UTKAST

EU-NÄMNDEN     

 

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE  2007/08:43

DATUM

2008-07-04

TID

10.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (majoritet för regeringens ståndpunkt), II (stöd för regeringens redovisade upplägg inför de fortsatta förhandlingarna) eller III (majoritet för att fortsätta arbetet med den inriktning som regeringen har redovisat). Avvikande uppfattning eller mening har markerats med AM. Om majoritet eller stöd för regeringens ståndpunkt, upplägg resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

 

§ 1

Närvaro

Nämnden godkänner att Pontus Wachtmeister närvarar under sammanträdet.

 

 

§ 2

Dokument på bordet:

Det antecknas att följande dokument delats på bordet:

-          Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I den 18 juni 2008 och Coreper II den 16 juni 2008

-          Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II den 25 juni 2008

-          Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II 2008-07-02

-          Preliminär A-punktslista för Ekofin (2352/08) samt add 1 och add 2.

-          Rådsdokument: Utkast till not från ordförandeskapet – Uppföljning av Europeiska rådet – Ekofinrådets färdplan avseende priset på olja (11225/08) (dp.6 Ekofin) 

§ 3

Ekonomiska och finansiella frågor
Finansministern Anders Borg, åtföljd av finansrådet Mattias Hector, ämnesrådet Peter Holmgren, departementsrådet Jens Granlund, pressekreteraren Markus Sjöqvist och departementssekreterarna Rasmus Rodhe och Emil Antonsson, samtliga Finansdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 8 juli 2008.

 

Ämnen:

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 3 juni 2008

-          Dp.3 Ordförandeskapets arbetsprogram

-          Dp.4 Stabilitets- och tillväxtpakten

-          4.1 Stabilitets- och konvergensprogram

-          4.2 Underskottsförfarandet (I)

-          Dp.5 Slovakiens antagande av euron (I)

-          Dp.6 Utvecklingen av oljepriset (I)

-          Dp.7 Styrning av ISAB (I)

-          Dp.8 Färdplanen för finansiell stabilitet (I)

-          A-punktslistan (I) (se § 2).

 

Det antecknas att finansutskottet haft överläggningar i frågan om ordförandeskapets arbetsprogram (dp.3) den 20 maj 2008 (se bilaga 2).

 

 

§ 4

Jordbruk och fiske
Statssekreteraren Rolf Eriksson, åtföljd av ämnesråden Eva Sjögren och Carina Knorpp, kansliråden Helena Vängby och Anna Larson, departementssekreterarna Anders Wannberg och Per Andersson, samtliga Jordbruksdepartementet, samt kanslirådet Anna Wännerdahl

Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 15 juli 2008.

 

Ämnen:

-          Återrapport från ministerrådsmöte den 23-24 juni 2008

-          Dp.3 Ordförandeskapets arbetsprogram

Jordbruk

-          Dp.4 Den gemensamma jordbrukspolitikens hälsokontroll

-          Dp.5 System med direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (II)

-          Dp.6 Inrättande av ett system för frukt och grönsaker i skolorna (II)

-          Dp.7 Genetiskt modifierad sojaböna A2704-12 (I) AM (v) (mp)

-          Dp.8 Genetiskt modifierad bomull LLCotton25 (I) AM (v) (mp)

-          Dp.9 Ytdekontaminering av slaktkroppar av fjäderfä (I)

Fiske

-          Dp.10 Fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd (I)

-          Dp.11 Planerade åtgärder för att ta itu med den ekonomiska krisen i fiskesektorn (II)

-          Dp.12 Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauritanien (I) AM (v) (mp)

-          Övriga frågor

-          Förhandlingar WTO- Doha

-          A-punkter (se § 2) (I).

 

 

 

§ 5

 

Justering av protokoll

Justering av dels protokoll från sammanträdena den 13 juni och 18 juni (2 st) 2008 dels stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 13 juni och 18 juni (2 st) 2008.

 

 

 

§ 6

Övriga frågor

Eva Sterndal informerade om att nämndens studieresa till Tjeckien genomförs vecka 41 och gruppledarna kommer att få meddelande om de exakta datumen.

 

T.f. Kanslichefen informerade om:

-          tidtabellen för ratificeringen av Lissabonfördraget. Proposition kommer till riksdagen inom kort. Bordläggning är planerad till den 14 augusti. Motionstiden går ut den 30 september.

-          att nästa sammanträde äger rum onsdagen den 16 juli och behandlar Ekofin-budget, allmänna frågor och yttre förbindelser samt rättsliga och inrikes frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Lars Söderlind

 

 

Anna Kinberg Batra

 


Justerat den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU–NÄMNDEN

 

Bilaga 1 till protokoll

2007/08:43

 

Namn

§§ 1-3

§§ 4-6

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m) ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s) vice ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

2

N

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pagrotsky (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

D

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn

§§ 1-3

§§ 4-6

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1. D. t.o.m. 10.40

En siffra i kolumnen för Deltagande

anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

2. D. fr.o.m. 10.40

3. D. t.o.m. 11.45