Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning

Departementsserien 2018:35

Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, gav den 21 september 2017 en utredare i uppdrag att föreslå författningsändringar som möjliggör att Säkerhetspolisen och Polismyndigheten delges underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet i deras verksamhet för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet trots att det pågår en förundersökning vid myndigheten beträffande en företeelse som signalspaningen rör (Ju 2017:N). Förslaget skulle innehålla den begränsningen att underrättelserna inte får användas i förundersökningar. Utredaren gavs också i uppdrag att utifrån sitt förslag analysera om nuvarande regler om tillsyn är tillräckliga.

Som utredare förordnades samma dag chefsrådmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida