v 41 troliga A-punkter Coreper I - kompl

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 12 oktober 2016.Draft Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Group of Experts on the European agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport (AETR) of the United Nations Economic Commission for Europe

=Preparation for the adoption
12405/16 TRANS 35412380/16 TRANS 352

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Tidigare behandling vid rådsmöte
2016-10-07 vid rådets möte Working Party on Road Transport.

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet antagande av beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i expertgruppen för Förenta nationernas ekonomiska kommission för den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) den 24 – 26 oktober i Genève.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen kan godta ORDF förslaget enligt doc st12380/16. SE bör dock bevaka att tillägget i skäl 9 Such an accession should not constitute a precedent as regards any future accession of the EU to other international organisations liksom tillägget i artikel 14 i AETR överenskommelsen For the purposes of amending Appendices 1, 1B, 1C, 2 and 3 kvarstår.

Bakgrund: Den 12 oktober 2012 lade Kommissionen fram ett förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i expertgruppen för Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas europeiska överenskommelse om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) (COM (2012) 589 final). Vid möte i rådets arbetsgrupp för transporter den 15 januari 2013 enades arbetsgruppen om ett justerat förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska antas på EU:s vägnar i expertgruppen för AETR. Avsikten är sedan att efter diskussion och överenskommelse i AETR-expertgruppen, kan ett förslag att ändra AETR föreslås av Kommissionen i form av ett framtida rådsbeslut i enlighet med artikel 218.6, vilket kräver EP:s medgivande. Den föreslagna EU-positionen godkändes av Coreper 1 den 20 februari 2013 som en I-punkt. Ståndpunkten antogs genom skriftlig procedur som avslutades den 22 februari, och innebär i korthet följande:

Ändring av artikel 22bis i AETR: Även fördragsslutande länder som inte är med i EU kan påverka bestämmelserna om färdskrivare i underbilaga 1B till AETR. En administrativ kommitté ska ha ansvar för att besluta om ändringar av underbilagan, och bestå av alla fördragsslutande parter till överenskommelsen. För beslutsmässighet ska en närvaro med minst hälften plus en av de fördragsslutande parterna krävas. Organisationer för social integration (se ändring av artikel 14), i egenskap av fördragsslutande parter, ska ha lika många röster som de har medlemsstater utan att deras närvaro vid omröstningen ska vara nödvändig. Den administrativa kommittén ska anta beslut med en majoritet av de närvarande och röstande fördragsslutande parterna. Företrädaren för en regional organisation som är part i överenskommelsen avger rösterna för sina medlemsstater.

Ändring av artikel 14 i AETR: I bestämmelsen föreslås en ändring så att det kan bli möjligt för en organisation för social integration (t.ex. EU) att bli part till AETR.

Det förslag som ORDF nu går vidare med efter Coreper I den 12 oktober 2016 jämfört med den EU-position som godkändes av Coreper den 20 februari 2013 gäller ett tillägg i skäl 9 till ståndpunkten att En sådan anslutning inte ska utgöra ett prejudikat när det gäller en eventuell framtida EU anslutning till andra internationella organisationer. Vidare en justering av andra meningen i till skäl 9a If EU becomes a part of AETR ORDF gjorde även en notering att de inte ändrar artikel 14 i AETR överenskommelsen vilket innebär att texten om " ändring av bilagorna 1, 1B, 1C, 2 och 3 " kvarstår.