EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:37

DATUM

2017-05-19

TID

09:00-11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 12 maj återfinns i bilaga 2.

Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Magdalena Andersson åtföljd av dels statssekreterarna Karolina Ekholm och Leif Jakobsson, politiskt sakkunnig Elin Eliasson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Anna Widenfalk, kanslirådet Emma Kershaw och departementssekreterare Anna-Karin Vinterhav, Finansdepartementet, dels ämnesrådet Patrik Granström och praktikant Alice Brokelind, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 23 maj 2017

Ämnen:

  • Återrapport från möte i rådet den 21 mars 2017
  • Återrapport från informellt möte den 7-8 april 2017
  • Tvistelösningsmekanismer I AM: (SD)
  • En gemensam bolagsskattebas II
  • Rörlighet för kapital II AM: (SD)
  • Den europeiska planeringsterminen 2017 I AM: (SD)
  • Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 20-21 april 2017 och IMF:s och Världsbankens vårmöte den 21-23 april 2017 i Washington

Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke åtföljd av dels politiskt sakkunnig Ulf Derwevik, ämnesrådet Filippa Arvas Olsson, kanslirådet Robert Wilsson, departementssekreterare Susanne Olby och pressekreterare Kristoffer Talltorp, Kulturdepartementet, dels kanslirådet Leif Frenell, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 22-23 maj 2017.

Ämnen:

- Återrapport från möte i rådet den 21-22 november 2016

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som
fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av
ändrade marknadsförhållanden I

- Utkast till rådets slutsatser om EU:s strategiska förhållningssätt till
internationella kulturella förbindelser I AM: (SD)

Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Statsrådet Anna Ekström åtföljd av dels politiskt sakkunnig Jenni Larsson, departementsråden Linda Nordin och Håkan Emsgård, departementssekreterarna Eva Henriks och Karl Sälgström samt pressekreterare Helena Paues, Utbildningsdepartementet, dels departementsrådet Niklas Jacobson, ämnesrådet Thomas Johansson och departementssekreterare Helena Lagerholm, Socialdepartementet, dels kanslirådet Leif Frenell, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 22-23 maj 2017.

Ämnen:

- Återrapport från möte i rådet den 17 februari 2017
- Utkast till rådets slutsatser om ungdomsarbetets roll till stöd för
ungdomars utveckling av viktiga livskunskaper som underlättar en
lyckad övergång till vuxenlivet, ett aktivt medborgarskap och arbetslivet
I
- Utkast till rådets slutsatser om strategiska perspektiv för det europeiska
samarbetet på ungdomsområdet efter 2018 I AM: (SD)

- Utkast till rådets resolution om den strukturerade dialogen och den
framtida utvecklingen av dialogen med ungdomar inom ramen för
politiken för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet efter 2018
I AM: (SD)

- Bygga Europas framtid - lyssna till och stödja ungdomar II AM: (SD)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram
för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer
(Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG

- Förslag till rådets rekommendation om den europeiska referensramen för
kvalifikationer för livslångt lärande och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008
om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande I

- Ge de lärande en röst: hur man kan förbättra och modernisera våra
system för att tillhandahålla högkvalitativ utbildning för alla II


- Utkast till slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas
regeringar, församlade i rådet, om idrott som en plattform för social
delaktighet genom frivilligarbete I
- Utkast till resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas
regeringar, församlade i rådet, om en EU-arbetsplan för idrott (1 juli
2017–31 december 2020) I

- Idrottsmedier och deras roll i att stärka den sociala delaktigheten II
- Övriga frågor
- Gumigranulat i artificiella idrottsplaner
- Det kommande ordförandeskapets arbetsprogramJustering

Nämnden justerade uppteckningar från sammanträdet den 5 maj 2017 samt protokoll från sammanträdet den 12 maj 2017.

Övriga frågor

Vid protokollet

Åsa Romson

Sanna Helsing

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2016/17:37

Namn

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

LEDAMÖTER

Åsa Romson (MP) (Ordf.)

D

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

D

D

Marie Granlund (S)

D

D

D

Ulrika Karlsson (M)

Börje Vestlund (S)

D

D

D

Maria Plass (M)

D

D

D

Johan Büser (S)

Johnny Skalin (SD)

D

D

D

Fredrik Schulte (M)

D

D

D

Lawen Redar (S)

N

D

D

Johan Hultberg (M)

Pyry Niemi (S)

Pavel Gamov (SD)

Tina Acketoft (L)

D

D

D

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

D

N

N

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

D

D

D

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Aleksandra Völker (S)

Johan Andersson (S)

Johan Hedin (C)

Margareta Cederfelt (M)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

D

D

D

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

N

N

D

Lars Eriksson (S)

N

D

Erik Ezelius (S)

D

Patrik Björk (S)

D

D

D

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

N

D

D

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

D

D

D

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

D

D

D

Dag Klackenberg (M)

Helena Bouveng (M)

D

N

N

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anna Vikström (S)

Stefan Nilsson (MP)

D = Deltagande

D = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:

1) D till kl. 4) D från kl.

2) D från kl. 5) D till kl.

3) D till kl. 6) D från kl.

EU–NÄMNDEN

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande en A-punktsannotering om rådsslutsatser gällande Venezuela. Samrådet avslutades den 14 maj 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.


Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 20 samt en komplettering och en II-punkt som blev färdigförhandlad på Coreper II den 15 maj 2017 (rådsslutsatser om EU:s gemensamma strategi inom området säkerhet och försvar (EUGS).  Listan för Coreper I innehöll också en förväntad A-punkt som godkändes på mötet med Särskilda Jordbrukskommittén (SJK) den 15 maj 2017.

Samrådet avslutades den 17 maj 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna:
Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening avseende dagordningspunkterna 5 och 7 på Coreper I, punkten 1 på Coreper II (både färdigbehandlat och kompletterande) samt punkterna 3 och 4 på Coreper II.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

Ang, annoteringen avseende rådsslutsatser om EU:s gemensamma strategi inom området säkerhet och försvar (EUGS) : Vänsterpartiet meddelar avvikande mening gällande alla former av militariseringen av EU