EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:49

DATUM

2017-09-08

TID

10.00 – 10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

Rättsliga och inrikes frågor
Justitie - och inrikesminister Morgan Johansson åtföljd av dels internationell chefsförhandlare Anna-Carin Svensson, ämnesrådet Helena Garme, departementssekreterare Karin Wenander och pressekreterare Miriam Abu Eid, Justitiedepartementet, dels ämnesrådet Robin Rosenkranz och praktikanterna Selma Golubic och Erik Norman, Stadsrådberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 14 september.

Ämnen:

  • Återrapport från möte i rådet den 8-9 juni.
  • Återrapport från informellt ministermöte den 6-7 juli.
  • Terrorismbekämpning: uppdatering efter den senaste tidens

händelser II AM (SD)

  • Övriga frågor
    - Utkast till avtal om passageraruppgifter mellan EU och Kanada: information från kommissionen

Rättsliga och inrikes frågor
Statsrådet Heléne Fritzon åtföljd av dels internationell chefsförhandlare Anna-Carin Svensson, planeringschef Ola Henriksson, politiskt sakkunnig Isabelle Ljungberg, ämnesråden Helena Garme och Anki Fritzsche, kansliråden Sophie Dernelid och Kerstin Lindblad, departementssekreterarna Karin Wenander och Camilla Stridsberg, samt pressekreterare Fredrik Persson, Justitiedepartementet, dels ämnesrådet Robin Rosenkranz och praktikanterna Selma Golubic och Erik Norman, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den

14 september.

Ämnen:

  • Migration: lägesrapport och kommande åtgärder II AM (M, SD)

Justering

Nämnden justerade uppteckningar från sammanträdena den 7 och 14 juli samt protokoll från sammanträdet den 14 juli.

Övrigt

Kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors informerade om inkommande besök under den kommande månaden.

Serbisk delegation
onsdag den 20 september

Kommissionär Pierre Moscovici (ansvar ekonomiska frågor, skatt)
den 28 september   

Preliminärt kommissionär Cecilia Malmström
torsdag den 28 september

Kommissionär Gunther Oettinger (långtidsbudget)
måndag den 2 oktober

Gemensamt sammanträde EUN/FiU den 3 oktober (Första kammarsalen) då HG Wessberg presenterar europeiska revisionsrättens årsbudget

Preliminärt Brexit-förhandlare Michel Barnier
den 5 oktober

Kommissionär Karmenu Vella (miljö-och fiskeripolitik)
den 26 oktober

Vid protokollet

Eskil Erlandsson

Caroline Hägerhäll

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2016/17:49

Namn

§ 1-2

§ 3-5

LEDAMÖTER

Jonas Eriksson (MP) (Ordf.)

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

Marie Granlund (S)

D

D

Ulrika Karlsson (M)

D

D

Börje Vestlund (S)

D

D

Maria Plass (M)

D

D

Johan Büser (S)

Johnny Skalin (SD)

Fredrik Schulte (M)

Lawen Redar (S)

D

D

Johan Hultberg (M)

Pyry Niemi (S)

Pavel Gamov (SD)

Tina Acketoft (L)

Jens Holm (V)

D

D

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

D

Johan Nissinen (SD)

D

D

Christian Holm Barenfeld (M)

Aleksandra Völker (S)

D

N

Johan Andersson (S)

Johan Hedin (C)

D

D

Margareta Cederfelt (M)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björk (S)

D

D

Emanuel Öz (S)

D

D

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

D

N

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

D

D

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

D

D

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

D

D

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

D

D

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

N

D

Dag Klackenberg (M)

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anna Vikström (S)

Stefan Nilsson (MP)

D = Deltagande

D = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning: