Protokoll sammanträde 2007/08:31

EU-nämndens dokument 2007/08:69C0

UTKAST

EU-NÄMNDEN     

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2007/08:31

DATUM

2008-04-17

TID

16.20-16.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Dokument på bordet

Det antecknas att följande dokument har
delats på bordet:

-
Non-paper–Sweden: A European Strategy for Kosovo

(2007-12 13).

§ 2

Behandling och justering av yttrande till utrikesutskottet

Behandling av nämndens yttrande till
utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:85 Verksamheten i
Europeiska unionen 2007.

Nämnden fattar beslut i ärendet. Förslag
till yttrande justeras efter vissa ändringar. Det uppdras åt kansliet att
genomföra redaktionella ändringar.

Denna paragraf förklaras omedelbart
justerad.

§ 3

Behandling och justering av yttrande till konstitutionsutskottet

Behandling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida