Protokoll sammanträde 2013/14:45

EU-nämndens dokument 2013/14:45

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2013/14:45

DATUM

2014-07-04

TID

10.00 – 10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 4

§ 5

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 25 juni återfinns i bilaga 2.

Ekonomiska och finansiella frågor
Statsrådet Peter Norman, åtföljd av dels statssekreteraren Johanna Lybeck Lilja, ämnesrådet Lars Östling, departementsrådet Erik Eldhagen, departementssekreteraren Emma Lindquist och pressekreteraren Victoria Ericsson, Finansdepartementet, dels ämnesrådet Åsa Johansson, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 8 juli.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 20 juli 2014

Nivå 2-lagstiftning om bidrag från bankerna enligt RRD/SRM II

Föredragning av det italienska ordförandeskapets arbetsprogram II

Översyn av Europa 2020-strategin II

Beskattning av inkomster från sparande: uppdatering om förhandlingarna med tredjeländer

Övrigt
- Information från ECB och EBA om tillgångsöversyn och stresstester

Nämnden justerade stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 13 juni samt protokoll från sammanträdena den 25 och 27 juni.

Ordföranden informerade om att statsministern kommer att samråda med nämnden den 16 juli inför extrainsatt möte i Europeiska rådet samma dag.

Vid protokollet

Allan Widman

Johan Eriksson

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:45

Namn

§§ 1-5

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) (Ordf.)

D

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

Gustav Blix (M)

Susanna Haby (M)

D

Bo Bernhardsson (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

Kerstin Haglö (S)

D

Bengt-Anders Johansson (M)

Börje Vestlund (S)

D

5

Pyry Niemi (S)

D

7

Johan Hedin (C)

Patrik Björck (S)

D

Peder Wachtmeister (M)

Ulf Holm (MP)

D

Désirée Pethrus (KD)

D

Johnny Skalin (SD)

Lars Ohly (V)

D

SUPPLEANTER

Karl Sigfrid (M)

D

Billy Gustafsson (S)

6

N

Walburga Habsburg Douglas (M)

Teres Lindberg (S)

Ewa Thalén Finné (M)

D

3

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

4

N

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Malm (FP)

Jonas Gunnarsson (S)

8

N

Staffan Danielsson (C)

D

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

David Lång (SD)

Jens Holm (V)

Meeri Wasberg (S)

Thomas Strand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Christina Zedell (S)

1

N

Tommy Waidelich (S)

D

2

Bodil Ceballos (MP)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

N

Carl B Hamilton (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

Caroline Szyber (KD)

Namn

Jacob Johnson (V)

Margareta Cederfelt (M)

D

Hans Wallmark (M)

Jessica Rosencrantz (M)

D

Mikael Cederbratt (M)

Johan Hultberg (M)

Kew Nordqvist (MP)

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Jonas Sjöstedt (V)

Per Åsling (C)

Urban Ahlin (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Roland Utbult (KD)

Emma Wallrup (V)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1) D från 10.05

2) D till 10.05

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

3) D till 10.05

4) D från 10.05

5) D till 10.10

6) D från 10.10

7) D till 10.10

8) D från 10.10


EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:45

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådsbeslut rörande avtal (EU/CAR respektive EU/Colombia).

Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter v. 26

Samrådet avslutades den 27 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådsbeslut rörande Europeiska unionens satellitcentrum, Satcen.

Samrådet avslutades den 25 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.