Protokoll sammanträde 2005/06:48

EU-nämndens dokument 2005/06:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:48
EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-09-22
  Sammanträdestid: 10.00-11.05
  Närvarande: se bilaga 1
§ 48.1  
Nämnden godkänner att Russel James, Närvaro
översättare från enheten Språk och form,  
närvarar vid sammanträdet.  
Nämnden hälsar ny föredragande Katja Anell  
välkommen till EU-nämnden. Hon tillträder  
den 16 oktober.  
Det antecknas att följande dokument delats Dokument som delats
på bordet: på bordet
Instruktion till förslag om antidumpnings-  
åtgärder mot importen av vissa skodon från  
Kina och Vietnam  
Rejection of the Commissions proposal,  
anti-dumping duties on Chinese and  
Vietnamese Footwear (sekretess)  
Information om Vitryssland-tillfälligt  
tillbakadragande av tullpreferenser  
§ 48.2  
Statssekreteraren Sven-Eric Söder Konkurrenskraft
åtföljd av kanslirådet Petter Blomqvist, (inre marknad)
ämnesrådet Olof Sandberg, samt  
departementssekreterarna Beata Matusiak och  
Hedvig Landahl, samtliga Näringsdepartementet,  
samt departementssekreterarna Ewa Wennber  
och Sofia Strand, Utrikesdepartementet,  
samt departementssekreteraren Börje Alriksson,  
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet,  
informerar och samråder inför ministermötet  
den 25 september 2006.  

Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006

-Återrapport från informellt ministermöte den 10 och 11 juli 2006

-Innovationspolicy och konkurrenskraft

-Fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder

-Utveckling av en inremarknadspolicy

§ 48.3  
Departementsrådet Tomas Dahlman åtföljd av Konkurrenskraft
kanslirådet Sophie Nordström och aspiranten (konsument)
Per Andersson, samtliga Jordbruksdepartementet,  
informerar och samråder inför ministerrådsmöte  
den 25 september 2006.  

Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006

- Gemenskapsprogram för åtgärder

på konsumentpolitikens område (2007-2013)

- Förordningen om samarbete om konsumentskydd

§ 48.4  
Statssekreteraren Kerstin Eliasson åtföljd av Konkurrenskraft
ämnesråden Charlotte Hall och Mats Johnsson (forskning)
samt ämnessakkunnige Max Kesselberg,  
samtliga Utrikesdepartementet,  
informerar och samråder inför ministerrådsmöte  
den 25 september 2006.  

Ämnen: - Återrapport från extrainsatt ministerrådsmöte den 24 juli 2006

-7:e ramprogrammet (EG och Euratom)

-Implementeringsrapport: attrahera forskare till Europeiska forskningsrådet (ERA)

-ITER-projektet (ev. A-punkt)

§ 48.5  
Statssekreteraren Lars-Olof Lindgren åtföljd av Allmänna frågor och
departementsråden Claes Ljungdahl och yttre förbindelser
Malena Mård samt ämnesråden Björn Nellkede  
och Carin Lindunger, samtliga Utrikesdepartementet,  
samt ämnesrådet Christer Eriksson,  
Näringsdepartementet, informerar och samråder dels  
inför arbetsgruppsmöte den 26 september,  
Ämnen: -Tillfälligt tillbakadragande av tullpreferenser  
för Vitryssland  
dels inför ministerrådsmöte rättsliga och inrikes frågor  
den 5 och 6 oktober 2006  
Ämnen:- Överenskommelse om antidumpningsåtgärder  
av vissa skor från Kina och Vietnam  

2

§ 48.6  
Justering av dels protokoll från sammanträdet Justering av protokoll
den 8 september 2006, dels stenografiska och stenografiska
uppteckningar från den 8 september 2006. uppteckningar
§ 48.7 Övriga frågor
Kanslichefen informerar om att nästa sammanträde Nästa sammanträde
äger rum den 2 oktober 2006 kl. 09.00 och behandlar:  
* Rättsliga och inrikes frågor  
Kanslichefen föreslår att nämndens möte Inställt sammanträde
den 6 oktober 2006 ställs in då det den 6 oktober 2006
sammanfaller med skifteskonseljen.  
Nämnden bifaller förslaget.  
EU- nämnden fattar vid ett senare tillfälle  
beslut om samråd och information inför  
ministerrådsmöten (Ekofin) den 10 oktober  
och (Transport) den 12 oktober.  

3

Vid protokollet

Kristina Hulting

Justerat den

Tommy Waidelich

4

RIKSDAGENS   NÄRVARO- Bilaga 1 till
EU-NÄMND   FÖRTECKNING protokoll 2005/06:48
  §§ 1-2 § 3 §4 §5 §§6-7
Namn          
Ledamöter          
Tommy Waidelich (s) ordf. D D D D D
Carl B Hamilton (fp) v. ordf. D D D D D
Sonia Karlsson (s)          
Lars Lindblad (m) D D D D D
Joe Frans (s) D D D D D
Hillevi Larsson (s) D D D D D
Mats Odell (kd)          
Sven-Erik Sjöstrand (v)          
Christina A xelsson (s)          
Lennart Hedquist (m) N N D    
Anita Jönsson (s) D D D D D
Karin Granbom (fp)          
Jan Andersson (c)          
Kenneth G Forslund (s) D D D D D
Beatrice Ask (m)          
Fredrik Olovsson (s) D D D D D
Ulf Holm (mp ) D D D D D
Suppleanter          
Lars Lilja (s) D D D D D
Billy Gustafsson (s) N N N N  
Gun illa Carlsson (m)          
Lennart Fremling (fp) D D D D D
Tone Tingsgård (s) N        
Eva Arv idsson (s) N N N N N
Holger Gustafsson (kd)          
Mats Einarsson (v)          
Sylvia Lindgren (s)          
Per Bill (m) D D D    
Lars U Granberg (s) N N N N N
Nyamko Sabuni (fp)          
Agne Hansson (c) D D D D D
Börje Vestlund (s) D D D D D
Henrik von Sydow (m) N D      
Agneta Lundberg (s) N N N N N
Yvonne Ru waida (mp)          
Anders G Hög mark (m) D        
Björn Hamilton (m)          
Hillevi Engström (m)          
Tobias Krantz (fp)          
Karin Pilsäter (fp)          
Ingvar Svensson (kd) D D D D D
Annelie Enochson (kd)          
Maud Olofsson (c)          
Eskil Erlandsson (c)          
Gustav Fridolin (mp)          
Sermin Özü rküt (v)          
Karin Thorborg (v) D D D D D
Leif Björn lod (mp)          
Mariam Os man Sherifay (s)          
Gö ran Lennmarker (m)          
Cecilia Wigström (fp)          

Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande.

5