EU-NÄMNDEN     

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2009/10:2

DATUM

2009-09-18

TID

09:30-12:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt), II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller III (stöd för att fortsätta arbetet med den inriktning som regeringen har redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

 

§ 1

 

§ 2

Närvaro

Nämnden godkänner att Sofia Arkelstens praoelever Ida Lundström och Emma Ryberg närvarar under sammanträdet.

 

Dokument på bordet

Det antecknas att följande dokument delats på borden:

-          Uttalande från stats- och regeringscheferna rörande utnämningen av José Manuel Barroso till kommissionens ordförande

-          ”Enighet om formuleringar” inför G20-toppmötet i Pittsburgh

 

§ 3

Skriftligt samråd

Ordföranden erinrar om att nämnden samrått skriftligen om:

-          A-punkter (lista över troliga A-punkter 2009: v. 37)

-          Förlängning av gemensam ståndpunkt om ICTY

§ 4

Konkurrenskraft (inre marknaden - industri)

Näringsminister Maud Olofsson, åtföljd av dels departementssekreterarna Roger Bengtsson, Lotta Liljelund och Sofia Rantatalo, Näringsdepartementet, dels departementssekreteraren Anna Wännerdahl, Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 24-25 september 2009.

 

Ämnen:

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 28-29 maj 2009

-          EU:s innovationspolitik i en värld av förändring II

-          Övriga frågor
 - Bättre lagstiftning

 

§ 5

Konkurrenskraft (forskning)

Statsrådet Tobias Krantz, åtföljd av ämnesrådet Olof Sandberg och pressekreteraren Eva-Marie Byberg, Utbildningsdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte
den 24-25 september 2009.

 

Ämnen:

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 28-29 maj 2009

-          Utveckling av det europeiska forskningsområdet och politiska frågor avseende forskningsbaserad innovation II

-          Övriga frågor
 - Europeiska forskningsrådet
 - Gemensam programplanering
 - Internationellt forskningssamarbete
 - ITER
 - Gemensam programplanering mot neurodegenerativa
    sjukdomar, särskilt Alzheimers.

 

§ 6

Konkurrenskraft (inre marknaden - industri)

Statsrådet Ewa Björling, åtföljd av dels politiskt sakkunnige Gustav Ahlsson, enhetschefen Eva Walder, departementsråden Magnus Rydén och Marianne Åbyhammar, kanslirådet Henrik Gorbow, departementssekreteraren Ewa Wennberg samt praktikanten Karla Wixe, Utrikesdepartementet, dels ämnesrådet Stefan Pärlhem och rättssakkunnige Anders Ahlgren, Justitiedepartementet, dels departementssekreteraren Rebecca Heinemann, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, dels departementssekreteraren Anna Wännerdahl, Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 24-25 september 2009.

 

Ämnen:

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 28–29 maj 2009

-          ”Hur man får den inre marknaden att fungera bättre” I
 - Åtgärder för att förbättra den inre marknadens funktion
 - Informationssystem för den inre marknaden (IMI)
 - Resultattavla för den inre marknaden
 - Kontaktpunkter (tjänstedirektivet och förordningen om
    ömsesidigt erkännande)

-          Lägesrapport om genomförandet av tjänstedirektivet II

-          Ändring av rådets direktiv om årsboksslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter I AM (s) (v) (mp)

-          Övriga frågor
 - Harmoniserad metod för klassificering och rapportering av
    klagomål och förfrågningar från konsumeter
 - Tillsyn av konsumentregelverket
 - Konferensen ”Safe Products” i Stockholm
    den 11 september 2009 

 

§ 7

Rättsliga och inrikes frågor

Statsrådet Tobias Billström, åtföljd av politiskt sakkunniga Kristina Lindahl, planeringschefen Ola Henriksson, departementsrådet Carin Bratt, kanslirådet Marianne Persson samt departementssekreterarna Johan Alfredsson och Sophie Dernelid, Justitiedepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte
den 21 september 2009.

 

Ämnen:

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 4-5 juni 2009

-          Återrapport från informellt ministermöte den 15-17 juli 2009

-          Gemensamt EU-program om vidarebosättning II

-          Ensamkommande barn II

-          Uppföljning av slutsatserna från Europeiska rådet den 18-19 juni 2009
- Frontex roll i Medelhavsområdet

-          Fri rörlighet I

-          Övriga frågor
- UNHCR

Gemensamma kommittén:
- Informationssystemet för viseringar

§ 8

Europeiska rådet

Statssekreterare Gustaf Lind, åtföljd av departementsråden Katarina Areskoug Mascarenhas och Diana Madunic, Statsrådsberedningen, återrapporterar från Europeiska rådets informella möte den 17 september 2009.

 

§ 9

Cosac

Ordföranden informerar om det fortgående arbetet under det svenska ordförandeskapet.                             

§ 10

 

 

§ 11

Justering av protokoll

Justering av dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 4 september 2009, dels protokoll från sammanträdena den 11 och 16 september 2009.

 

Övrigt

Ordföranden informerar om besöket från Europaparlamentets utskott för inre marknadsfrågor och konkurrensfrågor (IMCO) den 24 september kl. 9.00.

 

Ordföranden uppmanar nämndens ledamöter att anmäla deltagare till studieresan till Spanien v. 44.

 

Det överenskoms att förlänga tidsfristen för att inkomma med synpunkter på den troliga A-punktslistan v. 38 (2009:v. 38) till fredagen den 18 september kl. 16.00. Detta skulle meddelas också per e-post.

 


 

 

Vid protokollet

 

 

Karin Johansson

 

 

Anna Kinberg Batra

 

 

Justerat den

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

EU–NÄMNDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 till protokoll

2009/10:2

Namn

§§  1-4, 11

§ 5

§ 6

§ 7

§§ 8-10

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

 

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

N

D

 

D

 

D

 

D

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

N

 

N

 

N

 

N

D

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

Karin Pilsäter (fp)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

D

 

N

 

 

N

 

N

 

N

 

Christina Axelsson (s)

1

N

 

N

D

 

D

 

D

 

 

Agneta Lundberg (s)

D

 

D

 

 

N

 

N

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

§§ 1-4, 11

§ 5

§ 6

§ 7

§§ 8-10

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

2

D

 

Marie Weibull Kornias (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

N

 

N

 

N

D

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

D

 

D

 

D

 

D

 

D

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

D

 

D

 

D

 

D

 

3

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1. D från 9.50

E= Ersättare

2. N från 11.30

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

3. Gick 11.50