Protokoll sammanträde 2005/06:49

EU-nämndens dokument 2005/06:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:49
EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-10-02
  Sammanträdestid: 09.00-10.05
  Närvarande: se bilaga 1
§ 49.1  
Det antecknas att ordförande under sammanträdet  
är vice ordföranden Carl B. Hamilton.  
Nämnden godkänner att Russel James, Närvaro
översättare från enheten Språk och form,  
och föredraganden Kerstin Stridsberg, SfU,  
närvarar vid sammanträdet.  
§ 49.2  
Statssekreteraren Dan Eliasson och statssekreteraren Rättsliga och inrikes
Jonas Hjelm åtföljda av den internationella frågor (rättsliga frågor
chefsförhandlaren Lars Werkström, departements- samt räddningstjänst)
rådet Mikael Tollerz, och departementssekreteraren  
Frida Johannesson, samtliga Justitiedepartementet,  
ämnessakunnige Lennart Johansson, Försvars-  
departementet, samt ämnesrådet Staffan Holmlund  
och kanslirådet Erik Windmar, Statsrådsberedningen,  
informerar och samråder inför ministerrådsmötet  
den 5 och 6 oktober 2006.  
Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte  
den 24 juli 2006  
- Återrapport från informellt ministermöte  
den 20-22 september 2006  
- Översyn av Haagprogrammet  
- Finansiellt instrument för räddningstjänst  
- SIS II  
- Integrerad gränsförvaltningsstrategi  
- Ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar  
- Byrå för grundläggande rättigheter  
- Skydd för immateriella rättigheter  
- Beaktande av fällande domar  
- Afghanistan och narkotika  
§ 49.3  
Statssekreteraren Charlotte Svensson åtföljd av Rättsliga och inrikes
departementsrådet Carin Bratt, departements- frågor (inrikes frågor)
sekreterarna Frida le Covac Westin och Sophie  
Dernelid och kanslisekreteraren Jennie Landegren,  
samtliga Justitiedepartementet, samt ämnesrådet  
Staffan Holmlund och kanslirådet Erik Windmar,  
Statsrådsberedningen, informerar och samråder  

inför ministerrådsmötet den 5 och 6 oktober 2006. Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte

den 24 juli 2006

- Återrapport från informellt ministermöte den 20-22 september 2006

- Undantag från viseringskravet för vissa tredjeländer

- Förhandlingar om viseringslättnader och

återtagandeavtal med Moldavien  
§ 49.4  
Justering av dels protokoll från sammanträdet Justering av protokoll
den 22 september 2006, dels stenografiska och stenografiska
uppteckningar från den 22 september 2006. uppteckningar
§ 49.5 Övriga frågor
Ordföranden tackar för de fyra år som gått och  
tackar särskilt de ledamöter och suppleanter  
som slutar.  
Kanslichefen föreslår att nämnden delegerar Delegering av justering
justeringen av protokoll och stenografiska av protokoll och stenografiska
uppteckningar från den 2 oktober 2006 uppteckningar
till ordföranden.  
Nämnden bifaller förslaget.  
Vid protokollet  
Lars Söderlind  
Justerat den  
Carl B. Hamilton  

2

RIKSDAGENS NÄRVARO- Bilaga 1 till
EU-NÄMND FÖRTECKNING protokoll 2005/06:49
  §§ 1-5  
Namn    
Ledamöter    
Tommy Waidelich (s) ordf.    
Carl B Hamilton (fp) v. ordf. D  
Sonia Karlsson (s) D  
Lars Lindblad (m) D  
Joe Frans (s) D  
Hillevi Larsson (s) N  
Mats Odell (kd)    
Sven-Erik Sjöstrand (v)    
Christina A xelsson (s) D  
Lennart Hedquist (m) N  
Anita Jönsson (s) D  
Karin Granbom (fp) D  
Jan Andersson (c)    
Kenneth G Forslund (s) N  
Beatrice Ask (m) D  
Fredrik Olovsson (s) D  
Ulf Holm (mp )    
Suppleanter    
Lars Lilja (s) N  
Billy Gustafsson (s) N  
Gun illa Carlsson (m)    
Lennart Fremling (fp) N  
Tone Tingsgård (s)    
Eva Arv idsson (s) D  
Holger Gustafsson (kd)    
Mats Einarsson (v)    
Sylvia Lindgren (s)    
Per Bill (m) N  
Lars U Granberg (s) N  
Nyamko Sabuni (fp)    
Agne Hansson (c)    
Börje Vestlund (s) D  
Henrik von Sydow (m)    
Agneta Lundberg (s) D  
Yvonne Ru waida (mp)    
Anders G Hög mark (m)    
Björn Hamilton (m) N  
Hillevi Engström (m) D  
Tobias Krantz (fp)    
Karin Pilsäter (fp)    
Ingvar Svensson (kd) D  
Annelie Enochson (kd)    
Maud Olofsson (c)    
Eskil Erlandsson (c) D  
Gustav Fridolin (mp)    
Sermin Özü rküt (v)    
Karin Thorborg (v) 1  
Leif Björn lod (mp) D  
Mariam Os man Sherifay (s)    
Gö ran Lennmarker (m)    
Cecilia Wigström (fp)    

Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande. 1. D fr.o.m. 09.30.

3