Protokoll sammanträde 2013/14:49

EU-nämndens dokument 2013/14:49

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2013/14:49

DATUM

2014-07-18

TID

10.25 – 10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 11 juli återfinns i bilaga 2.

Dokument på bordet

Sammanfattning av utkast till rådsslutsatser för rådet för utrikesfrågor den 22 juli 2014

Draft Council conclusions on the MEPP for the FAC meeting of 22 July 2014

Utrikes frågor

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, åtföljd av politiskt sakkunniga Emilie af Jochnick, departementsrådet Andrés Jato och departementssekreteraren Alexandra Letterfors, Utrikesdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 22 juli 2014.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 23 juni 2014

Ukraina I II

Irak II

Fredsprocessen i Mellanöstern I

Övriga frågor
- Bosnien Hercegovina

Allmänna frågor

Statsrådet Birgitta Ohlsson, åtföljd av politiskt sakkunnige Johan Sandberg, departementsrådet Annika Söderberg, ämnesrådet Staffan Holmlund, departementssekreterare Helena Lagerholm och pressekreteraren Anna Rosén, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 23 juli 2014


Ämnen:

Övriga frågor
- Information från ordförandeskapet

Föredragning av det italienska ordförandeskapets arbetsprogram

Uppföljning av Europeiska rådet II

Halvtidsöversynen av Europa 2020-strategin

Litauens anslutning till Ekonomiska och monetära unionen
- Antagande
a) Förslag till rådets beslut om Litauens införande av euron den 1 januari 2015 I
b) Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen
c) Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Litauen

Nämnden justerade stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 18, 25 och 27 juni samt protokoll från sammanträdet den 4 juli.

Återrapportering från extra möte i Europeiska rådet (telefonmöte)

Statssekreteraren Katarina Areskoug Mascarenhas, Statsrådsberedningen, återrapporterade från möte extra möte i Europeiska rådet den 16 juli.

Vid protokollet

Allan Widman

Helena Fridman Konstantinidou

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:49

Namn

§§ 1-3

§§ 4-5

§ 6

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) (Ordf.)

D

D

D

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

D

Gustav Blix (M)

D

D

D

Susanna Haby (M)

D

Bo Bernhardsson (S)

D

D

D

Ulrika Karlsson (M)

D

N

D

Kerstin Haglö (S)

D

D

D

Bengt-Anders Johansson (M)

Börje Vestlund (S)

D

D

D

Pyry Niemi (S)

D

N

N

Johan Hedin (C)

D

D

D

Patrik Björck (S)

D

D

D

Peder Wachtmeister (M)

Ulf Holm (MP)

Désirée Pethrus (KD)

D

D

D

Johnny Skalin (SD)

Lars Ohly (V)

SUPPLEANTER

Karl Sigfrid (M)

N

D

N

Billy Gustafsson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

D

D

Teres Lindberg (S)

N

D

N

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Malm (FP)

Jonas Gunnarsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

D

D

D

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

David Lång (SD)

Jens Holm (V)

Meeri Wasberg (S)

N

D

N

Thomas Strand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Christina Zedell (S)

Tommy Waidelich (S)

D

N

N

Valter Mutt (MP)

D

D

D

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

N

N

N

Carl B Hamilton (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

Caroline Szyber (KD)

Namn

Emma Wallrup (V)

D

D

D

Margareta Cederfelt (M)

Hans Wallmark (M)

Jessica Rosencrantz (M)

D

D

D

Mikael Cederbratt (M)

Johan Hultberg (M)

Kew Nordqvist (MP)

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Jonas Sjöstedt (V)

Per Åsling (C)

Urban Ahlin (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Roland Utbult (KD)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.


EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:49

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar (EUAM Ukraina respektive GNSS)

Samrådet avslutades den 16 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande fyra kommissionärskandidater (ersättare)

Samrådet avslutades den 17 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.