Protokoll sammanträde 2016/17:9

EU-nämndens dokument 2016/17:9

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2016/17:9

DATUM

2016-11-04 (telefonsammanträde)

TID

09.00-09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 14 oktober återfinns i bilaga 2.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Magdalena Andersson (närvarande per telefon), åtföljd av dels statssekreterarna Karolina Ekholm och Leif Jakobsson, politisk sakkunniga Elin Eliasson, departementsråden Erik Eldhagen och Kristian Seth, ämnesråden Agne Pettersson och Linda Haggren, kanslirådet Mats Andersson samt departementssekreterarna Emma Kershaw och Peter Sjöberg, Finansdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 8 november 2016.

Ämnen:

  • Inrättande av ett rättvist, konkurrenskraftigt och stabilt system för företagsbeskattning i EU II
  • Det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner II AM (V)
  • Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
  • Statistik I
  • Europeiska revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2015 II
  • Genomförandet av bankunionen
  • Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter
  • Kriterier och förfarande som leder fram till upprättandet av EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder och territorier på skatteområdet I

Justering

Nämnden justerade uppteckningar från den 7, 14 och 19 oktober 2016 samt protokoll från sammanträdena den 14, 18 och 19 oktober 2016

Övrigt

Vid protokollet

Åsa Romson

Sanna Helsing

Justerat den

EU-NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2016/17:9

Namn

§ 1 -4

LEDAMÖTER

Åsa Romson (MP (Ordf.)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

Marie Granlund (S)

D

Ulrika Karlsson (M)

D*

Börje Vestlund (S)

D

Maria Plass (M)

D*

Johan Büser (S)

Johnny Skalin (SD)

D*

Fredrik Schulte (M)

D*

Lawen Redar (S)

Johan Hultberg (M)

Pyry Niemi (S)

D*

Pavel Gamov (SD)

D*

Tina Acketoft (L)

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

D

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Alexandra Völker (S)

Johan Hedin (C)

Emma Nohrén (MP)

Margareta Cederfelt (M)

Johan Andersson (S)

D

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

D*

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

D*

Erik Ezelius (S)

Patrik Björk (S)

Emanuel Öz (S)

N*

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

N*

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

N*

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

D*

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Erik Ullenhag (L)

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Ulf Berg (M)

Aron Modig (KD)

D

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

N*

Dag Klackenberg (M)

D

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

D = Deltagande

D*= Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet. I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:

1) D från kl.

2) D till kl.

EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2016/17:9

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför beslut i rådet om EU:s ståndpunkt i expertgruppen för Förenta nationernas ekonomiska kommission för den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) den 24-26 oktober i Genève.

Samrådet avslutades den 14 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter gällande dels rådsslutsatser rörande Demokratiska republiken Kongo, Nitrogen Emission Control Areas (NECA) samt partnerskapsprioriteringar för Jordanien respektive Libanon.

Samrådet avslutades den 16 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien.

Samrådet avslutades den 18 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.


Skriftligt samråd med EU-nämnden inför antagande i rådet om restriktiva åtgärder (Syrien)

Samrådet avslutades den 27 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

Skriftligt samråd med EU-nämnden inför skriftligt förfarande i rådet om bekräftande av pol. Ök om TAC för Östersjön

Samrådet avslutades den 28 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD,V)

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Vi är positiva till minskning när det gäller uttagsrätt på vissa bestånd men vill se betydligt lägre uttag när det gäller samtliga arter. Enligt tidigare vill vi se en minskning av minst 10 procent på samtliga områden och bestånd men är självklart för ytterligare minskningar.

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Vi anser att Sverige borde motsätta sig torskkvoterna som blir långt större än vad som är långsiktigt hållbart och som tyvärr avviker betydligt från EU-kommissionens ursprungliga förslag, det förslag som Sverige sade sig stödja.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 43 inklusive en annotering gällande ett avtal mellan EU och Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på momsområdet.

Samrådet avslutades den 28 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD,V)

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på dagordningspunkterna 3 och 8-9 på Coreper I samt på 3, 11-18, 25-26 och 28 på Coreper II.

Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:

Angående Crp II, punkt 24, Tullar mot Argentina och Indonesien

Vi anser att Sverige borde hålla fast vid den ursprungliga positionen att motsätta sig överklagandet och Sverige borde istället välkomna att EU-domstolen annullerar EUs importtullar mot Argentina och Indonesien. Regeringens ändrade position protektionistisk. Det är mycket olyckligt.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om dels rådsbeslut rörande EU:s militära insats (Atalanta), dels rådsbeslut rörande restriktiva åtgärder (Ukraina)

Samrådet avslutades den 2 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD)

Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:

Angående EU:s militära insats (Atalanta) anser vi att EU inte ska leda sådana här operationer.