Protokoll sammanträde 2005/06:40

EU-nämndens dokument 2005/06:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:40
EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-06-09
  Sammanträdestid: 09.30-12.00
  Närvarande: se bilaga 1
§ 40.1  
Nämnden godkänner att föredraganden Gun Lombach, Närvaro
KU, närvarar vid sammanträdet.  
Det antecknas att följande dokument (sekretess) delats Dokument som delats
på bordet: på bordet
Utkast till slutsatser beträffande, dp 2 (Västra  
Balkan och Montenegro), dp 4 (Kuba)  
Brev från J. Solana och B. Ferrero-Waldner  
samt meddelande från kommissionen, dp 5  
Internationell mekanism, dp 7 (Mellanöstern)  
Vidare informerar kanslichefen om brev från Europa-  
rådets parlamentariska församling angående den så  
kallade Juncker rapporten om relationen mellan EU  
och Europarådet.  
§40.2  
Utrikesministern Jan Eliasson åtföljd av stats- Allmänna frågor och yttre
sekreteraren Lars-Olof Lindgren, utrikesrådet Olof förbindelser
Skoog, departementsråden Håkan Emsgård och  
Niklas Kebbon, kansliråden Jakob Kiefer och  
Magnus Schöldtz, politiskt sakkunniga Jenny Olsson  
och pressekreteraren Kerstin Olsson, Utrikes-  
departementet, departementsråden Helen Eduards,  
Torbjörn Haak och Annika Söderberg, kanslirådet  
Erik Windmar och ämnessakkunige Ludvig Kimby,  
samtliga Statsrådsberedningen, informerar och  
samråder inför ministerrådsmöte den 12 och  
13 juni 2006.  
Ämnen:- Återrapport från ministerrådsmöte  
den 15 maj 2006  
- Återrapport från infomellt minister-  
möte den 27 och 28 maj 2006.  
- Resolutioner, yttranden och beslut  
- Europeiska rådet den 15 och 16 juni 2006  
- Utvidgningen  
- Migration  
- Byrån för mänskliga rättigheter  
- Gulfstaternas samarbetsråd  
- EU-USA toppmöte  
- Kuba  
- Irak  

- Iran

- Fredsprocessen i Mellanöstern - WTO

- Inköp av medicin

§ 40.3  
Justering av dels protokoll från sammanträdet den Justering av protokoll
2 juni 2006, dels stenografiska uppteckningar från  
sammanträdet den 19 maj 2006.  
§ 40.4  
  Övriga frågor
Kanslichefen informerar om att nästa sammanträde Nästa sammanträde
äger rum tisdagen den 13 juni 2006 och behandlar:  
* Europeiska rådet  
Det noteras att utskicket till sammanträdet inför  
Europeiska rådet kommer att ske under måndagen  
via bland annat e-post.  
Det noteras även att fredagen den 16 juni 2006 äger  
sammanträde rum och behandlar:  
* Jordbruk och fiske  

Vid protokollet

Lars Söderlind

Justerat den

Tommy Waidelich

2

RIKSDAGENS   NÄRVARO- Bilaga 1 till
EU-NÄMND   FÖRTECKNING protokoll 2005/06:40
  §§ 1-2 §§ 3-4  
Namn      
Ledamöter      
Tommy Waidelich (s) ordf. D D  
Carl B Hamilton (fp) v. ordf. D D  
Sonia Karlsson (s) 1    
Lars Lindblad (m) D D  
Joe Frans (s) D D  
Hillevi Larsson (s)      
Mats Odell (kd)      
Sven-Erik Sjöstrand (v)      
Christina A xelsson (s)      
Lennart Hedquist (m) 2 N  
Anita Jönsson (s) D D  
Karin Granbom (fp) D D  
Jan Andersson (c)      
Kenneth G Forslund (s) D D  
Beatrice Ask (m)      
Fredrik Olovsson (s) D D  
Ulf Holm (mp )      
Suppleanter      
Lars Lilja (s)      
Billy Gustafsson (s)      
Gun illa Carlsson (m) D D  
Lennart Fremling (fp)      
Tone Tingsgård (s) D D  
Eva Arv idsson (s) N N  
Holger Gustafsson (kd)      
Mats Einarsson (v)      
Sylvia Lindgren (s) D D  
Per Bill (m)      
Lars U Granberg (s)      
Nyamko Sabuni (fp)      
Agne Hansson (c) D D  
Börje Vestlund (s) 3 D  
Henrik von Sydow (m)      
Agneta Lundberg (s)      
Yvonne Ru waida (mp) D D  
Anders G Hög mark (m)      
Björn Hamilton (m) 4 D  
Hillevi Engström (m)      
Tobias Krantz (fp)      
Karin Pilsäter (fp)      
Ingvar Svensson (kd)      
Annelie Enochson (kd) D D  
Maud Olofsson (c)      
Eskil Erlandsson (c)      
Gustav Fridolin (mp)      
Sermin Özü rküt (v) D D  
Karin Thorborg (v)      
Leif Björn lod (mp)      
Mariam Os man Sherifay (s)      
Gö ran Lennmarker (m)      
Cecilia Wigström (fp)      

Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande. 1. D t.o.m. 11:40; 2. D t.o.m. 11:07; 3. N t.o.m. 11:40; D fr.o.m. 11:40; 4. N t.o.m. 11.07; D fr.o.m. 11.07

3