Protokoll sammanträde 2014/15:37

EU-nämndens dokument 2014/15:37

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2014/15:37

DATUM

2015-06-05

TID

08.30–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 22 maj återfinns i bilaga 2.

Transport, telekommunikation och energi (energi)

Statsrådet Ibrahim Baylan, åtföljd av dels kansliråden Jenny Malmberg och Marina Högberg samt departementssekreteraren Anna Karin Cederblad, Miljö- och energidepartementet, dels praktikanten Lisa Erkander, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 8 juni 2015.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 5 mars

Återrapport från informellt ministermöte den 14-16 april

Genomförande av strategin för energitrygghet II AM (SD)

Genomförandet av energiunionen I AM (SD)

Övriga frågor
- Yttre förbindelser på energiområdet
- Resultatet av den tionde plenarsessionen i Europeiska kärnenergiforumet
- Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram


Transport, telekommunikation och energi (transport)

Statsrådet Anna Johansson, åtföljd av dels politiskt sakkunniga Kathrin Österlund, departementsrådet Maria Rosander, ämnesråden Per Håvik och Tomas Brolin, kansliråden Marcus Nordmeyer och Ulf Andersson samt departementssekreteraren Christina Bergström, Näringsdepartementet, dels docenten Johan Schelin, Justitiedepartementet, dels praktikanten Lisa Erkander, Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 11 juni 2015.


Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 13 mars

Gemensamma regler om kompensation och assistans till

passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar

Fjärde järnvägspaketet

Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart I AM (SD)

Övriga frågor
- TEN-T & FSE

Slutsatser om öppen, dataintensiv och sammankopplad

forskning I AM (SD)

Transport, telekommunikation och energi (telekommunikation)

Statsrådet Mehmet Kaplan, åtföljd av dels politiskt sakkunniga Niklas Thideval, departementsrådet Maria Rosander, ämnesrådet Helena Strömbäck, kansliråden Sara Eriksson, Jörgen Samuelsson, Anders Hektor och Göran Lindsjö samt departementssekreteraren Jessica Steinmetz, Näringsdepartementet, dels departementssekreteraren Kristin Olsson, Utrikesdepartementet, dels praktikanten Lisa Erkander, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 12 juni 2015.

Ämnen

Återrapport från möte i rådet den 27 november

Åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden

för elektronisk kommunikation

Inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för

europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2) I AM (SD)

Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser

En strategi för en inre digital marknad i Europa II AM (SD,V)

Överföringen av förvaltningen av IANA:s funktioner till

Flerpartsgemenskapen I

Justering

Nämnden justerade uppteckningar från den 13 och den 22 maj samt protokoll från sammanträdet den 22 maj.

Övrigt

Ordförande informerade om att:
– EU-nämndens sammanträde den 12 juni kan komma att bli långt då det är många statsråd som är kallade

– i juli månad börjar EU-nämndens sammanträden kl. 10.00

– Sweden Study Week äger rum onsdagen den 10 juni

– kommissionären Elżbieta Bieńkowska träffar EU-nämnden måndagen den 8 juni kl. 12.45

Vid protokollet

Carl Schlyter

Helena Fridman Konstantinidou

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2014/15:37

Namn

§§ 1-2

§ 3

§§ 4-6

LEDAMÖTER

Carl Schlyter (MP (Ordf.)

N

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

D

D

Marie Granlund (S)

D

D

D

Ulrika Karlsson (M)

D

D

D

Börje Vestlund (S)

D

Maria Plass (M)

D

D

Jan-Olof Larsson (S)

Johnny Skalin (SD)

Fredrik Schulte (M)

Lawen Redar (S)

D

D

D

Johan Hultberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Pavel Gamov (SD)

D

D

D

Tina Acketoft (FP)

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Ingemar Nilsson (S)

D

N

N

Jessica Rosencrantz (M)

N

D

D

Lennart Axelsson (S)

D

N

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

N

D

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm (M)

Peter Jeppson (S)

Johan Hedin (C)

D

D

D

Emma Nohrén (MP)

Margareta Cederfelt (M)

Suzanne Svensson (S)

D

D

D

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (FP)

D

D

D

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

D

D

D

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Sara Karlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Emanuel Öz (S)

N

D

D

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

D

D

D

Jessika Roswall (M)

D

D

D

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

D

D

D

Annika Hirvonen (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Valter Mutt (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

D

D

D

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maria Weimer (FP)

Emma Carlsson Löfdahl

Lars Tysklind (FP)

Erik Ullenhag (FP)

Roger Haddad (FP)

Christer Nylander (FP)

Bengt Eliasson (FP)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ulf Berg (M)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Pyry Niemi

N

D

D

Nina Lundström (FP)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2014/15:37

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering från UD inför rådets godkännande av brev inom ramen för restriktiva åtgärder (Ukraina)

Samrådet avslutades den 29 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 22

Samrådet avslutades den 28 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering från UD inför godkännande av brev inom ramen för restriktiva åtgärder (Ukraina)

Samrådet avslutades den 27 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annoteringar från UD inför rådets beslut om restriktiva åtgärder (Syrien)

Samrådet avslutades den 27 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 21

Samrådet avslutades den 22 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.