Protokoll sammanträde 2013/14:56

EU-nämndens dokument 2013/14:56

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2013/14:56

DATUM

2014-09-26

TID

9.00– 9.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 19 september återfinns i bilaga 2.

Allmänna frågor

Statsrådet Birgitta Ohlsson, åtföljd av politiskt sakkunnige Johan Sandberg, kansliråden Sofia Johansson och Daniel Svensson, ämnesrådet Erik Rudal, departementssekreterarna Sofia Wennerstrand och Johann Gesteby-Tsokas samt pressekreteraren Anne Rosén, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 29 september 2014.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 23 juli 2014

Återrapport från informellt ministermöte den 28-29 augusti 2014

Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Strasbourg den 1-3 juli 2014 och den 14-17 juli 2014

Förberedelser inför Europeiska rådet den 23-24 oktober 2014

Uppföljning av Europeiska rådets möte den 26-27 juni 2014
II AM (SD)

Meddelande om EU:s strategi för området kring Adriatiska havet och Joniska havet I AM (SD)

Övriga frågor
- Första mötet i gruppen för Ordförandeskapets vänner om ett bättre fungerande EU

Nämnden justerade protokoll från sammanträdet den 19 september

Övrigt:

Ordförande informerade om EU-nämndens sammansättning den 3 oktober 2014.

Ordförande tackade nämnden och kansliet för gott samarbete under den gångna valperioden.

Vice-ordföranden tackade nämnden och kansliet för gott samarbete under den gångna valperioden

Gustav Blix (M) tackade nämnden och kansliet för gott samarbete under den gångna valperioden

Vid protokollet

Allan Widman

Johan Eriksson

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:56

Namn

§§ 1-4

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP) (Ordf.)

D

Marie Granlund (S) (Vice ordf.)

D

Gustav Blix (M)

D

Susanna Haby (M)

4

N

Bo Bernhardsson (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

1

N

Kerstin Haglö (S)

D

Bengt-Anders Johansson (M)

Börje Vestlund (S)

D

Pyry Niemi (S)

D

Johan Hedin (C)

D

Patrik Björck (S)

D

Peder Wachtmeister (M)

D

Ulf Holm (MP)

D

Désirée Pethrus (KD)

D

Johnny Skalin (SD)

D

Lars Ohly (V)

SUPPLEANTER

Karl Sigfrid (M)

3

N

Billy Gustafsson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

D

Teres Lindberg (S)

N

Ewa Thalén Finné (M)

2

N

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Malm (FP)

Jonas Gunnarsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

Helena Leander (MP)

Irene Oskarsson (KD)

David Lång (SD)

Jens Holm (V)

D

Meeri Wasberg (S)

N

Thomas Strand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Christina Zedell (S)

Tommy Waidelich (S)

Valter Mutt (MP)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

N

Carl B Hamilton (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

Caroline Szyber (KD)

Namn

Emma Wallrup (V)

Margareta Cederfelt (M)

Hans Wallmark (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Mikael Cederbratt (M)

Johan Hultberg (M)

Kew Nordqvist (MP)

Björn Söder (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Jonas Sjöstedt (V)

Per Åsling (C)

Urban Ahlin (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Roland Utbult (KD)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

1) D från 9.07

2) D till 9.07

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

3) D till 9.07

4) D från 9.07


EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:56

Skriftligt samråd med EU-nämnden om punkt 24 på listan över troliga A-punkter vecka 39

Samrådet avslutades den 25 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

Följande medskick har anmälts av Vänsterpartiet:

”Vänsterpartiet lämnar följande medskick:

Vi förstår inte hemlighetsmakeriet bakom denna punkt. Ett öppnare förfarande hade möjliggjort en bättre och mer demokratiskt förankrad text. Den korta tiden och det faktum att vi inte får full tillgång till dokumentet försvårar våra möjligheter att granska den svenska positionen. Efter att ha läst dokumentet China Reference Lines kan vi konstatera att skrivningarna borde vara mycket skarpare vad de gäller de mänskliga rättigheterna, inte minst de fackliga rättigheterna. Vi ifrågasätter också flera av formuleringarna kring avregleringar, marknadsöppnande, råvarutillgång och immaterialrätt. ”

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 39 inkl komplettering

Samrådet avslutades den 25 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande:

”Avvikande mening på punkterna 8 och 9 om EU-partier

Vänsterpartiet hänvisar till våra tidigare ståndpunkter (bl a framfört i KU) angående EU-finansiering av europeiska partier och stiftelser. Vi anser inte att det är EU-kommissionens uppdrag att finansiera dessa organisationer. EU-partier finansierade och initierade av EU-kommissionen är tydliga steg mot en federationsbildning av EU, något som vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Politiska partier är folkrörelserna som ska växa organiskt från grunden. Med denna ordning ges EU-kommissionen möjlighet att påverka uppbyggnaden av EU-partier. Detta borde Sverige framföra och avvisa förordningarna såsom de är föreslagna i dagsläget.”

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande annotering från UD inför rådsbeslut rörande (Republiken Kamerun, EULEX Kosovo och EUCAP Sahel Mali).

Samrådet avslutades den 24 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 38

Samrådet avslutades den 19 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Inga avvikande meningar har anmälts.