Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning

Departementsserien 2018:35

Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, gav den 21 september 2017 en utredare i uppdrag att föreslå författningsändringar som möjliggör att Säkerhetspolisen och Polismyndigheten delges underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet i deras verksamhet för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet trots att det pågår en förundersökning vid myndigheten beträffande en företeelse som signalspaningen rör (Ju 2017:N). Förslaget skulle innehålla den begränsningen att underrättelserna inte får användas i förundersökningar. Utredaren gavs också i uppdrag att utifrån sitt förslag analysera om nuvarande regler om tillsyn är tillräckliga.

Som utredare förordnades samma dag chefsrådmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.