Protokoll sammanträde 2006/07:30

EU-nämndens dokument 2006/07:AC1

 

EU–NÄMNDEN

 

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2006/07:30

 

DATUM

2007-06-08

TID

09.30 – 13.07

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (majoritet för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt resp. upplägg inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

 

§ 1

Närvaro
Nämnden godkänner att kanslichefen Kristina Svartz och EU-handläggaren Stina Svensson, justitieutskottet, föredraganden Gun Lombach, konstitutionsutskottet och Cecilia Möller från EU-upplysningen, närvarar vid sammanträdet.

 

Ordföranden hälsar ny assistent till kansliet, Pia Bodeäng, välkommen till nämnden.

§ 2

Rättsliga och inrikes frågor

Justitieministern Beatrice Ask, åtföljd av stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, ämnesråden Charlotte von Essen och Ulf Wallentheim, departementssekreterarna Lisa Larsson och Marie Söderlund, samtliga Justitiedepartementet, ämnesrådet Staffan Holmlund, Statsrådsberedningen samt departementssekreteraren Jamal Alassaad, Utrikesdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 12 och 13 juni 2007.

Ämnen: 

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 19 och 20 april 2007

-          Återrapport från informellt möte med framtidsgruppen den 21 maj 2007

-          EUROPOL (I) AM (v), (mp)

-          Införlivande av Prümfördraget (I) AM (s), (v), (mp)

-          Skydd av personuppgifter (I)

-          Informationssystemet för viseringar (VIS)

-          b. Möjlighet till sökningar i informationssystemet för VIS (I) AM (v), (mp)

-          Vissa processuella rättigheter i brottmål (II)

-          Utbytet av uppgifter ur kriminalregister (I) AM, (v), (mp)

-          Rådets rambeslut, erkännande och övervakning av villkorliga påföljder, alternativa påföljder och villkorliga domar (I)

-          Övergripande strategi för vissa kategorier av brott

-          Straffrättsliga påföljder till skydd för miljön

-          Förfarande för den framtida handläggningen av lagstiftningsärenden (I)

-          ”e-juridik” (I)

-          Rom II-förordningen

-          Möte i gemensamma kommittén

-          1. SIS

-          2. b. Möjlighet till sökningar i informationssystemet för viseringar (VIS) (I), AM (v), (mp)

-          3. Skydd av personuppgifter (I)

-          A-punkter (I)

-          Tillgång till Eurodac

-          Våldsamma video- och datorspel.

-          Övriga frågor

-          PNR

 

Det antecknas att justitieutskottet haft saksamråd i frågan om införlivande av Prümfördraget den 21 mars 2007 (se EUN protokoll 2006/07:23).

 

§ 3

Rättsliga och inrikes frågor

Statsrådet Tobias Billström, åtföljd av kanslirådet Göran Lindqvist, planeringschefen Ola Henriksson, departementssekreteraren Sophie Dernelid, politiskt sakkunniga Kristina Lindahl, pressekreteraren Markus Friberg, samtliga Justitiedepartementet, samt ämnesrådet Staffan Holmlund, Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 12 och 13 juni 2007.
Ämnen: 

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 19 och 20 april 2007

-          Informationssystemet för viseringar (VIS)

-          a. Utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelser (I) AM (v), (mp)

-          En övergripande strategi för migration

-          a. Tillämpning av en övergripande strategi för migration (I)

-          b. Cirkulär migration och partnerskap för rörligheten mellan EU och tredje land (I) AM (mp)

-          Påföljder för arbetsgivare som anställer medborgare från tredje land som olagligt vistas i ett land

-          Förstärkning av integrationspolitiken (I) AM (v)

-          Enhetligt utformade uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare (I) AM, (mp)

-          Flyktingsituationen i Irak

-          Ett gemensamt europeiskt asylsystem (informationspunkt) AM (v), (mp)

-          a. Utvidga tillämpningsområdet till personer som beviljats internationellt skydd 

-          b. Grönbok

-          c. Utvärderingar av Dublinsystemet

-          Viseringsreciprocitet

-          Möte i gemensamma kommittén

-          2.a. Utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelser (I) AM (mp)

-          4. Enhetligt utformade uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare (I) AM (mp)

-          A.punkter (I)

-          Förbättrat samarbete mellan medlemsstaterna, kommissionen och Frontex på återvändandeområdet (p.26) AM (v), (mp).

 

Det antecknas att socialförsäkringsutskottet haft saksamråd i frågan om informationssystemet för viseringar den 12 april 2007 (se EUN protokoll 2006/07:23).

 

Det antecknas att socialförsäkringsutskottet haft saksamråd i frågan om en övergripande strategi för migration och A-punkt nr 26

den 7 juni 2007(se bilaga 2).

 

§ 4

Jordbruk och fiske

Jordbruksministern Eskil Erlandsson, åtföljd av departementsrådet

Tomas Dahlman, lantbruksrådet Carl-Johan Lindén, departementssekreterarna Carina Folkeson, Camilla Lehorst, Marcus Öhman, Linda Persson, Marianne Goffeng Raakil och Sofia Björnsson, samtliga Jordbruksdepartementet, och kanslirådet Erik Rudal, Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 11 och 12 juni 2007.

Ämnen: 

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 7–9 maj 2007

-          Återrapport från informellt ministermöte den 20–22 maj 2007

-          Flerårig plan för torskbestånden i Östersjön (I) AM, (v), (mp)

-          Partnerskapsavtal om fiske (I)

-          En politik för att minska oönskade bifångster (I)

-          Systemet med tvärvillkor (I)

-          Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna (I)

-          Sektorn för frukt och grönsaker (I)

-          Ekologiska produktion och märkning av ekologiska produkter (I) AM, (mp)

-          Övriga frågor

-          b.Meddelande från kommissionen till rådet
Fiskemöjligheter 2008

-          d. Hållbar användning av bekämpningsmedel

-          g. Drivgarn

-          A-punkter (I)

-          Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål  AM (mp)

-          Återhämtningsplan för tonfisk  AM (mp)

-          Drivgarn

 

Det antecknas att miljö-och jordbruksutskottet har haft saksamråd i frågan om sektorn för frukt och grönsaker den 15 mars (se EUN protokoll 2006/07:21).

 

 

 

§ 5

Justering av protokoll

Justering av dels protokoll från sammanträdet den 1 juni 2007, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 16 maj 2007.

 

§ 6

Övriga frågor
kanslichefen informerar om att:

-          nästa sammanträde äger rum fredagen den 15 juni kl.09.30 och behandlar Allmänna frågor och yttre förbindelser

-          onsdagen den 20 juni kl.10.00 är det sammanträde som behandlar Konkurrenskraft och Miljö

-          senare samma dag, onsdagen den 20 juni kl.13.00, är det öppet sammanträde med statsministern inför Europeiska Rådet den 21-22 juni. Några ledamöter behöver vara på plats här och några per telefon under Europeiska rådets möte för eventuellt extrainkallat samråd med EU-nämnden. Nämnden återkommer med mer information i ärendet

-          Statsministern kommer att återrapportera från Europeiska rådets möte den 26 juni kl.13.30

-          Nämnden har tre sammanträden i juli som alla börjar klockan 10.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Kristina Hulting

 

 

Anna Kinberg Batra

 

Justerat den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU–NÄMNDEN

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2006/07:30

 

Namn

§§ 1-2

§ 3

§§ 4-6

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m).

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

1

 

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

 

2

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

 

N

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

D

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

3

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

 

4

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

N

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

5

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström (fp)

D

 

D

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

7

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

§§ 1-2

§ 3

§§ 4-6

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

N

 

N

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1.  D t.o.m. 10.50, N fr.o.m. 10.50

 

2.  N fr.o.m. 10.30

 

3.  N fr.o.m. 10.30

 

4.  N t.o.m. 10.25

 

5.  N fr.o.m. 10.00 t.o.m. 10.50, D fr.o.m. 10.50

 

6.  N t.o.m. 11.30

7.  N fr.o.m. 11.15

8. D t.o.m. 12.50

9. D t.o.m 13.00

 

10. N t.o.m. 12.50