v 24 Troliga A-punkter Coreper I

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 14 juni 2017.Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament
=Adoption by silence procedure
a)
E-001926/2017 - Barbara Kappel (ENF)
Financial Transaction Tax: state of play in 2017

9491/17 PE-QE 122

b)
E-002474/2017 - Theodoros Zagorakis (PPE)
Food safety and consumer protection measures

9492/17 PE-QE 123

c)E-002588/2017 - Tomasz Piotr Poręba (ECR) and Davor Škrlec (Verts/ALE)

NER 300

9538/17 PE-QE 125

Ansvarigt statsråd
Stefan Löfven


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Case before the Court of Justice
Case C-223/17 P: Appeal against judgment of the General Court in case T-191/14 (Lubrizol France S.A.S. v Council of the European Union)

=Information note for the Permanent Representatives Committee (Part 1)
10029/17 JUR 287 UD 144

Ansvarigt statsråd
Ann Linde


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Information om pågående mål vid EU-domstolen

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Ingen erinran mot denna informationspunkt

Bakgrund: Det franska aktiebolaget Lubrizol France S.A.S. har överklagat tribunalens dom av den 16 februari 2017 i vilken tribunalen avslog bolagets talan om delvis ogiltigförklaring av rådets förordning (EU) nr 1387/2013 av den 17 december 2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011. Klagandebolaget grundar överklagandet på att tribunalen brustit i att tillämpa rätt rättslig standard för att bestämma uppskovet med tull för BPA (plastkemikalien Bisfenol A), otillåtet ersatt sitt resonemang med rådets och förvrängt bevisningen, brustit i att tillämpa relevant process och tillämpat ett motsägelsefullt resonemang. Rådet delgavs överklagandet den 27 april 2017 och ska inom två månader från det avge svarsskrivelse. Rådets rättstjänst har utsett ombud i målet.

Mål C-223/17P, 10029/17 LIMITE JUR 287 UD 144

European Union Intellectual Property Office
Draft Council Decision appointing the chairperson of a Board of Appeal

=Adoption
9824/17 PI 76
+ COR 1
9713/17 PI 74

Ansvarigt statsråd
Mikael Damberg


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet:
Rådet föreslås välja Sven Stürmann till ordförande för EUIPOs besvärskammare.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige har förordat kandidaten Maria Virgina Melgard men anser att båda kandidaterna är kvalificerade och kan godkänna förslaget att utse Sven Stürmann till ordförande för EUIPOs besvärskammare.

Bakgrund: EUIPO är EUs myndighet för att erbjuda skydd för immateriella tillgångar. EUIPO hanterar registreringen av EU varumärken och designskydd. Organisationen arbetar även för harmonisering av registreringsprocesser inom immateriella rättigheter i EU och utvecklar nya verktyg tillsammans med nationella immaterialrättsorganisationer. EUIPO inhyser även en besvärskammare som ansvarar för beslutsfattande i överklagande av beslut tagna i första instans gällande EU-varumärken och designskydd. Beslutet taget av besvärskammaren kan i sin tur överklagas i EU-domstolen. Besvärskammaren är självständig och inte bunden av några instruktioner.
Ordföranden för besvärskammaren vid EUIPO väljs, med enkel majoritet, från en lista av kandidater som föreslås av det styrande rådet för EUPIO. ( I enlighet med Article 136(1) of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark, med tillägg till Regulation (EU) N° 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015).
Förfarande är sådant att alla medlemmar har fått tillfälle att yttra sig över kandidaterna. Därefter erhöll varje medlem en röstsedel, med kandidaterna listade i bokstavsordning. Varje MS la en röst, eller avstod. En av kandidaterna erhöll enkel majoritet och kommer att föreslås och väljas vid nästkommande möte.
En ny ordförande för EUIPOs besvärskammare ska utses. Den 23 november presenterade en lista med tre kandidater utsågs (som var indirekt rangordnade) av förvaltningsrådet vid EUIPO. Den 3 maj höll Europeiska parlamentets kommitté för rättsliga frågor en hearing med samtliga tre kandidater.
Den 12 maj meddelades via brev att en av kandidaterna drog tillbaka sin kandidatur.
De två kandidater som kvarstår är Maria Virgina Melgard och Sven Stürmann. De två kandidaterna fick nio röster respektive tolv röster vid förvaltningsrådets omröstning.
Vid möte den 24 maj valde Coreper att föreslå för rådet att kandidaten Sven Stürmann väljs som ordförande.
Sverige har ansett båda kandidaterna är väl kvalificerade. Eftersom Sverige verkar generellt för en ökad jämställdhet, har Sverige initialt förordat Maria Virgina Melgard men kan acceptera Sven Stürmann.

Chairing of certain Working Parties by other delegations, at the request of the Estonian Presidency

=Approval
9085/17 POLGEN 61 INST 216

Ansvarigt statsråd
Stefan Löfven


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Estland har bett Bulgarien respektive Nederländerna att vara ordförande i två rådsarbetsgrupper (för vin och alkohol respektive livsmedelsfrågor) under det estniska EU-ordförandeskapet 1 juli-31 december 2017.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen ställer sig positiv till beslutet.

Bakgrund: Undantag från regeln att det är ordförandeskapslandet som är ordförande i arbetsgrupperna är för det mesta ett resultat av enskilda arrangemang mellan medlemsstaten och övriga inom trio-ordförandeskapet. Detta undantag används framför allt av små medlemsstater med begränsade personalresurser/expertis inom arbetsgruppernas ansvarsområde. Att arrangemanget kan förekomma framgår av rådets arbetsordning.

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards Campylobacter in broiler carcases

=Decision not to oppose adoption
9714/17 AGRILEG 107 DENLEG 46 VETER 41
8950/17 AGRILEG 92 DENLEG 41 VETER 36
+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Föranleder ingen annotering.


Draft Council conclusions on Blue Growth

=Adoption
9825/17 POLGEN 77 POLMAR 17 COMAR 23 AGRI 295 CLIMA 157
ENV 560 PECHE 227 RELEX 470 TRANS 236 COMPET 459
RECH 215 ECOFIN 475
9826/17 POLGEN 78 POLMAR 18 COMAR 24 AGRI 296 CLIMA 158
ENV 561 PECHE 228 RELEX 471 TRANS 237 COMPET 460
RECH 216 ECOFIN 476
+ COR 1

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att anta rådslutsatser.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen ställer sig bakom att rådsslutsatserna antas

Bakgrund: Inom politikområdet integrerad havspolitik presenterade EU-kommissionen 2012 ett meddelande om blå tillväxt som fokuserade på utvecklingsmöjligheter för hållbara maritima näringar, så som energiproduktion, sjöfart, fiske, vattenbruk, blå bioteknik och kust- och havsnära turism. Rådslutsatserna uppmärksammar den lägesrapport kommissionens tjänstegrenar tagit fram men också nyligen lanserade initiativ för att stödja blå tillväxt. Här kan särskilt nämnas en handlingsplan för tillväxt i Västra Medelhavet och ett meddelande från kommissionen om nautisk turism.


Draft Council Regulation amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products

=Adoption
10069/17 UD 148
9766/17 UD 137

Ansvarigt statsråd
Ann Linde


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska ta ställning till en rådsförordning

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja

Bakgrund: Tullsuspension innebär att gällande importtull för en vara enligt EU:s tulltaxa upphävs för en bestämd tid eller tills vidare. Import från alla länder till EU kan då ske utan tull eller ibland till en lägre tull än den normala. Tullsuspension beviljas främst för olika råvaror och halvfabrikat för industrin. Det viktigaste kriteriet är att det inte finns tillverkning inom EU av samma eller liknande vara. Om det finns en liten tillverkning som inte täcker behovet kan en tullkvot eventuellt bli aktuell.
I EU finns två förordningar som reglerar tullsuspensioner och tullkvoter (Rådets förordning 1387/2013 och Rådets förordning 1388/2013 ). Två gånger per år uppdateras förordningarna om tullsuspensioner och tullkvoter. Det innebär att nya tullättnader införs samtidigt som andra upphör att gälla. EU:s ministerråd fattar beslut om tullsuspensioner och tullkvoter på förslag av Europeiska kommissionen.


Draft Council Regulation amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products

=Adoption
10070/17 UD 149
9794/17 UD 138

Ansvarigt statsråd
Ann Linde


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska ta ställning till en rådsförordning

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja

Bakgrund: Tullsuspension innebär att gällande importtull för en vara enligt EU:s tulltaxa upphävs för en bestämd tid eller tills vidare. Import från alla länder till EU kan då ske utan tull eller ibland till en lägre tull än den normala. Tullsuspension beviljas främst för olika råvaror och halvfabrikat för industrin. Det viktigaste kriteriet är att det inte finns tillverkning inom EU av samma eller liknande vara. Om det finns en liten tillverkning som inte täcker behovet kan en tullkvot eventuellt bli aktuell.
I EU finns två förordningar som reglerar tullsuspensioner och tullkvoter (Rådets förordning 1387/2013 och Rådets förordning 1388/2013 ). Två gånger per år uppdateras förordningarna om tullsuspensioner och tullkvoter. Det innebär att nya tullättnader införs samtidigt som andra upphör att gälla. EU:s ministerråd fattar beslut om tullsuspensioner och tullkvoter på förslag av Europeiska kommissionen.


Draft Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, at the first meeting of the Conference of the Parties of the Minamata Convention on Mercury with regard to the adoption of the required content of the certification referred to in Article 3(12) of the Convention and of the guidance referred to in Article 8(8) and (9) of the Convention

=Adoption
9982/17 ENV 579 COMER 76 MI 478 ONU 79 SAN 237 IND 151
9666/17 ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138

Ansvarigt statsråd
Karolina Skog


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Anta EU position inför det första partsmötet om Minamatakonventionen om kvicksilver.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: SE stöder förslaget

Bakgrund: Minamatakonventionen (MC) är den första miljökonventionen på mer än tio år. Det är en framgång att alla världens länder har lyckats komma överens om ett bindande instrument om kvicksilver. MC reglerar samtliga delar av kvicksilvers livscykel, från brytning till avfallshantering inkl. luftutsläpp.
Kommissionen och 7 medlemsstater inklusive Sverige ratificerande konventionen den 18 maj. detta innebär att över 50 parter har ratificerat och konventionen träder ikraft den 16 augusti. Det första partsmötet kommer att hållas 24-29 september i Geneve. Rådet bör därav besluta om en position till det mötet.