EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:48

DATUM

2017-07-14

TID

10:00 – 11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 7 juli återfinns i bilaga 2.

Jordbruk och fiske
Statsrådet Sven-Erik Bucht åtföljd av dels departementsråden Lars Olsson och Tomas Dahlman, ämnesråden Mathilda Åberg och Christina Lindström Krossling, departementssekreterarna Anders Wannberg, Monika Schere, Staffan Andersson och Peter af Wetterstedt, pressekreterare Sam Assadi, praktikanten Yaser Fattal, Näringsdepartementet, dels ämnesrådet Patrik Granström och kanslisekreterare Alice Brokelind, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 17-18 juli 2017.

Ämnen:

 • Återrapport från möte i rådet den 12 juli 2017
 • Ordförandeskapets arbetsprogram
 • Meddelande från kommissionen om läget avseende den gemensamma fiskeripolitiken och samrådet om fiskemöjligheter för 2018 II
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 I AM (V)
 • Konferens om resultaten av det offentliga samrådet om modernisering och förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken II
 • Förenkling: genomförande av rådets slutsatser från maj 2015 II
 • Handelsrelaterade jordbruksfrågor II
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… av den 19 maj 2017 om ändring av förordning (EG) nr 607/2009 vad gäller vilka druvsortsnamn och synonymer för dessa som får förekomma i märkningen av vin II
 • Övriga frågor
 • En europeisk One health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens

Utrikes frågor

Utrikesminister Margot Wallström åtföljd av dels ambassadrådet Anna Uggla, departementssekreterarna Andrea Fener och Fabian Fossum Hylin, Utrikesdepartementet, informerade och samrådde inför mötet i rådet den 17 juli 2017.

Ämnen:

 • EU:s globala strategi II AM (SD)
 • Libyen I
 • Nordkorea I

Justering

Nämnden justerade protokoll från sammanträdet den 7 juli 2017 samt uppteckningar från den 15 och den 29 juni 2017.

Val av ordförande

Jonas Eriksson (MP) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Övrigt
Vice ordförande Eskil Erlandsson tackade å nämndens vägnar ordföranden för en god arbetsinsats.

Ordföranden tackade för arbetet i nämnden och för gott samarbete.

Vid protokollet

Jonas Eriksson

Eskil Erlandsson (§ 5)

Amanda Forsberg

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2016/17:48

Namn

§ 1

§ 2-6

LEDAMÖTER

Åsa Romson (MP) (Ordf.)

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

D

Marie Granlund (S)

D

N

Ulrika Karlsson (M)

Börje Vestlund (S)

D

D

Maria Plass (M)

D

D

Johan Büser (S)

D

D

Johnny Skalin (SD)

D

D

Fredrik Schulte (M)

Lawen Redar (S)

D

D

Johan Hultberg (M)

D

D

Pyry Niemi (S)

1

D

Pavel Gamov (SD)

Tina Acketoft (L)

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

2

D

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Aleksandra Völker (S)

N

D

Johan Andersson (S)

D

N

Johan Hedin (C)

Margareta Cederfelt (M)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björk (S)

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

D

D

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP)

N

Pernilla Stålhammar (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

N

D

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

D

D

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

D

Dag Klackenberg (M)

N

D

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

D

Anna Vikström (S)

Stefan Nilsson (MP)

Mia Sydow Mölleby (V)

D

D

D = Deltagande

D = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:

 • D till kl.09:40
 • D från kl. 09:40

EU–NÄMNDEN

Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder DPRK.

Samrådet avslutades den 24 augusti 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening anmäldes.

Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder DPRK.

Samrådet avslutades den 17 augusti 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening anmäldes.

Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder Libyen och restriktiva åtgärder DPRK. Samrådet avslutades den 9 augusti 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening anmäldes.

Skriftligt samråd rörande annotering inför antagande av rådsbeslut enligt artikel 29 i EU-fördraget om ändring i rådets beslut 2014/145/GUSP om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt genomförandeförordning om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Samrådet avslutades den 3 augusti 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening anmäldes.

Skriftligt samråd rörande en annotering inför regeringssammanträde gällande restriktiva åtgärder mot Libyen. Samrådet avslutades den 26 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd rörande förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/127 avseende vissa fiskemöjligheter. Samrådet avslutades den 25 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd rörande annotering inför antagande av EU:s position inför det sjunde associeringsrådet med Egypten den 25 juli 2017. Samrådet avslutades den 24 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande medskick har inkommit från Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet vill att följande medskick beaktas inför det sjunde associeringsrådet med Egypten. Detta med hänvisning till MR-rådets och regeringens egen rapporter gällande landets bristande respekt för mänskliga rättigheter i många avseenden (MR-rapporten 2015-2016). 

Att utrymmet krymper för det civila samhället och MR-försvarare, för den politiska debatten och för oliktänkande. 

Flera internationella och lokala civilsamhällesorganisationer rapporterar om räkningar mot mänskliga rättigheter som tex svåra   förhållanden i fängelser och häkten, övergrepp mot journalister och bristande möjligheter för oberoende fackföreningar. Statens kontroll över medier osv. 

Gällande även respekten för barn och kvinnors åtnjutande av sina mänskliga fri - och rättigheter. Diskriminering av landets minoriteter och på grund av religion, sexuell läggning eller könsidentitet förekommer i Egypten.

Följande medskick har inkommit från Liberalerna:

Liberalerna gör följande medskick inför detsjunde associeringsrådet mellan EU och Egypten:

Relationen mellan EU och Egypten och partnerskapsprioriteringarna för 2017-2020 är viktiga frågor för båda parter och Liberalerna ställer sig generellt positiva till detta. 

Vi utgår dock från att Sverige kommer att utgöra en tydlig och aktiv röst i diskussionen för att värna rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Särskilt med beaktande av den skärpta föreningsfrihetslagen i Egypten, samt säkerhets- och antiterrorismsamarbete.

Skriftligt samråd rörande annotering inför antagande av rådsbeslut om uppdatering av förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut (GUSP) 2017/154. Samrådet avslutades den 19 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets antagande av handlingsplanen mellan EU och Asean. Samrådet avslutades den 16 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådsbeslut rörande Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (Insatsen EUNAVFOR MED Sophia). Samrådet avslutades den 14 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:
Vi vidhåller vår kritik mot Eunavfor, som är en militär operation och vars uttryckliga syfte inte är att rädda liv. Vi anser inte att regeringen ska ge fortsatt stöd till operationen och lämnar avvikande mening.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande ändring och förlängning av rådets beslut om Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libyen). Samrådet avslutades den 13 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder mot Libyen, Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea), Demokratiska republiken Kongo, åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet eller oberoende. Samrådet avslutades den 12 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder Syrien.
Samrådet avslutades den 10 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om en förväntad A-punkt, färdigförhandlad under förra veckans Coreper II. Samrådet avslutades den 10 juli 2017. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.


Följande avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna:
Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening med hänvisning till att vi motsätter oss ansträngningar att få Makedonien som EU-medlem då landet inte lever upp till relevanta anslutningskriterier.