Protokoll sammanträde 2013/14:40

EU-nämndens dokument 2013/14:40

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2013/14:40

DATUM

2014-06-13

TID

09.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 5 juni återfinns i bilaga 2.

Dokument på bordet

Protokoll från EU-nämndens sammanträde den 5 juni

Draft Council conclusions on the future of the dairy sector

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Socialminister Göran Hägglund, åtföljd av departementssekreterarna Ellen Jones och Joakim Svensson, informerade och samrådde inför möte i rådet den 19-20 juni 2014.


Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 10 december 2013

Återrapport från informellt ministermöte den 28-29 april 2014

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 (första behandlingen) och Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (första behandlingen)
II

Utkast till rådets slutsatser om ekonomisk kris och hälso- och sjukvård I

Utkast till rådets slutsatser om kost och fysisk aktivitet I

Övriga frågor
- Genomförande av den gemensamma planen för omedelbara åtgärder enligt den befintliga medicintekniska lagstiftningen och ytterligare åtgärder
- Avtalet om gemensam upphandling av medicinska motåtgärder

Ekonomiska och finansiella frågor

Statsrådet Peter Norman, åtföljd av dels statssekreterarna Mikael Lundholm och Johanna Lybeck Lilja, departementsrådet Erik Eldhagen, finansrådet Fredrik Bystedt, ämnesrådet Lars Östling, kansliråden Niklas Ekstrand och Caroline Törnemo, departementssekreteraren Peter Kvarfordt och pressekreteraren Victoria Eriksson, Finansdepartementet, dels ämnesrådet Åsa Johansson, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 20 juni 2014.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 6 maj

Förslag till allmän budget för 2015

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater I

Uppförandekod (företagsbeskattning) - Rapport till rådet I

Bidrag till Europeiska rådet den 26-27 juni 2014 - Den europeiska planeringsterminen 2014 I
- Utkast till rådets rekommendationer om 2014 års nationella reformprogram för varje medlemsstat, utkast till rådets yttranden om de uppdaterade stabilitets- eller konvergensprogrammen och ett utkast till förklarande not
- Utkast till rådets rekommendation om genomförande av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i de medlemsstater som har euron som valuta

Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten I

Konvergensrapporter från ECB och kommissionen och utvidgningen av euroområdet I
- Rekommendation från medlemsstaterna i euroområdet om kommissionens förslag till Litauens införande av euron
- Skrivelse från rådets ordförande till Europeiska rådet

Övriga frågor
- Nivå 2-lagstiftning om bidrag från bankerna BRRD/SRM

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, åtföljd av dels statssekreteraren Christina Ramm-Ericson, departementsrådet Christina Springfeldt, ämnesrådet Peter Johansson, kanslirådet Thomas Göransson, departementssekreterarna Elizabeth Wijkman, Amelie Berg, Parthena Hantzaridou och pressekreteraren Catharina Henriksson, Arbetsmarknadsdepartementet, dels departementssekreteraren Helena Lagerholm, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 19-20 juni

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 10 mars 2014

Återrapport från informellt ministermöte den 29-30 april 2014

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (första behandlingen) I

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna (EURES) (första behandlingen)

Den europeiska planeringsterminen 2014: Bidrag till Europeiska rådet (Bryssel den 26-27 juni 2014) II
- Utkast till rådets rekommendationer om 2014 års nationella reformprogram för varje medlemsstat I
-
Granskning av de nationella reformprogrammen (2014) och genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna för 2013 I
- Resultattavla med sysselsättningsindikatorer och sociala indikatorer I
- Verktyg för bedömning av sysselsättningssituationen och riktmärken (förberedd av sysselsättningskommittén) I
- Rapport om arbetsmarknaden I
-
Genomförande av ungdomsgarantin I

Jordbruk och fiske
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av dels politiskt sakkunnige Isak Engqvist, ämnesråden Fredrik Alfer och Maria Rosander samt departementssekreterarna Elin Johnson, Ylva Jonzon, och Björn Åsgård, Landsbygdsdepartementet, dels ämnesrådet Robin Rosenkranz, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 16-17 juni

Ämnen:

Återrapport från informellt ministermöte den 4-6 maj 2014

Återrapport från möte i rådet den 19 maj 2014

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (första behandlingen)

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter

Utkast till rådets slutsatser om rapport från kommissionen om genomförandet av bestämmelserna om producentorganisationer, driftsfonder och verksamhetsprogram inom sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform I

Utkast till rådets slutsatser om rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om behovet av ett frivilligt kvalitetsbegrepp, produkt från öjordbruk I

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om marknadssituationens utveckling inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om avtal mellan Europeiska unionen och tredjeländer om handel med ekologiska produkter

Genomförande av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken på nationell nivå II

Mjölksektorn i framtiden I

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad gäller landningsskyldigheten (första behandlingen)

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken: Utkastplaner II

Förvaltningen av lodda - fastställande av en TAC för 2014

Övriga frågor
- Ansvarsfull antibiotikaanvändning inom djurhållningen.
- Fråga om Takdirektivet på begäran av Ungern
- Fråga om stormar i Slovakien, på begäran av Slovakien

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Statssekreteraren Jan-Ove Jerrestål, åtföljd av departementssekreterarna Anna Schölin och Karl Sälgström, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet det 19-20 juni 2014

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 9 december 2013

Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (första behandlingen) II

Övriga frågor
- Toppmötet om romer

Nämnden justerade stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 23 maj samt protokoll från sammanträdet den 28 maj.

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Statsrådet Maria Arnholm, åtföljd av dels statssekreteraren Ulrika Stuart Hamilton, Utbildningsdepartementet, dels rättssakkunnige Evelina Englund, Justitiedepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 19-20 juni 2014

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 9 december 2013

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (första behandlingen) II

Utkast till rådets slutsatser om Kvinnor och ekonomi: ekonomiskt oberoende ur perspektivet deltidsarbete och egenföretagande I

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Statsrådet Maria Larsson, åtföljd av dels politiskt sakkunnige Göran Holmström, ämnesrådet Johanna Möllerberg och departementssekreteraren Joakim Svensson, Socialdepartementet, dels praktikanten Caroline von Dardel, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 19-20 juni 2014

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 10 mars 2014

Återrapport från informellt ministermöte den 29-30 april 2014

Bedömning av paketet från 2014 med rådets rekommendationer om övergripande frågor I

EU:s/EMU:s sociala dimension I, II
-
Europa 2020-strategins sociala dimension
- Förhandssamordning av större socialpolitiska reformer
- Minimiinkomster inom Euroområdet
- Adekvat socialt skydd för långsiktiga vårdbehov i ett åldrande samhälle I

Övriga frågor
- Ratificering och genomförande av FN konventionen om funktionshindrades rättigheter

Vid protokollet

Allan Widman

Johan Eriksson

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:40

Namn

§§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7 - 8

§ 9

§ 10

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) (Ordf.)

D

D

D

D

D

D

D

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

D

D

D

D

D

D

3

Gustav Blix (M)

D

D

D

D

D

D

D

Susanna Haby (M)

D

D

D

D

D

D

D

Bo Bernhardsson (S)

D

D

Ulrika Karlsson (M)

Kerstin Haglö (S)

N

D

D

D

D

D

D

Bengt-Anders Johansson (M)

D

D

D

D

D

D

D

Börje Vestlund (S)

D

D

D

D

N

N

4

N

Pyry Niemi (S)

N

N

N

D

D

N

N

Fredrick Federley (C)

Patrik Björck (S)

D

D

D

N

D

D

D

Peder Wachtmeister (M)

D

D

D

D

D

D

D

Ulf Holm (MP)

D

D

D

D

D

D

D

Désirée Pethrus (KD)

Johnny Skalin (SD)

D

D

D

D

D

D

D

Lars Ohly (V)

D

D

D

D

D

D

D

SUPPLEANTER

Karl Sigfrid (M)

N

N

N

D

D

D

D

Billy Gustafsson (S)

N

N

N

D

N

N

N

Walburga Habsburg Douglas (M)

Teres Lindberg (S)

N

D

1

D

D

D

D

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

N

2

N

N

D

D

Fredrik Malm (FP)

Jonas Gunnarsson (S)

Staffan Danielsson (C)

D

D

D

D

D

D

D

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

D

D

D

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

David Lång (SD)

Jens Holm (V)

Meeri Wasberg (S)

D

N

N

N

D

D

D

Thomas Strand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

D

D

N

N

N

N

N

Christina Zedell (S)

Tommy Waidelich (S)

N

N

D

Bodil Ceballos (MP)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

Carl B Hamilton (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

Caroline Szyber (KD)

D

D

D

D

D

D

D

Namn

Jacob Johnson (V)

Margareta Cederfelt (M)

Hans Wallmark (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Mikael Cederbratt (M)

Johan Hultberg (M)

Kew Nordqvist (MP)

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Jonas Sjöstedt (V)

Per Åsling (C)

Urban Ahlin (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Roland Utbult (KD)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1) D till 9.35

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

2) D från 9.35

3) D till 10.50

4) D från 10.50EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:40

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 23

Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter v. 23

Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering II till troliga A-punkter v. 23

Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 24

Samrådet avslutades den 12 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Syrien) respektive (Ukraina)

Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.