Protokoll sammanträde 2016/17:3

EU-nämndens dokument 2016/17:3

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:3

DATUM

2016-09-23

TID

09:00 – 09:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 16 september återfinns i bilaga 2.

Konkurrenskraft – inre marknad och industri

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, åtföljd av dels, politiskt sakkunnige Oscar Magnusson, departementsrådet Maria Rosander, kansliråden Johan Stålhammar och Sofia Nyman, departementssekreterare Richard Vestberg och pressekreterare Ann Wolges, Näringsdepartementet, dels kansliråden Hilda Sandberg och Ola Brohman, departementssekreterarna Michaela Sand och Elisabeth Terenius, Utrikesdepartementet, dels rättssakkunnige Louise Petrelius och praktikanten Charlotte Svensson, Justitiedepartementet, dels departementssekreterare Sebastian Carbonari, Miljö- och energidepartementet, dels departementssekreterare Ann Lindh och praktikanten Kajsa Edholm, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 29 september 2016.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 26-27 maj 2016

Återrapport från informellt ministermöte den 17-18 juli 2016

Konkurrenskraftsavstämning: Lägesrapport avseende den reala ekonomin och integrering av konkurrenskraften II

Europeisk agenda delningsekonomin II

Lägesrapport avseende den europeiska stålindustrin II

Justering

Nämnden justerade protokoll från sammanträdena den 15 och 16 september

Övrigt

Ordföranden informerade om att finansutskottet och EU-nämnden kommer att ha ett gemensamt möte rörande information om Europeiska revisionsrättens årsbok, tisdagen den 18 oktober, kl. 11.00.

Ordföranden informerade om att nämnden kommer att ha ett extra möte torsdagen den 29 september kl. 08.00 med anledning av ett extra rådsmöte (Miljö) den 30 september.

Vid protokollet

Åsa Romson

Sanna Helsing

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2016/17:3

Namn

§ 1 - 4

LEDAMÖTER

Åsa Romson (MP) (Ordf.)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

Marie Granlund (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

1

Börje Vestlund (S)

D

Maria Plass (M)

Johan Büser (S)

D

Johnny Skalin (SD)

D

Fredrik Schulte (M)

D

Lawen Redar (S)

Johan Hultberg (M)

Pyry Niemi (S)

Pavel Gamov (SD)

D

Tina Acketoft (L)

D

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

D

Jessica Rosencrantz (M)

D

Lennart Axelsson (S)

D

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Aleksandra Völker (S)

Johan Andersson (S)

Johan Hedin (C)

Margareta Cederfelt (M)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

4

Lars Eriksson (S)

3

Erik Ezelius (S)

Patrik Björk (S)

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

2

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

D

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

D

Caroline Szyber (KD)

D

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Dag Klackenberg (M)

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anna Vikström (S)

D = Deltagande

D = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:

1) D till kl. 09:20 3) D till kl.09:35

2) D från kl. 09:20 4) D från kl. 09:35

EU–NÄMNDEN

Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut och förordning om ändring rörande särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

Samrådet avslutades den 21 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V)

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet är i grunden kritiska till listan i sin helhet och anser att PKK omgående bör strykas från listan. Detta för att främja förutsättningarna för fredssamtal i Turkiet och för att terrorlistningen försvårar kampen mot IS. PKK är en av flera kurdiska organisationer som är viktiga för att bekämpar IS.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Burundi)

Samrådet avslutades den 21 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 37

Samrådet avslutades den 16 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Avseende Crp II punkt 12. Vänsterpartiet anmäler avvikande mening med hänvisning till att vi inte vill att EU inrättar en gemensam gränsbevakningsmyndighet och därmed inte heller finansierar en sådan.