Protokoll sammanträde 2014/15:42

EU-nämndens dokument 2014/15:42

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2014/15:42

DATUM

2015-07-10

TID

10.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 18 juni återfinns i bilaga 2.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Magdalena Andersson, åtföljd av dels statssekreteraren Charlotte Svensson, politiskt sakkunniga Elin Eliasson, departementsråden Erik Eldhagen och Lars Lundberg, ämnesrådet Sara Almer samt departementssekreteraren Ellinor Edvardsson, Finansdepartementet, dels statssekreterare Hans Dahlgren och ämnesrådet Åsa Johansson, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 14 juli.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 19 juni

Övriga frågor
- Information från ordförandeskapet

Föredragning av det luxemburgska ordförandeskapets

Arbetsprogram II AM (M, SD, C, FP, KD)

De fem ordförandenas rapport "Färdigställandet av EU:s

ekonomiska och monetära union" II AM (SD, V)

Övriga frågor
- Information om situationen i Grekland


Jordbruk och fiske

Statsrådet Sven-Erik Bucht, åtföljd av dels ämnesrådet Carina Knorpp, kanslirådet Fredrik Langdal samt departementssekreterarna Eva Henriks och Anna Elworth, Näringsdepartementet, dels kanslisekreteraren Lisa Erkander, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 13 juli.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 16 juni

Ordförandeskapets arbetsprogram

Utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor

Vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade

marknadsordningen för jordbruksprodukter

Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning

av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier II AM (M, C, V, FP, KD)

- Översynen av beslutsprocessen för genetiskt modifierade

organismer II AM (M, C, V, FP, KD)

Marknadsutvecklingen II (SD)

Övriga frågor
- Lunchdiskussion rörande jordbrukets roll för sysselsättning och tillväxt

Justering

Nämnden justerade uppteckningar från den 12, 18, 24 och 26 juni samt protokoll från sammanträdet den 18, 24 och 26 juni.


Övrigt

Det beslöts att nämnden ska göra ett studiebesök i Luxemburg den 1-2 december i anslutning till Cosacs plenarmöte, som äger rum den 29 november – 1 december 2015.

Vid protokollet

Carl Schlyter

Helena Fridman Konstantinidou

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2014/15:42

Namn

§§ 1-2

§§ 3-5

LEDAMÖTER

Carl Schlyter (MP (Ordf.)

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

Marie Granlund (S)

D

D

Ulrika Karlsson (M)

D

Börje Vestlund (S)

D

D

Maria Plass (M)

D

N

Jan-Olof Larsson (S)

Johnny Skalin (SD)

Fredrik Schulte (M)

Lawen Redar (S)

Johan Hultberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

D

D

Pavel Gamov (SD)

D

D

Tina Acketoft (FP)

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Teresa Carvalho (S)

D

D

SUPPLEANTER

Ingemar Nilsson (S)

Jessica Rosencrantz (M)

D

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

D

D

Christian Holm (M)

Peter Jeppson (S)

Johan Hedin (C)

Emma Nohrén (MP)

Margareta Cederfelt (M)

N

D

Suzanne Svensson (S)

D

N

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (FP)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

D

N

Sara Karlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Emanuel Öz (S)

N

D

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

D

D

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

N

D

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Annika Hirvonen (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Valter Mutt (MP)

Kerstin Lundgren (C)

D

D

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

D

D

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

N

D

Birgitta Ohlsson (FP)

Maria Weimer (FP)

Emma Carlsson Löfdahl

Lars Tysklind (FP)

D

D

Erik Ullenhag (FP)

Roger Haddad (FP)

Christer Nylander (FP)

Bengt Eliasson (FP)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ulf Berg (M)

N

D

Aron Modig (KD)

D

Tobias Billström (M)

Pyry Niemi

N

D

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2014/15:42

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande antagande av ett genomförandebeslut om restriktiva åtgärder (Sydsudan)

Samrådet avslutades den 9 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Iran)

Samrådet avslutades den 7 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande rådets godkännande av brev rörande restriktiva åtgärder (Iran)

Samrådet avslutades den 6 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Demokratiska folkrepubliken Korea)

Samrådet avslutades den 2 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Iran)

Samrådet avslutades den 30 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande rådets formella antagande av förordningen om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

Samrådet avslutades den 25 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (M, SD, C)

Avvikande mening har anmälts av moderaterna och centerpartiet enligt följande:

”Det är inte rimligt att medlemsstater ska ha möjlighet att exkludera investeringar inom ramen för EFSI ur beräkningen av landets budgetunderskott i förhållande till stabilitetspakten. Vi förutsätter därför att regeringen verkar för att om möjligt begränsa detta inom ramen för antagandet av EFSI:s förordning.” 

Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande:

”Som vi tidigare framfört i EU-nämnden vänder sig Sverigedemokraterna emot Efsi och vill inte att förslaget godkänns. Därmed anmäls avvikande mening i förhållande till regeringen.”

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande dels rådets beslut rörande ändring av beslut om EU:s polisuppdrag för de palestinska territorierna och dels beslut om ändring av gemensam åtgärd om inrättande av EU:s gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Fafah

Samrådet avslutades den 25 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Iran)

Samrådet avslutades den 24 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande A-punktsannoteringar inför FAC 22 juni

Samrådet avslutades den 21 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (M, C, FP, KD)

Avvikande mening har anmälts av moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna enligt följande:

”2) Vår gemensamma framtid: post-2015, klimatförändringar, mänskliga rättigheter och folkrätten, värna det humanitära utrymmet, cyberfrågor samt jämställdhet och i det sammanhanget ska Sverige särskilt driva frågor om SRHR. Sverige ska befinna sig i framkant och driva på för ett självständigt jämställdhetsmål som inkluderar SRHR.”

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande förslag till svenska ståndpunkter för dp. 8 (bankstrukturreformer) och dp. 12 (kapitalmarknadsunionen) inför Ekofin

Samrådet avslutades den 18 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (V)

Följande kommentar inkom från Vänsterpartiet:

Dagordningspunkt 8 (bankstrukturreformer)

”Vi välkomnar förslag om bankseparering och ser positivt på Likkanens rapport. Sveriges position borde därför vara mer välkomnande.”

Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande:

Dagordningspunkt 12 (kapitalmarknadsunion)

”Vi hänvisar till vår tidigare avvikande mening där vi inte vill öppna upp för mer värdepapperisering som var en grundläggande orsak till hela finanskrisen.”

Moderaterna inkom med följande kommentar med anledning av det skriftliga samrådet:

”Dessa två frågor med beslutspunkter är daterade 12 Juni och 16 Juni. Varför har inte utkast till Kompromisstext dagordningspunkt 8 samt Utkast till slutsatser dagordningspunkt 12 skickats ut tidigare?

Dessa två punkter är så pass stora att det inte är rimligt att nämndens ledamöter endast får tre timmar på sig att läsa in sig på det bifogade materialet och ta ställning till den svenska ståndpunkten.”