Protokoll sammanträde 2006/07:32

EU-nämndens dokument 2006/07:AC4

 

EU–NÄMNDEN

 

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2006/07:32

 

DATUM

2007-06-20

TID

10.00 – 12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (majoritet för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt resp. upplägg inte finns, anmärks detta särskilt.

 

 

 

§ 1

Närvaro
Nämnden godkänner att föredraganden Susanne Gaje och byråassistenten Erika Larsson, Näringsutskottet närvarar vid sammanträdet.

 

§ 2

Dokument på bordet

Det antecknas att följande dokument lades på bordet:

-          Utdrag ur Miljö- och jordbruksutskottets protokoll, 2006/07:37 från sammanträdet den 19 juni 2007.

 

§ 3

Miljö

Statssekreteraren Elisabeth Falemo åtföljd av kansliråden Anna-Karin Hedström och Charlotta Broman, ämnesrådet Lars-Åke Erikson, politiskt sakkunnige Hannes Borg, departementssekreterarna Sofia Tingstorp, Martin Larsson, Emi Hijino, Jerker Forssell, Anna Torvestig, Charlotta Broman, Josefine Holmquist, samtliga Miljödepartementet, samt departementssekreteraren Johanna Kirsten, Statsrådsberedningen,
informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 28 juni 2007.

Ämnen: 

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 20 februari 2007

-          Återrapport från informellt ministermöte den 1–3 juni 2007

-          Avfall (I)

-          Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (I)

-          Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (I)

-          Gränsöverskridande förflyttningar av levande modifierade organismer (I) AM (mp)

-          Minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon (I) AM (v) (mp)

-          Handel med utsläppsrätter (I) AM (s) (v) (mp)

-          Partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald
(I)

-          Nya möjligheter för EU:s miljöpolitik (I) AM (v) (mp)

-          Utsläppande på marknaden av en potatisprodukt (I) AM (v) (mp)

-          Övriga frågor

-          Införande av luftverksamhet i systemet för handel med utsläppsrätter

-          Vägtransportbränslen och specifikationer för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar

-          Bekämpningsmedel

-          Riskbedömning av GMO särskilt GM majs MON 863

-          Midnattssolsdialogen om klimatförändring

-          Rapport från högnivåmötet mellan företrädare för jordbruks- och miljöministerierna inom Östersjöstaternas råd.

Det antecknas att miljö- och jordbruksutskottet haft saksamråd i frågan om minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon den 26 april 2007 (se bilaga 2).

 

Det antecknas att miljö- och jordbruksutskottet haft saksamråd i frågan om handel med utsläppsrätter den 15 februari 2007 (se EUN protokoll 2006/07:17).

 

Det antecknas att miljö- och jordbruksutskottet haft saksamråd i frågan om eportförbud och förvaring av metalliskt kvicksilver samt om EU:s miljöpolitik den 19 juni 2007 (se bilaga 3).

 

§ 4

Konkurrenskraft

Näringsministern Maud Olofsson, åtföljd av ämnesrådet Olof Sandberg, departementssekreteraren Beata Matusiak, Näringsdepartementet och kanslirådet Britt-Marie Tygård, Utrikesdepartementet samt departementssekreteraren Caroline Jender Pamrin, Finansdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 25 juni 2007.

Ämnen: 

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 21 och 22 maj 2007

-          Europeiska tekniska institutet (I) AM (s) (v) (mp)

-          Kunskapsöverföringen mellan forskningsinstitut samt Stadga för immateriella rättigheter (I)

-          Rapport från CREST ”How to make better coordinated use of structural funds and the framework programme to support R&D” (I)

-          Det europeiska forskningsområdet (II)

-          Övriga frågor

-          Gemensamt tekniskt initiativ “Clean Sky”

-          Begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver

-          A-punkter (I)

-          Roaming

-          Speglar på tunga lastbilar

-          Direktiv om luftkvalitet.

 

 

 

§ 5

Justering av protokoll

Justering av dels protokoll från sammanträdet den 15 juni 2007, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 1 juni 2007.

 

§ 6

Övriga frågor

Departementsrådet Torbjörn Haak och ämnesrådet Staffan Holmgren, Statsrådsberedningen, informerar om processen med ett nytt fördrag.

 

Det antecknas att dokumentet ”IGC Mandate 19/06-07” samt en PM från Statsrådsberedningen ”Reformfördraget” (20/06-07) delats på bordet.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Kristina Hulting

 

 

Anna Kinberg Batra

 

Justerat den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU–NÄMNDEN

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2006/07:32

 

Namn

§§ 1-3

§ 4

§§5-6

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m).

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

1

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

N

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

2

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

D

 

D

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

3

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

 

N

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

4

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

D

 

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

N

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

 

5

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

§§ 1-3

§ 4

§§ 5-6

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

6

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1.  N fr.o.m. 11.00

 

2.  N fr.o.m. 11.10

 

3.  N fr.o.m. 11.00

 

4.  N fr.o.m. 10.55

 

5.  N fr.o.m. 11.05

 

6.  N fr.o.m. 11.10

7.  N t.o.m. 11.45