v 41 troliga A-punkter Coreper I

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 12 oktober 2016.Replies to written questions put to the Council by Members of the European Parliament

=Adoption by silence procedure (+)

a)E-002595/2016 - Theodoros Zagorakis (PPE) New food scandal12980/16 PE-QE 324
b)E-004962/2016 - Curzio Maltese (GUE/NGL) Fires in Sicily12179/16 PE-QE 297
c)E-005139/2016 - Edouard Ferrand (ENF) Euro 2016: Security measures12294/16 PE-QE 303
d)E-005168/2016 - Marian-Jean Marinescu (PPE) Space Surveillance and Tracking12167/16 PE-QE 293
e)E-005302/2016 - Kateřina Konečná (GUE/NGL) Lack of health care for people with disabilities in Serbia12180/16 PE-QE 298
f)E-005453/2016 - Hilde Vautmans (ALDE) Use of armed drones12303/16 PE-QE 304
g)E-005497/2016 - William (The Earl of) Dartmouth (EFDD) Access to the EU single market12182/16 PE-QE 300
h)E-005736/2016 - Dubravka Šuica (PPE) Next steps to eliminate discrimination against five Member States in US visa arrangements12168/16 PE-QE 294
i)E-005771/2016 - Jean-François Jalkh (ENF) EU budget and the refugee crisis12170/16 PE-QE 295
j)E-005819/2016 - Siôn Simon (S&D) Opportunities for young UK nationals at the Council of the European Union12172/16 PE-QE 296

Ansvarigt statsråd
Stefan Löfven


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Governing Board of the European Agency for Safety and Health at work
Draft Council Decision appointing the members and alternate members

=Adoption
11936/1/16 SOC 498 EMPL 324 REV 1
11935/16 SOC 497 EMPL 323

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Advisory Committee on Safety and Health at Work
Appointment of Mr Arnaud PUJAL, alternate member for France, in place of Mr Olivier MEUNIER, who has resigned

=Adoption
12313/16 SOC 532 EMPL 350

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Advisory Committee on Safety and Health at Work
Appointment of Mr Patrick MADDALONE, member for France, in place of Ms Bénédicte LEGRAND-JUNG, who has resigned

=Adoption
12314/16 SOC 533 EMPL 351

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Advisory Committee on Safety and Health at Work
Appointment of Ms Vladka KOMEL, alternate member for Slovenia, in place of Mr Etbin TRATNIK, who has resigned

=Adoption
12319/16 SOC 534 EMPL 352

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Advisory Committee on Safety and Health at Work
Appointment of Ms Eva PÕLDIS, alternate member for Estonia, in place of Ms Kristel PLANGI, who has resigned

=Adoption
12586/16 SOC 562 EMPL 372

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Advisory Committee on Safety and Health at Work
Appointment of Mr Brian ZAHRA, alternate member for Malta, in place of Mr Andrew Agius MUSCAT, who has resigned

=Adoption
12906/16 SOC 597 EMPL 398

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Advisory Committee on Safety and Health at Work
Appointment of Mr Lawrence MIZZI, member for Malta, in place of Mr John SCICLUNA, who has resigned

=Adoption
12907/16 SOC 598 EMPL 399

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Advisory Committee on Freedom of Movement for Workers
Appointment of Ms Barbara DALLINGER, alternate member for Austria, in place of Ms Stefanie RIEDER, who has resigned

=Adoption
12958/16 SOC 602 EMPL 403

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Föranleder ingen annotering.

Draft Joint Statement on Shared Vision and Goals for the Future of Europe in Space by the European Union and the European Space Agency

=Authorisation to the Commission to sign
12808/16 ESPACE 46 RECH 283 COMPET 515 TRANS 368 TELECOM 184

Ansvarigt statsråd
Helene Hellmark Knutsson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkännande av kommissionens rätt att signera ett gemensamt uttalande med den europeiska rymdorganisationen ESA om den framtida europeiska rymdverksamheten. Uttalandet ska tillfogas som kappa till den europeiska rymdstrategin som kommissionen ska presentera i form av ett meddelande senare i oktober.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Kan godkännas.

Bakgrund: Kommissionen och den europeiska rymdorganisationen ESA:s generalsekretariat har sedan ett par år fört diskussioner om hur en gemensam europeisk rymdstrategi bör se ut. Medlemsstaterna begärt att likalydande förslag till europeisk rymdstrategi ska presenteras i respektive organisation. Resultatet har istället blivit det gemensamma uttalande som här är aktuellt, och som kommissionen avser tillfoga sitt kommande meddelande om en europeisk rymdstrategi.

Declaration on cooperation on environment and climate change in the Eastern Partnership

=Approval on behalf of the European Union
12786/16 ENV 628 CLIMA 130 COEST 245

Ansvarigt statsråd
Karolina Skog


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås godkänna deklarationen för antagande på miljöministermötet under det Östliga partnerskapet 18 oktober 2016.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen ställer sig bakom att deklarationen godkänns av Rådet för antagande på miljöministermötet under det Östliga partnerskapet 18 oktober 2016.

Bakgrund: Deklarationen introducerar inga nya förpliktelser, utan upprepar förpliktelser som EU och partnerländerna har påtagit sig i andra fora. Avsikten med deklarationen är att fördjupa existerande samarbete och ge det nödvändigt politiskt stöd. Deklarationen kommer inte signeras, utan antas av de deltagande ministrarna.

Deklarationen är framtagen genom konsultationer med MS sedan början av 2016. Sverige har bara lämnat marginella kommentarer på ett av de senare utkasten. Svenska åsikter är antagna.

Commission delegated Regulation (EU) /... of 12.9.2016 establishing detailed technical requirements and test procedures for the EC type-approval of motor vehicles with respect to their 112-based eCall in-vehicles systems, of 112-based eCall in-vehicle separate technical units and components and supplementing and amending Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council with regard to the applicable standards

=Intention not to raise objections to a delegated act
12831/16 ENT 176 MI 613 DELACT 204
12133/16 ENT 166 MI 566 DELACT 188+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet avser att stödja antagandet av den delegerade akten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att stödja antagandet av den delegerade akten.

Bakgrund: Den 29 april 2015 antogs förordning (EU) 2015/758 om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon. Systemet är ett automatiskt nödlarmsystem som ska användas från den 31 mars 2018 i alla nya typer av fordon. När systemet är i drift kan ett nödanrop till larmnumret 112 aktiveras automatiskt eller manuellt i händelse av en allvarlig trafikolycka. Detta kommer att bidra väsentligt till att minska antalet skadade och omkomna i sådana olyckor enligt EU-kommissionen.

I förordning (EU) 2015/758 fastställs de allmänna kraven för EG-typgodkännande av 112-baserade eCall-system i fordon, medan EU-kommissionen tilldelas befogenhet att fastställa detaljerade tekniska krav och provningsförfaranden i en delegerad akt vilket nu sker.

Council Directive amending, for the purpose of adapting to technical progress, Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards lead

=Decision not to oppose adoption
12981/16 MI 622 ENT 180 CONSOM 235 SAN 348 ECO 61
12153/16 MI 568 ENT 167 CONSOM 211 SAN 321 ECO 53

Ansvarigt statsråd
Karolina Skog


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta Rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa bilaga II till den tekniska utvecklingen vad gäller bly.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta ja.

Bakgrund: I direktiv 2009/48/EG fastställs gränsvärden för migration av ett antal grundämnen, bl.a. bly. Direktivet ger Kommissionen mandat att anpassa gränsvärdena till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Kommissionen lade i januari 2015 fram ett förslag till omröstning om att sänka gränsvärdet för bly för att minska barns exponering. Förslaget fick stöd av 15 medlemsstater, däribland Sverige, men inte av en kvalificerad majoritet.

Draft Council Decision on the position to be adopted on behalf of the European Union at the International Maritime Organization during the 70th session of the Marine Environment Protection Committee and the 97th session of the Maritime Safety Committee on the adoption of amendments to MARPOL Annex VI, SOLAS Regulations II-1, SOLAS Regulations III/1.4, III/30 and III/37, SOLAS Regulations II-2/1 and II-2/10, SOLAS Regulation II-1/3-12, the STCW Convention and Code, the Fire Systems Safety Code and the 2011 Enhanced Survey Programme Code

= Adoption
12245/16 MAR 228 OMI 60 ENV 586
12241/16 MAR 227 OMI 59 ENV 585

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska ta beslut om KOM:s förslag till rådsbeslut om en EU-gemensam ståndpunkt för EU:s medlemsstater inför möten med IMO:s kommittér: det 70:e mötet med IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (MEPC 70, den 24-28 oktober 2016) och det 97:e mötet med IMO:s sjösäkerhetskommittée (MSC 97, den 21-25 november 2016).

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: SE kan acceptera att ett rådsbeslut med EU-gemensamma ståndpunkter inför MEPC 70 och MSC 97 antas.

Bakgrund: När det gäller MEPC 70 omfattar rådsbeslutet ändringar av MARPOL annex VI (etablerande av ett obligatoriskt datainsamlingssytem för internationell sjöfart). För MSC omfattar rådsbeslutet ändringar av SOLAS (intakt- och skadestabilitet, damage control drills, brandskydd och bullerkoden), STCW-konventionen och STCW-koden (utbildning för tjänstgöring på passagerarfartyg), FSS-koden (brandskydd) samt ESP-koden.

Draft Regulation of the European Parliament and of the Council establishing specific conditions for deep-sea stocks in the North-East Atlantic and provisions for fishing in international waters of the North-East Atlantic and repealing Regulation (EC) No 2347/2002 (First reading) (Legislative deliberation)

=Adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons
12857/16 CODEC 1376 PECHE 351
11625/16 PECHE 292 CODEC 1139+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Sven-Erik Bucht


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av förordning.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har för avsikt att rösta för att frågan går vidare som A-punkt vid nästkommande rådsmöte.

Bakgrund: Djuphavsarter fångas på ner till 4 000 meters djup i Atlanten utanför de traditionella fiskeplatserna på kontinentalsockeln. Djuphavens livsmiljöer och ekosystem är i stor utsträckning okända, men man vet att de hyser unika arter och miljöer som är sårbara för fiske. Återhämtningen tar lång tid eftersom deras reproduktion är långsam. Djuphavsfiske i Nordostatlanten bedrivs dels i EU:s vatten, bland annat i Portugals och Spaniens yttersta randområden, dels i internationella vatten (Island, Grönland, Färöarna, Norge och Ryssland) som omfattas av bevarandeåtgärder som antagits av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC), där EU deltar tillsammans med övriga länder som fiskar i området. Mot bakgrund av detta lade kommissionen i juli 2012 fram ett förslag på en samlad förordning för förvaltning av djuphavsarterna vilken syftar till att:

- Garantera ett hållbart nyttjande av djuphavsarter och att minimera djuphavsfiskets inverkan på den marina miljön,
- Öka de vetenskapliga kunskaperna om djuphavsarter och deras livsmiljöer
- Genomföra de tekniska åtgärder för fiskeriförvaltning som rekommenderas av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC).

Draft Regulation of the European Parliament and of the Council repealing Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings (First reading) (Legislative deliberation)

=Adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons
12858/16 CODEC 1377 TRANS 373
11197/16 TRANS 296 CODEC 1056+ ADD 1+ ADD 1 COR 1

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Tidigare behandlat i EU-nämnden
2015-09-29


Tidigare behandlat i rådet
2015-10-08


Tidigare behandlat i utskottet
2015-10-02

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att anta förslaget om att upphäva rättsakten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta för förslaget.

Bakgrund: Enligt förordningen (EEG) nr 1192/69  är det möjligt för medlemsstaterna att ersätta 40 angivna järnvägsföretag för betalning av skyldigheter som företag inom andra transportslag inte behöver bekosta, exempelvis särskilda familjebidrag och pensioner.

Förordning (EEG) nr 1192/69 är inkonsekvent och oförenlig med nu gällande EU-lagstiftning. På en avreglerad marknad där järnvägsföretag konkurrerar direkt med de angivna järnvägsföretagen är det inte längre lämpligt att behandla dessa två grupper av företag olika.

I dag hänvisar endast ett fåtal medlemsstater (Sverige är inte en av dessa medlemsstater) till förordningen för att motivera att de betalar ut ersättning, men för att dessa ska hinna ändra sin nationella rätt och sina administrativa bestämmelser i syfte föreslås att upphävandet inte får verkan förrän den 31 december 2017 när det gäller de fall som omfattas av bilaga 4 till förordningen.

Draft Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail (First reading) (Legislative deliberation)

=Adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons
12859/16 CODEC 1378 TRANS 374+ ADD 1
11198/16 TRANS 297 CODEC 1057+ ADD 1+ ADD 1 COR 1

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Tidigare behandlat i EU-nämnden
2015-09-29


Tidigare behandlat i rådet
2015-10-08


Tidigare behandlat i utskottet
2015-10-02

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att anta förslaget till rättsakt.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta för förslaget.

Bakgrund: Förordningen, som ändrar i förordning ((EG) nr 1370/2007 (EU:s kollektivtrafikförordning), innehåller främst bestämmelser som rör kollektivtrafik på järnväg. Ändringsförordningen syftar till att ytterligare stärka den inre marknaden för järnvägstjänster genom att öppna marknaden för inrikes persontrafik på järnväg. Målet är att förbättra kvaliteten, insynen, effektiviteten och utförandet vad gäller kollektivtrafik på järnväg. Det som i huvudsak ändras genom förordningen är att det införs nya, mer specifika regler om när avtal som rör kollektivtrafik kan direkttilldelas (upphandlas utan konkurrensutsättning). Den oinskränkta möjlighet att direkttilldela sådana avtal som finns i den nuvarande förordningen upphör sex år efter ikraftträdandet av ändringsförordningen. De behöriga myndigheterna ska vidare utvärdera behov av åtgärder för att säkerställa icke-diskriminerande tillgång till rullande materiel.

Draft Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council as regards the opening of the market for domestic passenger transport services by rail and the governance of the railway infrastructure (First reading) (Legislative deliberation)

=Adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons
12860/16 CODEC 1379 TRANS 375+ ADD 1
11199/16 TRANS 298 CODEC 1058+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Anna Johansson


Tidigare behandlat i EU-nämnden
2015-09-29


Tidigare behandlat i rådet
2015-10-08


Tidigare behandlat i utskottet
2015-10-02

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att anta förslaget till rättsakt.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta för förslaget.

Bakgrund: Med målsättningen att inrätta en inre järnvägsmarknad har i EU-lagstiftningen, bland annat genom direktiv 2012/34/EU , fastställts grundläggande principer för att förbättra järnvägarnas effektivitet genom att gradvis öppna marknaderna, inrätta oberoende järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare samt låta dessa omfattas av separata redovisningar. Direktiv 2012/34/EU trädde i kraft den 15 december 2012 och skulle införlivas i nationell rätt senast den 16 juni 2015.

Syftet med ändringen av direktiv 2012/34/EU är att förbättra de nationella persontrafikmarknadernas kvalitet och effektivitet och att undanröja kvarvarande hinder för skapandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Ändringarna innebär bl.a. att de nationella marknaderna för persontrafik på järnväg öppnas för konkurrens, i likhet med vad som redan gäller för marknaderna för godstrafik och för internationell persontrafik. Redan idag kan medlemsstaterna välja att begränsa det öppna marknadstillträdet för den internationella persontrafiken om en ny tänkt trafik bedöms skada den samhällsköpta trafiken (kollektivtrafiken). Möjlighet för medlemsstaterna att begränsa det öppna marknadstillträde genom en skadlighetsprövning utvidgas i och med ändringen även till den nationella persontrafiken.

Vidare införs ytterligare krav på infrastrukturförvaltares oberoende, särskilt i de fall infrastrukturförvaltaren ingår i ett integrerat företag tillsammans med ett eller flera järnvägsföretag. Det införs exempelvis krav på att medlemsstaten ska säkerställa att infrastrukturförvaltaren är ansvarig för driften, underhållet och förnyelsen av infrastrukturen, om finansiell transparens i integrerade företag samt infrastrukturförvaltarens oberoende för de väsentliga funktionerna och opartiskhet avseende trafikledning och underhållsplanering. Vidare införs ytterligare krav på koordinering mellan sökande och infrastrukturförvaltare samt att de största infrastrukturförvaltarna ska ingå i ett europeiskt nätverk för infrastrukturförvaltare. En förbättrad förvaltning av infrastrukturen förväntas säkerställa en konkurrensneutral tillgång till järnvägsinfrastrukturen.

Det införs även möjlighet till ytterligare undantag från marknadsöppningen och de nya kraven på oberoende, t.ex. för icke-strategisk infrastruktur och infrastruktur som omfattas av redan gällande OPS-avtal (t.ex. Arlandabanan).