Protokoll sammanträde 2006/07:29

EU-nämndens dokument 2006/07:A0B

 

EU–NÄMNDEN

 

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2006/07:29

 

DATUM

2007-06-01

TID

09.30 – 12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (majoritet för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt resp. upplägg inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

 

§ 1

Närvaro
Ordföranden hälsar ny suppleant, Magdalena Streijffert välkommen till nämnden.

 

Nämnden godkänner att föredragandena Hélène Tégner, trafikutskottet, Joanna Gerwin, finansutskottet, och Roger Berggren, näringsutskottet närvarar vid sammanträdet.

 

Det antecknas att ledamoten i näringsutskottet, Kent Persson (v) närvarar som ersättare vid § 3, att ledamöterna i trafikutskottet, Peter Pedersen (v) och Sven Bergström (c) närvarar som ersättare vid § 4, att ledamoten i finansutskottet, Ulla Andersson (v) och ledamoten i skatteutskottet, Jörgen Johansson (c) närvarar som ersättare vid § 5.

§ 2

Dokument på bordet
Det antecknas att följande dokument lades på bordet:

-          Instruktion: Förberedelser inför rådets möte (TTE) den 6–8 juni 2007, Galileo - Vägskäl för genomförandet av Galileo och EU:s satellitnavigeringsprogram. (dp.11)

-          Rådsdokument: Draft Council Resolution on the European Galileo and EGNOS satellite navigation programmes (9845/07) (dp.11).

§ 3

Transport, telekommunikation och energi (energi)

Näringsministern Maud Olofsson, åtföljd av departementsrådet Bo Diczfalusy, kansliråden Sara Emanuelsson och Kristina Sundholm, politiskt sakunniga Linda Ylivainio, departementssekreterarna Iris Heldt och Sverker Lindblad, Näringsdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 6–8 juni 2007.
Ämnen: 

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 15 februari 2007

-          Återrapport från informellt ministermöte den 24 och 25 maj 2007

-          El-och gasmarknaden (II), AM (mp)

-          a. Meddelandet ”Utsikterna för den inre el- och gasmarknaden”

-          b. Utredningen av de europeiska gas- och elmarknaderna

-          c. Prioriterad sammanlänkningsplan

-          Internationella förbindelser på energiområdet

-          a. EU–USA

-          b. EU–Ryssland

-          c. EU–Opec

-          d. Energieffektivitet

-          e. Energigemenskapen

-          f. EU–Afrika

-          g. Övriga initiativ.

 

§ 4

Transport och telekommunikation

Statsrådet Åsa Torstensson, åtföljd av ämnesråden Lars Österberg och Per Björklund, kanslirådet Erik Kiesow, ämnessakkunnige Johan Schelin, politiskt sakkunnige Henrik Hansson, departementssekreterarna Stefan Andersson, Eva Samanta, Pernilla Skantze, Marcus Nordmeyer, samtliga Näringsdepartementet, samt Anna Wännerdahl, Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 6–8 juni 2007.

Ämnen: 

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 15 februari 2007

-          Återrapport från informellt ministermöte den 15 mars 2007

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 22 mars 2007

-          Roaming i allmänna mobilnät (I)

-          Inre marknaden för posttjänster (II)

-          Meddelandet ”i2010-årsrapport om informationssamhället 2007” (I)

-          Meddelandet ”Radiofrekvensidentifiering (RDID) i Europa: på väg mot en strategi” (II)

-          Sjösäkerhet

-          a. Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik (I)

-          b. Hamnstatskontroll (I)

-          c. Bortfraktarens skadeståndsansvar  (II)

-          d. Grundläggande principer för utredning av olyckor  (I)

-          e. Ett europeiskt långdistandssystem (LRIT)  (II)

-          Uppförandekod för linjekonferenser (I)

-          Globalt satellitnavigeringssystem (Galileo) (II preliminärt)

-          En europeisk energistrategi för transportsektorn (I)

-          Transport av farligt gods (I)

-          Driftskompatibiliteten hos gemenskapens järnvägssystem

-          Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och en europeisk byrå för luftsäkerhet (I)

-          Gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster (I)

-          Införande av den nya generationens eruopeiska system för flygledningstjänst (SESAR) (I)

-          Förberedelse inför den 36:e ICAO-församlingen (I)

-          Tredje järnvägspaketet

-          A-punktslistan (Statsrådsberedningens lista över troliga A-punkter som godkändes av Coreper den 23 maj)(I).

 

Beträffande Galileo beslutar nämnden att fortsatt skriftligt samråd skall ske när ytterligare underlag inkommit.

§ 5

Ekofin
Statssekreterarna Per Jansson och Ingemar Hansson, åtföljda av departementsråden Lars Afrell, Peter Sandwall och Mattias Hector, kanslirådet Fredrik Fries, ämnesråden Peter Holmgren och Olle Halldorf, rättsakkunniga Ylva Börjesson, departementssekreteraren Elisabeth Sheikh och pressekreteraren Anna Charlotta Johansson, samtliga Finansdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådmöte den 5 juni 2007.

Ämnen: 

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 8 maj 2007

-          Stabilitets- och tillväxtpakten (I)

-          Konvergensrapporter (I)

-          De offentliga finansernas kvalitet (I)

-          Skatter

-          1. Bekämpning av skattebedrägeri (I)

-          2. Momspaketet (I)

-          3. Gemensam konsoliderad bolagsskattebas (II), AM (v), (mp).


Det antecknas att skatteutskottet haft saksamråd i frågan om gemensam konsoliderad bolagsskattebas den 22 maj 2007.

Sammanträdet avbryts på grund av votering i kammaren och nämnden beslutar att samråda om kvarstående dagordninsgpunkter på ekofinrådet skriftligen.

Nämnden bemyndigar ordföranden att justera protokoll från sammanträdet den 25 maj 2007 och stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 20 april och den 11 maj 2007.

 

 

Vid protokollet

 

 

Kristina Hulting

 

 

Anna Kinberg Batra

 

Justerat den

 

 

 

 

EU–NÄMNDEN

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2006/07:29

 

Namn

§§ 1-3

§ 4

§ 5

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m).

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

D

 

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

D

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

D

 

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

7

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

8

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

 

1

D

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

9

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

2

 

10

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

3

 

11

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

N

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

N

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

§§ 1-3

§ 4

§ 5

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

 

 

 

13

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

N

 

N

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1.  N fr.o.m. 9.55

 

2.  N fr.o.m. 9.45

 

3.  N fr.o.m. 10.30

 

4.  N t.o.m. 10.30

 

5.  D t.o.m. 11.05

 

6.  D t.o.m. 11.45

7.  N fr.o.m. 10.45

8.  N fr.o.m 11.10

9.  N. fr.o.m 11.00, t.o.m. 11.05, D fr.o.m. 11.05

 

10. D fr.o.m. 11.45

 

11. D fr.o.m. 10.55

12. N t.o.m 11.50

13. N fr.o.m. 11.00

14. N t.o.m. 12.10

15. N t.o.m. 12.15