Protokoll sammanträde 2019/20:15

EU-nämndens dokument 2019/20:15

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:15

DATUM

2019-11-29

TID

09.00 – 10.55

11.00 – 12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 22 november 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Rättsliga och inrikes frågor
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson m.fl. från Justitiedepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 2-3 december 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 7-8 oktober 2019
- Genomförande av den strategiska agendan 2019–2024 på området rättsliga och inrikes frågor
a) Framtiden för EU:s migrations- och asylpolitik II AM (M, SD, KD, V)
- Förordningen om ändring av förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning av handlingar I
- Förordningen om ändring av förordning (EG) nr 1206/2001 om bevisupptagning I
- Genomförande av den strategiska agendan 2019–2024 på området rättsliga och inrikes frågor
a) Slutsatser om brottsoffrens rättigheter I AM (SD)
b) Slutsatser om alternativ till frihetsberövande I AM (SD)

c) Slutsatser om framstegen med framtida inriktningar på området för rättvisa och säkerhet
- Civilrättens framtid I
§ 3

Transport, telekommunikation och energi
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson m.fl. från Justitiedepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 2 december 2019.

Ämnen:
- Förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer I AM (SD)

§ 4

Transport, telekommunikation och energi
Statsrådet Anders Ygeman m.fl. från Infrastrukturdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 3 december 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 7 juni 2019
- Förordningen om integritet och elektronisk kommunikation
- Europeiska unionen som ett nav för etisk användning av data II
-
Slutsatser om 5G:s betydelse för den europeiska ekonomin och behovet av att minska säkerhetsriskerna i samband med 5G I

§ 5

Transport, telekommunikation och energi
Statsrådet Anders Ygeman m.fl. från Infrastrukturdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 4 december 2019.


Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 24 september 2019
- Smart sektorsintegration: främjande av ren energi II
- Den nya kommissionens energipolitiska prioriteringar II AM (V)
- Uppföljning av meddelandet om utkasten till nationella energi- och klimatplaner – Gemensamma ansträngningar för att genomföra energiunionen och klimatåtgärderna II

§ 6

Transport, telekommunikation och energi
Infrastrukturminister Tomas Eneroth m.fl. från Infrastruktur-departementet samt medarbetare från Finansdepartementet och Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 2 december 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 20 september 2019
- Paketet för rörlighet III
Förordningen om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) I
- Digitala transporttjänster för människor: Nästa steg för hållbara europeiska lösningar II- Paketet för rörlighet I
Direktivet om ändring av direktiv 1999/62/EG (Eurovinjettdirektivet – vägavgifter) I AM (V)
- Framtiden för det gemensamma europeiska luftrummet II
-
Övriga frågor
a) Aktuella lagstiftningsförslag
Direktivet om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
b) Den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet

§ 7

Ekonomiska och finansiella frågor
Statssekreterarna Max Elger och Leif Jakobsson m.fl. från Finansdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 5 december 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 8 november 2019
- Punktskatter
Strukturen för punktskatter på alkohol: ändringar av rådets direktiv
- Förstärkningen av bankunionen II
- Övriga frågor
a) Direktiv vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter II AM (SD, KD, V)
b) Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
- Slutsatser om energibeskattning I AM (SD)
- Rådets beslut och rekommendationer om genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten I
- Slutsatser om stärkande av den europeiska finansiella arkitekturen för utveckling I
- Agendan för hållbar finansiering II
- Ekofinrådets arbetsplan för klimatåtgärder I
- Gemensamt uttalande från rådet och kommissionen om stablecoins I
- Slutsatser om strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism I
- Slutsatser om fördjupningen av kapitalmarknadsunionen I AM (V)
- Genomförande av handlingsplanen för hantering av nödlidande lån i Europa II
- Övriga frågor
EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

§ 8

Rättsliga och inrikes frågor
Statsrådet Mikael Damberg m.fl. från Justitiedepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 2-3 december 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 7-8 oktober 2019
- Uppdatering från gruppen för kamp mot terrorism om ytterligare samarbete mellan behöriga myndigheter med ansvar för terrorismbekämpning II
- Genomförande av den strategiska agendan 2019–2024 på området rättsliga och inrikes frågor
b) Framtiden för EU:s inre säkerhet II AM (SD, V)
- Genomförande av interoperabilitet II
-
Genomförande av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning II AM (V)
a) Flerårig strategisk policy för europeisk integrerad gränsförvaltning
b) Lägesrapport om genomförandet
- Miljöbrott – Slutrapport från den åttonde rundan av ömsesidiga utvärderingar II
-
Digital rättvisa: elektroniska bevis
a) Förhandlingar om ett avtal mellan EU och USA om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
b) Förhandlingar om ett andra tilläggsprotokoll till konventionen om it-brottslighet
- Europeiska åklagarmyndigheten: inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten
- Övriga frågor
a) Lagring av uppgifter i brottsbekämpande syfte: uppföljning av rådets slutsatser från i juni

Justering
Uppteckningar från sammanträdena den 15 november samt protokoll från sammanträdet den 22 november 2019.Vid protokollet

Caroline Hägerhäll

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:15

Namn

§ 1-3

§ 4-5

§ 6

§ 7

 § 8

 

 

LEDAMÖTER

N

N

N

N

 N

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

X

X

X

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X

X

X

X

X

 

 

Pål Jonson (M) (Andre vice ordf.)

X

X

X

X

X

 

 

Björn Wiechel (S)

X

X

X

X

 

 

Jessika Roswall (M)

X

X

X

X

X

 

 

Martin Kinnunen (SD)

 

 

 

Markus Selin (S)

O

X

X

X

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

X

X

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

X

 

 

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

X

X

 

 

Désirée Pethrus (KD

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Kadir Kasirga (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

 

 

Mathias Tegnér (S)

 

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

O

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

 

Leif Nysmed (S)

 

 

 

Lars Adaktusson (KD)

 

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

X

O

O

 

 

 

Bengt Eliasson (L)

 

 

 

Eric Westroth (SD)

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

 

Alexandra Völker (S)

 

 

 

Teres Lindberg (S)

O

X

X

X

 

 

Pia Nilsson (S)

X

O

 

 

 

Anna Vikström (S)

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

Daniel Andersson (S)

 

 

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

X

X

X

X

X

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

Louise Meijer (M)

 

 

Tobias Billström (M)

 

 

Jan R Andersson (M)

 

 

Josefin Malmqvist (M)

X

X

X

X

X

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Patrick Reslow (SD)

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Paula Bieler (SD)

X

X

X

X

X

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

 

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Lars Andersson (SD)

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

 

Tobias Andersson (SD)

2

 

 

Charlotte Quensel (SD)

O

X

X

 

 

Angelica Lundberg (SD)

X

X

O

1

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

X

X

X

X

X

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

 

 

Vakant

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

X

X

X

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

X

X

X

 

 

Vakant

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

 

Ida Gabrielsson (V)

 

 

 

Ali Esbati (V)

 

 

 

Karin Rågsjö (V)

 

 

 

Lorena Delgado Varas (V)

 

 

 

Linda Westerlund Snecker (V)

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

 

Anna Sibinska (MP)

 

 

 

Mats Berglund (MP)

 

 

 

Emma Hult (MP)

 

 

 

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

O

O

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl. 11.45

2) X från kl.11.45

EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om Europeiska rådets beslut att tillsätta en ny kommission.
Samrådet avslutades den 28 november 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet hänvisar till tidigare avvikande mening


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 48.
Samrådet avslutades den 28 november 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande meningar har inkommit från Sverigedemokraterna:

Coreper I 10. Council Decision on the EU position in the Energy Community

Föreslagen EU-position har inte tillhandahållits varför det inte är möjligt att ge mandat för regeringen att godkänna punkten.

11. Energy Community Ministerial Council (Chisinau, 13 December 2019)

Föreslagen EU-position har inte tillhandahållits varför det inte är möjligt att ge mandat för regeringen att godkänna punkten.

Följande avvikande meningar har inkommit från Centerpartiet:

Centerpartiet noterar att vi inte har fått in önskat underlag för att kunna ta ställning till Coreper I: dp. 5, 6, 9, 10 och 11 och Coreper II: dp. 10, 17, 18 och 25

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande trolig A-punkt.
Samrådet avslutades den 24 november 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande meningar har inkommit från Vänsterpartiet:

Vi anser att den föreslagne kommissionären från Frankrike, Thierry Breton, är olämplig eftersom det finns uppenbara intressekonflikter. Breton är VD i ett multinationellt företag och har varit aktiv i stort sett på alla de områden som han nu ska vara ansvarig för i kommissionen.

Vi motsätter oss också den föreslagne kommissionären från Ungern eftersom han inte varit tydlig vad gäller behovet att försvara demokrati och rättsstat, men ändå kommer få ansvar för en portfölj där grannskapspolitiken ingår.