EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2017/18:43

DATUM

2018-07-13

TID

10.00 – 11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2


§ 3

§ 4
§ 5§ 6

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 6 juli 2018 återfinns i bilaga 2.

Jordbruk och fiske
Statsrådet Sven-Erik Bucht m. fl. från Näringsdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 16 juli 2018.

Ämnen:
-
Återrapport från informellt ministermöte den 5 juni 2018
- Återrapport från möte i rådet den 18 juni 2018
- Ordförandeskapets arbetsprogram
- Reformpaketet för EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020
a) Förordningen om de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken
b) Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
c) Förordningen om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter
II AM (V)
- Övriga frågor:
- Konditionalitet
- Torka i Polen

Utrikes frågor
Kabinettssekreterare Annika Söder m. fl. från Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 16 juli 2018.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 25 juni 2018
- Tillägg:
- Återrapport, diskussion om Jemen
- Aktuella frågor
- Nordkorea II
- Libyen II
- Det östliga partnerskapet II AM (SD)
- Övriga frågor

Allmänna frågor (art. 50)
Statssekreterare Hans Dahlgren m. fl. från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 20 juli 2018.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 26 juni 2018
- Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget II AM (SD)

Justering
Uppteckningar från sammanträdet den 27 juni samt protokoll från sammanträdet den 6 juli 2018.

Övrigt
EU-nämnden beslutade om uppdrag till EU-nämndens ordförande att justera protokoll från sammanträde den 13 juli och uppteckningar från den 6 och 13 juli 2018.

Vid protokollet

Jonas Eriksson

Caroline Hägerhäll

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2017/18:43

Namn

§ 1-2

3-6

LEDAMÖTER

Jonas Eriksson (MP) (Ordf.)

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

D

Marie Granlund (S)

D

D

Karin Enström (M)

Björn Weichel (S)

Maria Plass (M)

D

D

Johan Büser (S)

D

D

Johnny Skalin (SD)

Johan Hultberg (M)

Lawen Redar (S)

Ulrika Karlsson (M)

Pyry Niemi (S)

N

D

Pavel Gamov (-)

Tina Acketoft (L)

Jens Holm (V)

D

D

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

D

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Aleksandra Völker (S)

Johan Hedin (C)

Margareta Cederfelt (M)

Leif Pettersson (S)

D

D

Jeff Ahl (-)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

D

D

Thomas Strand (S)

Åsa Eriksson (S)

D

N

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

Emanuel Öz (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

D

D

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (-)

Stina Bergström (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

D

D

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Jan Björklund (L)

Roger Haddad (L)

Nina Lundström (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

D

D

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

D

D

Dag Klackenberg (M)

D

D

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Paula Bieler (SD)

D

D

David Lindvall (S)

D

D

Erik Slottner (KD)

D = Deltagande

D* = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:

EU-NÄMNDEN – – – – – Bilaga 2 till protokoll 2017/18:43

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter v. 28
Samrådet avslutades den 13 juli 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 28.
Samrådet avslutades den 12 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (V)

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

Cor II

Avvikande mening. Punkt 32, Uzbekistan
Vi anser att Sverige borde motsätta sig förhandlingarna om fördjupade förbindelser med Uzbekistan eftersom landet kränker MR och inte uppfyller demokratiska kriterier.


S
kriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (ISIL/Daesh, al-Quaida) och (Maldiverna)
Samrådet avslutades den 12 juli 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s ståndpunkt inför möte i SA-rådet EU-Makedonien.
Samrådet avslutades den 6 juli 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande undertecknande av avtal mellan EU och Japan

Samrådet avslutades den 6 juli 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.