Protokoll sammanträde 2013/14:55

EU-nämndens dokument 2013/14:55

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2013/14:55

DATUM

2014-09-19

TID

9.00– 9.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 4 september återfinns i bilaga 2.

Konkurrenskraft (forskning)

Utbildningsminister Jan Björklund, åtföljd av dels departementssekreteraren Eva Stensköld, Utbildningsdepartementet, dels kanslirådet Sofia Johansson och departemenssekreteraren Carolina Bjuggren Glanville Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 25-26 september 2014.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 26 maj 2014

Europa 2020-strategin: Halvtidsöversyn och kommissionens meddelande ”Forskning och innovation som källor till förnyad tillväxt” II

Den andra lägesrapporten om det europeiska forskningsområdet II

Meddelande från kommissionen: Mot en blomstrande datadriven ekonomi

Konkurrenskraft (industri)
Statssekreteraren Håkan Ekengren, åtföljd av dels kansliråden Håkan Hillefors och Johan Stålhammar och praktikanten Pontus Hagman, Näringsdepartementet, dels departementssekreteraren Gudridur Kristjansdottir, Utrikesdepartementet, dels rättssakkunnige Louise Petrelius och kanslirådet Rebecca Heinemann, Justitiedepartementet, dels kanslirådet Christina Wilén, Försvarsdepartementet, dels kanslirådet Sofia Johansson och departemenssekreteraren Carolina Bjuggren Glanville Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 25-26 september 2014.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 26 maj 2014

Återrapport från informellt ministermöte den 20-21 juli 2014

Integrering av industriell konkurrenskraft I II

Europa-2020 strategin: Halvtidsöversyn II

Kommissionens rapport ”En ny strategi för europeiskt försvar”

Färdplan för genomförandet av meddelandet ”Mot en mer konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor

Nämnden justerade protokoll från sammanträdet den 4 september samt stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 18 juli, den 15, 30 och 31 augusti samt den 4 september.

Ordförande informerade om EU-nämndens sammansättning den 26 september och den 3 oktober 2014.

Vid protokollet

Allan Widman

Johan Eriksson

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:55

Namn

§§ 1-2

§§ 3-5

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) (Ordf.)

D

D

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

D

D

Gustav Blix (M)

D

D

Susanna Haby (M)

D

N

Bo Bernhardsson (S)

D

1

N

Ulrika Karlsson (M)

Kerstin Haglö (S)

N

D

Bengt-Anders Johansson (M)

D

D

Börje Vestlund (S)

D

D

Pyry Niemi (S)

D

N

Johan Hedin (C)

Patrik Björck (S)

D

D

Peder Wachtmeister (M)

D

D

Ulf Holm (MP)

Désirée Pethrus (KD)

D

D

Johnny Skalin (SD)

D

D

Lars Ohly (V)

D

D

SUPPLEANTER

Karl Sigfrid (M)

Billy Gustafsson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Teres Lindberg (S)

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

D

D

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Malm (FP)

Jonas Gunnarsson (S)

N

D

Staffan Danielsson (C)

D

D

Maria Ferm (MP)

D

D

Maria Plass (M)

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

David Lång (SD)

Jens Holm (V)

Meeri Wasberg (S)

N

N

Thomas Strand (S)

D

N

Anna-Lena Sörenson (S)

N

2

N

Christina Zedell (S)

Tommy Waidelich (S)

Valter Mutt (MP)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

N

N

Carl B Hamilton (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

Caroline Szyber (KD)

Namn

Emma Wallrup (V)

Margareta Cederfelt (M)

Hans Wallmark (M)

Jessica Rosencrantz (M)

N

D

Mikael Cederbratt (M)

Johan Hultberg (M)

Kew Nordqvist (MP)

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Jonas Sjöstedt (V)

Per Åsling (C)

Urban Ahlin (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Roland Utbult (KD)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1) D till 9.15

2) D från 9.15

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.


EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:55

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande godkännande av brevsvar inom ramen för restriktiva åtgärder (Syrien).

Samrådet avslutades den 16 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 37

Samrådet avslutades den 12 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden godkännande av förlängning av beslut om rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn (Dem. rep. Kongo)

Samrådet avslutades den 10 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar från UD inför antagande av rådsbeslut rörande restriktiva åtgärder (Ryssland).

Samrådet avslutades den 8 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande antagande av förteckningen över övriga personer (utöver ORDF och HR) som rådet föreslår till ledamöter av kommissionen. Samrådet avslutades den 5 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Avvikande mening har anmälts av Socialdemokraterna enligt följande:

Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen drivit kravet på en jämställd Kommission.

Det är sorgligt att den kommande Kommissionen landar på samma antal kvinnor som den nuvarande.

Inte ett enda steg mot mer jämställdhet. Vi beklagar också att den svenska regeringen inte drivit på i frågan.

Avvikande mening har anmälts av Miljöpartiet enligt följande:

”MP anmäler avvikande mening och tycker att regeringen ska rösta nej till förteckningen över föreslagna ledamöter till EU-kommissionen. Könsfördelningen är fortfarande inte okej enligt Miljöpartiet, med nu bara 9 kvinnor föreslagna vilket motsvarar en tredjedel. Miljöpartiet anser att målsättningen ska vara en jämställd EU-kommission med i princip hälften kvinnor och hälften män. ”

Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande:

Vänsterpartiet anmäler avvikande mening. Det är inte acceptabelt att EU-kommissionen till den största delen kommer att fortsätta att bestå av en klar majoritet män. Sverige borde verka för att representationen i EU-kommissionen blir helt jämställd mellan män och kvinnor. Ett sätt att lösa detta hade kunnat vara genom att alla länder skulle ha uppmanats att nominera två kommissionärsförslag, en av varje kön.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s krishanteringsövning Multi Layer 2014.
Samrådet avslutades den 4 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande annotering inför rådets godkännande av brevsvar inom ramen för restriktiva åtgärder (Iran).

Samrådet avslutades den 4 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.