Protokoll sammanträde 2006/07:40

EU-nämndens dokument 2006/07:AF9

EU–NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2006/07:40

DATUM

2007-09-06

TID

15.30 – 17.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm.

Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de
stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Närvaro

Nämnden godkänner att
föredragandena Kristina Örtenhed

konstitutionsutskottet, Martin Brothén, utrikesutskottet och
Tomas Ordeberg, finansutskottet närvarar vid sammanträdet.

Det antecknas att ledmoten i finansutskottet, Ulla Andersson (v), närvarar
som ersättare vid
§
4.

§ 2

Dokument på bordet

Det antecknas att
följande dokument lades på bordet:

-

Herdabrev till informellt Ekofin-möte

§ 3

Gymnich

Utrikesministern Carl Bildt åtföljd av kabinettssekreteraren Frank
Belfrage,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida