Protokoll sammanträde 2014/15:34

EU-nämndens dokument 2014/15:34

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2014/15:34

DATUM

2015-05-08

TID

08.30–09.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 29 april återfinns i bilaga 2.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Magdalena Andersson, åtföljd av dels statssekreteraren Karolina Ekholm, politiskt sakkunniga Elin Eliasson, departementsrådet Niklas Ekstrand, ämnesråden Patrik Granström, Carl Asplund och Anna Widenfalk samt departementssekreterarna Ellinor Edvardsson och Emma Lindquist, Finansdepartementet, dels ämnesrådet Åsa Johansson, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 12 maj 2015.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 10 mars

Återrapport från informellt ministermöte den 24-25 april

Investeringsplan för Europa II AM (SD)

Uppföljning av det informella Ekofinmötet

Den Europeiska planeringsterminen
a) Rådets slutsatser I AM (SD)
b) Genomförande av strukturreformer II AM (SD)

Åldranderapport I AM (SD)

Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 16-17 april 2015 i Washington

Årligt lunchmöte med EU:s kandidatländer och potentiella

kandidatländer

Jordbruk och fiske

Statsrådet Sven-Erik Bucht, åtföljd av departementsrådet Lars Olsson, ämnesrådet Maria Rosander, kansliråden Fredrik Langdal och Sara Eriksson, departementssekreterarna Monika Schere och Kristina Nordéus samt pressekreteraren Ingela Nilsson, Näringsdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 11 maj 2015.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 20 april

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter I AM (SD)

Utkast till rådets slutsatser om förenklingen av den

gemensamma jordbrukspolitiken I AM (SD)

Övriga frågor
-
Initiativ till att utnämna den 20 maj till världsdagen för bin
- Konferens om djurvälfärd för grisar

Justering

Nämnden justerade uppteckningar från sammanträdena den 17 och 22 april samt protokoll från den 29 april.

Övrigt

Ordförande informerade om att:
– Kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen besöker
EU-nämnden fredagen den 8 maj kl. 12.00

Vid protokollet

Carl Schlyter

Helena Fridman Konstantinidou

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2014/15:34

Namn

§§ 1-2

§§ 3-5

LEDAMÖTER

Carl Schlyter (MP (Ordf.)

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

D

Marie Granlund (S)

D

D

Ulrika Karlsson (M)

Börje Vestlund (S)

D

D

Maria Plass (M)

D

D

Jan-Olof Larsson (S)

D

D

Johnny Skalin (SD)

D

D

Fredrik Schulte (M)

Lawen Redar (S)

N

D

Johan Hultberg (M)

D

D

Anna-Lena Sörenson (S)

Pavel Gamov (SD)

D

D

Tina Acketoft (FP)

D

D

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Ingemar Nilsson (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm (M)

Peter Jeppson (S)

Johan Hedin (C)

Emma Nohrén (MP)

N

Margareta Cederfelt (M)

Suzanne Svensson (S)

D

D

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (FP)

Amineh Kakabaveh (V)

D

D

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Sara Karlsson (S)

D

N

Eva-Lena Jansson (S)

Emanuel Öz (S)

D

N

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

D

D

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Annika Hirvonen (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Valter Mutt (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maria Weimer (FP)

Emma Carlsson Löfdahl

Lars Tysklind (FP)

Erik Ullenhag (FP)

Roger Haddad (FP)

Christer Nylander (FP)

Bengt Eliasson (FP)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ulf Berg (M)

Aron Modig (KD)

D

D

Tobias Billström (M)

Pyry Niemi

N

D

Gunnar Hedberg (M)

D

D

Nina Lundström (FP)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2014/15:34

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 19

Samrådet avslutades den 7 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (V)

Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande:

CORERPER l

Punkt 13

Vänsterpartiet avviker på punkt 13 rörande Internationella energistadgan (International Energy Charter). Vi anser att Sverige borde verka för att den klausul som ger företag rätt att stämma stater ska tas bort (som i fallet Vattenfall-tyska staten). Har företag synpunkter på demokratiskt fattade beslut får de använda sig av det allmänna rättsväsendet. Den svenska regeringen borde lyfta denna fråga inför mötet i Haag.

 Punkt 14

Medskick: Vänsterpartiet välkomnar ytterligare regleringar inom RoHS-direktivet. Men vi tycker att Sverige borde driva på för tidigare ikraftträdande än de som finns som förslag just nu.

 Punkt 21

Vi vill gärna ta del av de nämnda EU-riktlinjerna inför G20-mötet.

 

COREPER ll

Punkt 1

Vi vill gärna ta del av förslaget till rådsslutsatser om hur EUs institutioner beräknar och begränsar utsläppen.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande två annoteringar inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Sydsudan och Centralafrikanska republiken)

Samrådet avslutades den 6 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 18

Samrådet avslutades den 4 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.