Protokoll sammanträde 2005/06:47

EU-nämndens dokument 2005/06:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:47
EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-09-08
  Sammanträdestid: 10.00-12.00
  Närvarande: se bilaga 1
§ 47:1  
Nämnden godkänner att sektionschefen Lars Starell, Närvaro
RIK, närvarar vid sammanträdet.  
Nämnden hälsar byråassistenten Kristina Hulting  
välkommen till EU-nämnden.  
Det antecknas att följande dokument delats Dokument som delats
på bordet: på bordet

Troliga A-punkter vid Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 14-15 september

Rådsslutsatser Sudan /Darfur (dp.4 yttre förbindelser)

§47.2

Kabinettssekreteraren Hans Dahlgren och Allmänna frågor och
statssekreteraren Lars-Olof Lindgren åtföljd yttre förbindelser
av utrikesrådet Olof Skoog, departementsråden  
Axel Wernhoff och Kajsa B Olofsgård,  
kanslirådet Jakob Kiefer och praktikanten  
Pauline Matsson, samtliga Utrikesdepartementet,  
samt kanslirådet Erik Windmar och ämnes-  
sakkunnige Ludvig Kimby, samtliga  
Statsrådsberedningen, informerar och samråder  
inför ministermötet den 14-15 september 2006.  
Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte  
den 17–18 juli 2006  

-Återrapport från ministerrådsmöte den 1 augusti 2006

-Återrapport från ministerrådsmöte den 25 augusti 2006

-Återrapport från informellt ministerrådsmöte den 1–2 september 2006

-Resolutioner, yttrande och beslut

-WTO/utvecklingsagendan från Doha

-Västra Balkan

-Sudan/Darfur

-Demokratiska republiken Kongo

-Fredsprocessen i Mellanöstern

-Iran

-Irak

- Svartahavssamarbetsrådet  
§ 47.3  
Statssekreteraren Ingrid Petersson åtföljd av Jordbruk och fiske
departementsrådet Anders Klum, ämnesrådet  
Per Bergman, samt departementssekreterarna  
Ulrika Askling, Caroline Rosberg, Christian Haglund  
och Daniel Paska, samtliga Jordbruksdepartementet,  
informerar och samråder inför ministerrådsmöte  
den 18 och 18 september 2006.  
Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte  
den 17 och 18 juli 2006  
- En hållbar vinsektor  
- Organisationen av marknaden för bananer  
- Främjande av produktion av energigrödor  
- Växtskyddsmedel på marknaden  
- Strategi för användning  
bekämpningsmedel  
- Ram för användning  
av bekämpningsmedel  
- Rapsprodukter  
(Herbiciden ammoniumglyfosinat)  
- Fågelinfluensan (H5N1)  
- Informellt ministermöte den 24–26 september  
2006  
§ 47.4  
Justering av dels protokoll från sammanträdet Justering av protokoll
den 14 juli och 24 augusti 2006 och och stenografiska
dels stenografiska uppteckningar uppteckningar
från den 14 juli och 24 augusti 2006.  
§ 47.5 Övriga frågor
Kanslichefen informerar om att nästa sammanträde Nästa sammanträde
äger rum den 22 september 2006 kl. 10.00 och behandlar:  
* Konkurrenskraft  

Kanslichefen informerar om nämndens avslutningsmiddag den 21 september

2

Vid protokollet

Kristina Hulting

Justerat den

Tommy Waidelich

3

RIKSDAGENS   NÄRVARO- Bilaga 1 till
EU-NÄMND   FÖRTECKNING protokoll 2005/06:47
  §§ 1-2 §§ 3-5  
Namn      
Ledamöter      
Tommy Waidelich (s) ordf. D D  
Carl B Hamilton (fp) v. ordf. D 1  
Sonia Karlsson (s) D D  
Lars Lindblad (m)      
Joe Frans (s) 2 D  
Hillevi Larsson (s) D D  
Mats Odell (kd)      
Sven-Erik Sjöstrand (v) D D  
Christina A xelsson (s) D D  
Lennart Hedquist (m) D D  
Anita Jönsson (s) D D  
Karin Granbom (fp)      
Jan Andersson (c) D D  
Kenneth G Forslund (s) D D  
Beatrice Ask (m)      
Fredrik Olovsson (s)      
Ulf Holm (mp )      
Suppleanter      
Lars Lilja (s) 3 N  
Billy Gustafsson (s)      
Gun illa Carlsson (m) D    
Lennart Fremling (fp) D D  
Tone Tingsgård (s)      
Eva Arv idsson (s) D D  
Holger Gustafsson (kd)      
Mats Einarsson (v)      
Sylvia Lindgren (s) N N  
Per Bill (m)      
Lars U Granberg (s)      
Nyamko Sabuni (fp)      
Agne Hansson (c)      
Börje Vestlund (s)      
Henrik von Sydow (m)      
Agneta Lundberg (s)      
Yvonne Ru waida (mp) D D  
Anders G Hög mark (m) N D  
Björn Hamilton (m) D 4  
Hillevi Engström (m)      
Tobias Krantz (fp)      
Karin Pilsäter (fp)      
Ingvar Svensson (kd) D D  
Annelie Enochson (kd)      
Maud Olofsson (c)      
Eskil Erlandsson (c)      
Gustav Fridolin (mp)      
Sermin Özü rküt (v)      
Karin Thorborg (v)      
Leif Björn lod (mp)      
Mariam Os man Sherifay (s) N    
Gö ran Lennmarker (m)      
Cecilia Wigström (fp)      

Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande. 1. D t.o.m. 11:30, 2. D fr.o.m. 10:15; 3. D t.o.m. 10.15, N fr.o.m. 10:15, 4. D t.o.m. 11:45

4