EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:47

DATUM

2017-07-07

TID

10:00 – 10:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 21 juni återfinns i bilaga 2.

Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Magdalena Andersson åtföljd av dels statssekreterare Carolina Ekholm, departementsrådet Anna Widenfalk, kanslirådet Emma Kershaw och departementssekreterarna Peter Holmström, Johanna Eklund och Helena Lund, Finansdepartementet, dels ämnesrådet Patrik Granström och kanslisekreterare Valter Lindmark, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 11 juli 2017.

Ämnen:

 • Återrapport från möte i rådet den 16 juni 2017
 • Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  b) Tvingande regler om utlämnande av uppgifter
  - Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i samband med
  gränsöverskridande arrangemang som ska rapporteras
 • Presentation av det estniska ordförandeskapets arbetsprogram II AM: (M, SD)
 • Kommissionens halvtidsöversyn av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen I AM: (SD)
 • Nödlidande lån
  - Rapport från undergruppen till kommittén för finansiella
  tjänster
 • Övriga frågor

Justering

Nämnden justerade protokoll från sammanträdet den 16, 21 och 29 juni samt uppteckningar från den 9, 16 och den 21 juni 2017.

Övriga frågor


Vid protokollet

Åsa Romson

Sanna Helsing

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2016/17:47

Namn

§ 1-4

LEDAMÖTER

Åsa Romson (MP) (Ordf.)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

Marie Granlund (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

D

Börje Vestlund (S)

D

Maria Plass (M)

D

Johan Büser (S)

D

Johnny Skalin (SD)

Fredrik Schulte (M)

Lawen Redar (S)

Johan Hultberg (M)

Pyry Niemi (S)

5

Pavel Gamov (SD)

D

Tina Acketoft (L)

D

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

4

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

1

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

2

Johan Nissinen (SD)

D

Christian Holm Barenfeld (M)

Aleksandra Völker (S)

6

Johan Andersson (S)

3

Johan Hedin (C)

Margareta Cederfelt (M)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

D

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björk (S)

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

D

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

D

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Dag Klackenberg (M)

D

Helena Bouveng (M)

D

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anna Vikström (S)

Stefan Nilsson (MP)

Gunnar Hedberg (M)

D = Deltagande

D = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:

1) D till kl.10:15 4) D från kl.10:15

2) D från kl.10:15 5) D till kl. 10:15

3) D till kl. 10:15 6) D från kl. 10:15

EU–NÄMNDEN

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande SA-råd med Bosnien och Hercegovina
Samrådet avslutades den 7 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering inför rådets beslut om förlängning av stöd till EU Non-proliferation Consortium (EUNPC) med uppgift att stödja implementering av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

Samrådet avslutades den 4 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande fastställande av EU:s ståndpunkt gällande samförståndsavtalet mellan EU och Japan inom området flytande naturgas (LNG)

Samrådet avslutades den 3 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 26 inklusive en komplettering
Samrådet avslutades den 30 juni 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.


Följande avvikande mening har inkommit från Moderaterna:
Ang. Corp II dp. 4. Moderaterna motsätter sig återigen en förlängning då den sker för tidigt och på för svaga grunder. Förslaget om förlängningar kommit bara lite drygt ett år efter att Efsi lanserades och två år innan nuvarande Efsi-reglering går ut. Det gör att utvärderingen av projekt ännu inte kunnat visa på några effekter för jobb och tillväxt. Effekten på längre sikt beskrivs inte, därtill är underlaget alltför begränsat

Skriftligt samråd rörande EU:s ståndpunkt inför det tolfte associeringsrådet mellan EU och Jordanien
Samrådet avslutades den 30 juni 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande dels (EU BAM Rafah), dels (EUPOL COPPS

Samrådet avslutades den 28 juni 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Ryssland

Samrådet avslutades den 28 juni 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Iran

Samrådet avslutades den 22 juni 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 25 inklusive en komplettering
Samrådet avslutades den 22 juni 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.