegated Regulation (EU) No /.. of 17.5.2016 amending Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions

=Intention not to raise objections to a delegated act
9732/16 EF 149 ECOFIN 538 DELACT 969042/16 EF 122 ECOFIN 403 DELACT 81

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås inte motsätta sig att kommissionen antar den delegerade akten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser inte motsätta sig förslaget.

Bakgrund: Enligt tillsynsförordningen 575/2013 av 26 juni 2013 och kapitaltäckningsdirektivet 2013/36/EU av den 26 juni ska den Europeiska bankmyndigheten (Eba) lägga fram förslag till tekniska standarder för att närmare precisera innehållet i vissa av förordningens och direktivets artiklar. Kommissionen har delegerats befogenhet att anta dessa tekniska standarder.

Enligt kapitaltäckningsdirektivet artikel 131(18) ska Eba utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera den metod enligt vilken den behöriga eller den utsedda myndigheten ska identifiera ett moderinstitut inom EU, ett finansiellt holdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt holdingföretag inom EU som ett globalt systemviktigt institut och specificera metoden för fastställande av underkategorier och placeringen av globala systemviktiga institut i underkategorier på grundval av deras systembetydelse och med beaktande av eventuella internationellt överenskomna standarder. Kommissionen har tidigare antagit en delegerad akt avseende artikel 131(18) baserad på ett förslag till teknisk standard från Eba. Det nu aktuella förslaget avser ändringar i den tidigare antagna delegerade akten baserat på nya internationella standarder.

Commission Delegated Regulation (EU) /... of 18.5.2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards for the ratio of unexecuted orders to transactions in order to prevent disorderly trading conditions

=Intention not to raise objections to a delegated act
9749/16 EF 151 ECOFIN 541 DELACT 989164/16 EF 124 ECOFIN 438 DELACT 82+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås bekräfta att det inte avser invända mot kommissionens delegerade akt till direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) när det gäller tekniska standarder om andelen ej utförda order i förhållande till transaktioner för att förhindra otillbörliga marknadsförhållanden.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har för avsikt att rösta för en bekräftelse om att inte invända mot kommissionens delegerade akt till direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) när det gäller tekniska standarder om andelen ej utförda order i förhållande till transaktioner för att förhindra otillbörliga marknadsförhållanden.

Bakgrund: EU-kommissionen underrättade rådet den 18 maj 2016 om en delegerad akt inom ramen för direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II). Den delegerade akten behandlar tekniska standarder gällande gränser för andelen inte utförda order i förhållande till transaktioner för att förhindra otillbörliga marknadsförhållanden. I MiFID II införs särskilda krav med avseende på algoritmisk handel, både för värdepappersföretag och handelsplatser, i syfte att minska de potentiella riskerna från ökad användning av teknik i handeln och stärka motståndskraften hos marknader. Handelsplatser måste bland annat inrätta effektiva system, förfaranden och arrangemang för att säkerställa att algoritmiska handelssystem inte kan skapa eller bidra till otillbörliga marknadsförhållanden på sin marknad. Detta innefattar en begränsning av de meddelanden som kan anges av en medlem eller deltagare på en handelsplats genom en maximal andel ej utförda order jämfört med de transaktioner som genomförs av den medlemmen eller deltagaren. Den nu aktuella tekniska standarden specificerar andelen ej utförda order transaktioner, med hänsyn till sådana faktorer som värdet ej utförda order i förhållande till värdet av genomförda transaktioner.

Rådet och Europaparlamentet har fram till den 18 juni 2016 att invända mot den delegerade akten. Under den tysta proceduren för synpunkter på rådsarbetsgruppsnivå (arbetsgruppen för finansiella tjänster), som avslutades den 2 juni 2016, har ingen medlemsstat framfört någon avsikt att invändningar mot den delegerade akten. Rådet föreslås därför nu bekräfta att det inte avser att invända mot akten. Om inte Europaparlamentet invänder mot den tekniska standarden för tillsyn kommer den delegerade akten att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges där.

Commission Delegated Regulation (EU) /... of 17.5.2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the appropriate arrangements, systems and procedures for disclosing market participants conducting market soundings

=Intention not to raise objections to a delegated act
9735/16 EF 150 ECOFIN 539 DELACT 979030/16 EF 121 ECOFIN 402 DELACT 78

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska tillkännage sin avsikt att inte invända mot den delegerade akten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att inte invända mot den delegerade akten.

Bakgrund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk ska börja tillämpas den 3 juli 2016. Den innehåller förbud mot marknadsmissbruk (insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation) och bestämmelser som syftar till att förhindra marknadsmissbruk samt möjliggöra upptäckt av och ingripanden mot marknadsmissbruk. I förordningen ges kommissionen mandat att anta delegerade akter på ett antal områden. Den delegerade akt som rådet nu ska ta ställning till innehåller bestämmelser om system och förfaranden för marknadsaktörer som avser att marknadssondera samt krav på registerhållning vid marknadssondering. Marknadssondering omfattar överföring av information, innan en transaktion aviseras, i syfte att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och villkoren relaterade till den, såsom dess potentiella storlek eller prissättning. Om bestämmelserna följs innebär det att man inte kan anses röja insiderinformation på ett olagligt sätt. Genom den delegerade akten antas de tekniska standarder som tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Commission Delegated Regulation (EU) /... of 19.5.2016 supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on access to regulated information at Union level

=Intention not to raise objections to a delegated act
9726/16 EF 148 ECOFIN 536 DELACT 959241/16 EF 126 ECOFIN 472 DELACT 84+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska bekräfta att man inte har för avsikt att invända mot den delegerade akten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har för avsikt att rösta för en bekräftelse om att inte invända mot den delegerade akten.

Bakgrund: Den delegerade akten avser inrättandet av en så kallad europeisk elektronisk åtkomstpunkt för information (European Electronic Access Point - EEAP) där emittenters finansiella information gällande bland annat rapporter och hemmedlemstat ska bli sökbar. Till följd av Öppenhetsdirektivet från 2004 finns denna information redan lagrad i så kallade officiellt utsedda mekanismer för central lagring av obligatorisk information (Official Appointed Mechanisms - OAMs). Det så kallade Ändringsdirektivet från 2013 ålade Esma att inrätta den nu aktuella sökfunktionen. Innebörden av akten är att informationen blir sökbar på ett annat sätt, via en gemensam åtkomstpunkt. Den delegerade akten innehåller tekniska standarder som har antagits av Esma.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading (First reading)

=General approach
9800/16 EF 155 ECOFIN 546 CODEC 8139801/16 EF 156 ECOFIN 547 CODEC 814

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska godkänna en allmän inriktning om prospektförordningen.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser stödja den allmänna inriktningen.

Bakgrund: Kommissionen presenterade sitt förslag om en revidering av prospektdirektivet i form av en ny förordning den 30 november 2015. Prospektförordningen är ett prioriterat initiativ inom ramen för kapitalmarknadsunionen och syftar till att underlätta kapitalanskaffning över gränserna inom EU. Bland ändringar jämfört med nu gällande regler kan nämnas ett antal förenklade förfaranden för bl.a. små och medelstora företag, en höjning av tröskelvärden för när prospekt krävs samt mer harmoniserade regler inom EU.

Draft amending budget No 2 to the general budget for 2016: Entering the surplus of the financial year 2015


9585/16 FIN 329 PE-L 28

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: rådet föreslås anta kommissionens förslag till ändringsbudget.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta ja till att rådet antar ändringsbudget 2 för 2016 om överskott från 2015.

Bakgrund: Kommissionen har presenterat ett förslag till ändringsbudget i enlighet med artikel 18 och 41 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget. Saldot för budgetåret 2015 medför ett överskott som uppgår till 1 349 miljoner euro. Överskottet förs genom denna ändringsbudget upp som inkomst i 2016 års budget.

Proposal for transfer of appropriations No DEC 09/2016 within Section III - Commission - of the general budget for 2016


9584/16 FIN 328 INST 242 PE-L 27

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkännande av A-punkt.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att stödja förslaget.

Bakgrund: KOM föreslår en överföring inom Rubrik 1a CEF från CEF-energi  till CEF-telekommunikation  på 50 mn euro. Enligt KOM finns det flera projekt inom CEF-energi som påbörjas först år 2017 vilket möjliggör överföringen till CEF-telekommunikation under innevarande år.

Förstärkningen på 50 mn euro år 2016 är tänkt att användas till att skapa nya finansiella instrument (egetkapitalinstrumet) för bredbandsinvesteringar inom ramen för EIB:s initiativ CEF Broadband Investment Fund. Fonden kommer uppgå till 100 mn euro och riktar sig till småskaliga högriskprojekt i Europa som idag inte har tillgång till befintliga finansiella instrument från EU/EIB. 

Överföringen motiveras med att initiativet beslutades av KOM och EIB efter att 2016 års budget antogs i december 2015.

Special Report No 12/2015 from the European Court of Auditors entitled "The EU priority of promoting knowledge-based rural economy has been affected by poor management of knowledge-transfer and advisory measures"

=Adoption of Council conclusions
9169/16 FIN 306 AGRI 278 AGRIFIN 61 AGRISTR 20

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkännande av A-punkt.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta ja.

Bakgrund: Revisionsrätten har tagit fram en rapport som behandlar de kompetensutvecklings- och rådgivningsinsatser som fanns i Landsbygdsprogrammet 2007 – 2013. I de rådsslutsatser som tagits fram betonas vikten av behovsanalyser och effektiva upphandlingsförfaranden, användning av lämpliga urvals- eller tilldelningskriterier med öppen, rättvis och transparent konkurrens och samordning i användningen av EU-fonderna i syfte att minska risken för dubbelfinansiering. Rådsslutsatserna understryker vidare att det samtidigt är viktigt att uppnå en lämplig balans mellan skyddet av EU:s ekonomiska intressen och medlemsstaternas administrativa insatser och kostnader.

Special Report No 20/2015 from the European Court of Auditors entitled The cost-effectiveness of EU Rural Development support for non-productive investments in agriculture

=Adoption of Council conclusions
9170/16 FIN 307 AGRI 279 AGRIFIN 62 AGRISTR 21

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkännande av A-punkt.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta ja.

Bakgrund: Revisionsrätten har tagit fram en rapport som behandlar s.k. icke-produktiva jordbruksinvesteringar dvs. investeringar som görs av miljöskäl med avseende på dess bidrag till miljömålen för landsbygdsutvecklingspolitiken under programperioden 2007–2013. I de rådsslutsatser som tagits fram betonas vikten av att fastställa särskilda resultatindikatorer för icke-produktiva investeringar för att möjliggöra bra utvärderingar. Rådsslutsatserna trycker på behovet av lämpligt urvalsförfarande, rapportering, övervakning och utvärdering, samtidigt som en avvägning görs mellan de administrativa insatser som krävs och de relativt små medel som tilldelas icke-produktiva investeringar.

Special Report No 25/2015 from the European Court of Auditors entitled "EU support for rural infrastructure: potential to achieve significantly greater value for money"

=Adoption of Council conclusions
9171/16 FIN 308 AGRI 280 AGRIFIN 63 AGRISTR 22

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkännande av A-punkt.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta ja.

Bakgrund: Revisionsrätten har tagit fram en rapport avseende stöd till infrastruktur på landsbygden. Exempel på åtgärder är vägar, vattenledningar, bevattningskanaler men även samlingslokaler av olika slag. Revisionsrättens slutsatser visar att de granskade projekten levererade förväntad fysisk output och bidrog på ett positivt sätt till landsbygdsområdena, men håller med revisionsrätten om att ytterligare åtgärder skulle kunna vidtas för att få större valuta för pengarna. Bland annat genom att följa principerna om att man ska få valuta för pengarna (sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet), genom att fastställa urvalskriterier som prioriterar de kostnadseffektivaste projekten, använda rimliga referenspriser och garantera öppna, rättvisa och konkurrensutsatta förfaranden för offentlig upphandling.

Escalation procedure for the SIS II

9283/16 SIRIS 89 IPCR 5 COMIX 390

Ansvarigt statsråd:
Anders Ygeman

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: rådet förväntas godkänna eskaleringsprocedur för SIS II.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: regeringen avser rösta ja till att rådet godkänner eskaleringsprocedur för SIS II.

Bakgrund: Inom ramen för första generationen av Schengens informationsystem (SIS I) fanns en överenskommen eskaleringsprocedur vid incidenter som medförde driftstopp för systemet. Sedan SIS II togs i drift år 2013 har en sådan eskaleringsprocedur saknats, varför rådsarbetsgruppen för Schengenfrågor (SIS/Sirene) började behandla frågan under 2015. Den föreslagna eskaleringsproceduren ska användas vid driftstopp i SIS II i över åtta timmar. Man utvärderade också behovet av koordinerad respons från ordförandeskapet, rådet, kommissionen och eu-LISA samt eventuella andra aktörer. Mot bakgrund av den roll som SIS II spelar i brottsbekämpning och för upprätthållandet av unionens inre säkerhet är eskaleringsproceduren tänkt att medge lämpliga åtgärder för att att bemöta det hot som kan uppstå i och med ett allvarligt driftstopp. Eskaleringsproceduren, som delas in i incidenter som överstiger åtta, tolv respektive 24 timmar, föreslås bli utvecklad och implementerad av ordförandeskapet och eu-LISA, varefter den ska infogas i handboken för SIS II.