Protokoll sammanträde 2014/15:39

EU-nämndens dokument 2014/15:39

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2014/15:39

DATUM

2015-06-18

TID

09.00–12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 5 juni återfinns i bilaga 2.

Dokument på bordet:
-
Draft Council conclusions on the former Yugoslav Republic of Macedonia (76/15)

- Draft Council conclusions on EUASEAN relations (64/15)

- Draft Council conclusions on forthcoming electios in Myanmar/Burma (63/15)

- Draft Council conclusions on EU Strategy for Central Asia

- Draft Council conclusions on Energy Diplomacy

- Draft Council conclusions on Lebanon (65/15)

Allmänna frågor

Utrikesminister Margot Wallström, åtföljd av dels statssekreteraren Hans Dahlgren, ämnesråden Erik Windmar och Erik Rudal, kansliråden Daniel Svensson och Sofia Johansson samt departementssekreteraren Johanna Gesteby-Tsokas, Statsrådsberedningen, dels politiskt sakkunniga Laila Naragih och Eric Sundström, utrikesrådet Torbjörn Sohlström samt pressekreteraren Erik Boman, Utrikesdepartementet, dels kanslirådet Leila El-Fahimi, Justitiedepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 23 juni.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 19 maj

Resolutioner, beslut och yttranden antagna av

Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Bryssel den 27 maj 2015 och Strasbourg den 18–21 maj och den 8–11 juni 2015

Förberedelser inför Europeiska rådet den 25–26 juni 2015 II

AM (SD, V, KD)

Den europeiska planeringsterminen 2015 I AM (SD)

Agendan för bättre lagstiftning II AM (SD)

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Övriga frågor
- Lunchdiskussion om strategisk kommunikation


Utrikes frågor

Utrikesminister Margot Wallström, åtföljd av dels politiskt sakkunniga Laila Naraghi, utrikesrådet Torbjörn Sohlström, kanslirådet Cecilia Tamm, departementssekreteraren Fabian Fossum Hylin och pressekreteraren Erik Boman, Utrikesdepartementet, dels kanslirådet Leila El Fahimi, Justitiedepartementet, dels ministerrådet Magdalena Demnert och kanslirådet Anna Norell Jennische, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 22 juni

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 18 maj

A-punkter
- Restriktiva åtgärder Ryssland
- EU:s insats mot människosmugglare i södra och centrala Medelhavet I AM (SD, V)

Asien I II AM (SD)

Samarbetet mellan EU och FN II

Energidiplomati II AM (SD)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien I II AM (SD)

Övriga frågor
- Information från höga representanten Mogherini om det besök som hon har gjort i Israel och Palestina den 20 och 21 maj

Ekonomiska och finansiella frågor - budget

Statssekreteraren Max Elger, åtföljd av dels departementsrådet Gia Wickbom, ämnesrådet Sara Almer och kanslirådet Lisa Bolinder, Finansdepartementet, dels ämnesrådet Åsa Johansson, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 24 juli.

Ämnen

Återrapport från möte i rådet den 14 respektive 17 november

2014

Rådets ståndpunkt om förslaget till unionens budget för 2016 I

AM (SD)

Justering

Nämnden justerade uppteckningar från den 5 juni samt protokoll från sammanträdet den 12 juni.Övrigt

Ordförande informerade om:
– att återrapporteringen från Europeiska rådet den 24 juni kommer att äga rum i Skandiasalen den 26 juni

– den inom ramen för Cosac pågående diskussionen om det s.k. gröna kortet

Vid protokollet

Carl Schlyter

Helena Fridman Konstantinidou

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2014/15:39

Namn

§§ 1-3

§ 4

§§ 5-7

LEDAMÖTER

Carl Schlyter (MP (Ordf.)

D

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

D

D

Marie Granlund (S)

Ulrika Karlsson (M)

D

D

D

Börje Vestlund (S)

D

D

D

Maria Plass (M)

D

D

Jan-Olof Larsson (S)

Johnny Skalin (SD)

D

D

Fredrik Schulte (M)

N

1

D

Lawen Redar (S)

D

D

D

Johan Hultberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

D

D

Pavel Gamov (SD)

D

D

D

Tina Acketoft (FP)

D

D

D

Jens Holm (V)

D

D

D

Désirée Pethrus (KD)

D

D

D

Teresa Carvalho (S)

D

D

D

SUPPLEANTER

Ingemar Nilsson (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

N

D

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm (M)

Peter Jeppson (S)

Johan Hedin (C)

Emma Nohrén (MP)

Margareta Cederfelt (M)

Suzanne Svensson (S)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (FP)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Sara Karlsson (S)

D

Eva-Lena Jansson (S)

Emanuel Öz (S)

N

D

D

Krister Hammarbergh (M)

D

2

D

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

D

D

D

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Annika Hirvonen (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Valter Mutt (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maria Weimer (FP)

Emma Carlsson Löfdahl

Lars Tysklind (FP)

Erik Ullenhag (FP)

Roger Haddad (FP)

Christer Nylander (FP)

Bengt Eliasson (FP)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ulf Berg (M)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Pyry Niemi

D

D

D

Nina Lundström (FP)

D = Deltagande

Anmärkning:

D från kl. 11.21

D till kl. 11.21

N = Närvarande

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2014/15:39

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 25 - komplettering

Samrådet avslutades den 18 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande förslag till allmän inriktning samt förslag till svensk ståndpunkt för dp. 7 om Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Samrådet avslutades den 15 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande:

”Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening i förhållande till regeringens ståndpunkt. Vi vänder oss emot att EU lägger sig i medlemsstaternas sysselsättnings- och socialpolitik, och detta även med så kallade riktlinjer, då vi anser att det är en nationell kompetens. Vidare vänder vi som vi tidigare anfört oss emot Europa 2020-strategin och vill att den avskaffas.”

Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt vecka 25

Samrådet avslutades den 15 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 24 - komplettering

Samrådet avslutades den 15 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 24 - komplettering

Samrådet avslutades den 12 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (V)

Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande:

”Punkt 2 Vin

Vänsterpartiet ifrågasätter varför EU ska ha en gemensam ståndpunkt till ett branschorgan för vin. Vi avviker därför mot förslaget.

Punkt 17 PNR

Vi motsätter oss att man inleder förhandlingar om PNR-register med Mexiko. Detta innebär alltför långtgående ingrepp mot den personliga integriteten.”

Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt vecka 24

Samrådet avslutades den 11 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (V)

Avvikande mening anmäldes av Vänsterpartiet enligt följande:

”Punkt 8 fiskeavtal med Tanzania

Vänsterpartiet avviker mot regeringens position. Sverige borde verka för att förhandlingar inte inleds om ett avtal som ger europeiska fiskeflottor rätt att fiska på Tanzanias vatten. Sverige borde istället verka för att EUs fiskepartnersavtal omvandlas till utvecklingsprojekt med syfte att utveckla lokalt hållbart fiske i de berörda länderna.”

Skriftligt samråd med EU-nämnden om trolig A-punkt vecka 23

Samrådet avslutades den 5 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.