Protokoll sammanträde 2005/06:45

EU-nämndens dokument 2005/06:45

RIKSDAGENS   PROTOKOLL 2005/06:45
EU-NÄMND   Sammanträdesdag:2006-07-14
    Sammanträdestid: 10.00-14.00
    Närvarande: se bilaga 1
§ 45:1    
Nämnden godkänner att kanslichefen Ulf Håkansson, Närvaro
RIK, närvarar vid sammanträdet.  
Det antecknas att följande dokument delats Dokument som delats
på bordet: på bordet
Troliga A-punkter vid Rådet för allmänna  
  frågor och yttre förbindelser den 17-18 juli  
Sammanfattning av rådsslutsatser (sekretess)  
Rådsslutsatser Migration (sekretess)  
EU:s ståndpunkt, FN:s högnivådialog  
  migration och utveckling (sekretess)  
Rådsslutsatser Sudan/Darfur (sekretess)  
Rådsslutsatser Demokratiska republiken  
  Kongo (sekretess)  
Rådsslutsatser Västra Balkan (sekretess)  
Brev från Olli Rehn och Javier Solana  
  angående Kosovo (sekretess)  
Rådsslutsatser Iran (sekretess)  
§ 45.2    
Utrikesministern Jan Eliasson åtföljd av stats- Allmänna frågor och
sekreteraren Lars-Olof Lindgren och utrikesrådet yttre förbindelser
Olof Skoog, departementsrådet Axel Wernhoff,  

kansliråden Daniel Blockert och Magnus Schöldtz, pressekreteraren Dan Svanell, politisk sakkunniga Jenny Ohlsson och departementssekreteraren Niclas Kvarnström, samtliga Utrikesdepartementet, samt departementsråden Torbjörn Haak och Magnus Robach, ämnessakkunnige Ludvig Kimby och kanslisekreteraren Anna-Maria Milione, samtliga Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 24 juli 2006. Ämnen: - Återrapport från ministermöte

den 12 och 13 juni 2006

- Återrapport från ministermöte den 29 juni 2006 (WTO)

- Presentation av ordförandeskapets prioriteringar

- Resolutioner, yttranden och beslut - Olaglig invandring

- WTO

- EU:s finansiella instrument för yttre

förbindelser - Sudan

- Demokratiska republiken Kongo - Västra Balkan

- Libanon och Israel

- Fredsprocessen i Mellanöstern - Iran

- Irak

- Nord Korea

§ 45.3  
Statssekreteraren Dan Eliasson åtföljd av Rättsliga- och inrikes frågor
departementsrådet Mikael Tollerz, ämnes-  
sakkunnige Sören Clerton och departements-  
sekreterarna Katarina Bilge och Frida Johannesson,  
samtliga Justitiedepartementet, informerar och  
samråder inför ministerrådsmöte den 24 juli 2006.  
Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte  
den 1 och 2 juni 2006  
- Utvärdering av Haagprogrammet  
- Genomförandet av Haagprogrammet  
- EU:s politik på RIF-området  
- Framtiden för Haagprogrammet  
- EG-domstolens behörighet  
§ 45.4  
Statsrådet Barbro Holmberg åtföljd av  
departementsrådet Eva Åkerman Börje, ämnes-  
sakkunnige Sofia Heine och departements-  
sekreterarna Sophie Dernelid och Frida  
Le Covec-Westin, samtliga Utrikesdepartementet,  
informerar och samråder inför ministerrådsmöte  
den 24 juli 2006.  
Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte  
den 1 och 2 juni 2006  
- Global migration  
- Förberedelse inför FN:s högnivådialog  
- EU-Afrika ministerkonferens  
- Medelhavsregionen/Afrika,  
olaglig invandring  
- Migrationsströmmar  
- Laglig migration  
- Olaglig invandring  
- SIS rättsakter  
- Gemensam europeisk viseringspolitik  
§ 45.5  
Statssekreteraren Ingrid Petersson åtföljd av Jordbruk och fiske
departementsråden Tomas Dahlman och Mats  

2

Wiberg, politiskt sakkunniga Anna Ullström, samt departementssekreterarna Sara Eriksson och

Carina Folkesson, samtliga Jordbruksdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 18 juli 2006.

Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte den 19 juni 2006

-En hållbar vinsektor

-Frivillig modulering av direktstöd

-WTO – Jordbruksförhandlingar

-Statligt stöd

§ 45.6

Statssekreteraren Kerstin Eliasson åtföljd av ämnesrådet Konkurrenskraft Charlotte Hall informerar och samråder inför minister-

rådsmöte den 24 juli 2006

Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006

-Sjunde ramprogrammet för forskning och teknologisk utveckling

-Sjunde ramprogrammet för

EURATOM

§ 45.7  
Justering av dels protokoll från sammanträdet Justering av protokoll
den 7 juli 2006, dels stenografiska uppteckningar och stenografiska
från den 16 och 21 juni samt 7 juli 2006. uppteckningar
§ 45.8 Övriga frågor
Kanslichefen informerar om ett brev till talmannen Brev Georgien
från Georgiens talman angående ett inter-  
parlamentariskt möte den 28 och 29 september 2006  
(Dnr Rd 012-3875-2005/06)  
Kanslichefen informerar om att nästa sammanträde Nästa sammanträde
äger rum den 8 september 2006 och behandlar:  
* Allmänna frågor och yttre förbindelser  
* Jordbruk och fiske, samt informerar i övrigt om  
sammanträden före och efter riksdagsvalet.  
§ 45.9  
Ordföranden tackar ledamöterna och nämndens kansli  
för mandatperioden.  

3

Vid protokollet

Lars Söderlind

Justerat den

Tommy Waidelich

4

RIKSDAGENS     NÄRVARO- Bilaga 1 till
EU-NÄMND     FÖRTECKNING protokoll 2005/06:45
  §§ 1-2 § 3 § 4 § 5 §§ 6-9
Namn          
Ledamöter          
Tommy Waidelich (s) ordf. D D D D D
Carl B Hamilton (fp) v. ordf. D D D D D
Sonia Karlsson (s)          
Lars Lindblad (m)          
Joe Frans (s) D D D D D
Hillevi Larsson (s) D D D D D
Mats Odell (kd)          
Sven-Erik Sjöstrand (v)          
Christina A xelsson (s) D D D D D
Lennart Hedquist (m)          
Anita Jönsson (s)          
Karin Granbom (fp) D D D D  
Jan Andersson (c)          
Kenneth G Forslund (s)          
Beatrice Ask (m) 1 D D D D
Fredrik Olovsson (s)          
Ulf Holm (mp )          
Suppleanter          
Lars Lilja (s) D D D D D
Billy Gustafsson (s)          
Gun illa Carlsson (m) D        
Lennart Fremling (fp)          
Tone Tingsgård (s) D D D D D
Eva Arv idsson (s) N     N N
Holger Gustafsson (kd)          
Mats Einarsson (v) D D D D D
Sylvia Lindgren (s) D   N    
Per Bill (m) 2     3 D
Lars U Granberg (s)          
Nyamko Sabuni (fp)          
Agne Hansson (c) D D D D  
Börje Vestlund (s) N D D D D
Henrik von Sydow (m)          
Agneta Lundberg (s)          
Yvonne Ru waida (mp)          
Anders G Hög mark (m) 4 D D D D
Björn Hamilton (m) 5 D D    
Hillevi Engström (m)          
Tobias Krantz (fp)          
Karin Pilsäter (fp)          
Ingvar Svensson (kd)          
Annelie Enochson (kd)          
Maud Olofsson (c)          
Eskil Erlandsson (c)          
Gustav Fridolin (mp)          
Sermin Özü rküt (v)          
Karin Thorborg (v)          
Leif Björn lod (mp) D D D    
Mariam Os man Sherifay (s) D D D D D
Gö ran Lennmarker (m)          
Cecilia Wigström (fp)          

Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande. 1. D t.o.m. 11:30, N fr.o.m. 11:50, N fr.o.m. 11.50; 2. D t.o.m. 10: 40; 3. D fr.o.m. 13.45; 4. N t.o.m. 10:40, D fr.o.m. 10.40;

5 N t.o.m. 11.30, D fr.o.m. 11:30, D t.o.m. 11.50. N fr.o.m. 11.50

5