Protokoll sammanträde 2019/20:16

EU-nämndens dokument 2019/20:16

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:16

DATUM

2019-12-06

TID

09.00 – 11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 29 november 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Socialminister Lena Hallengren från Socialdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 9-10 december 2019.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 14 juni 2019
- Återrapport från möte i rådet den 24 oktober 2019
- Välfärdsekonomin –nästa steg när det gäller investeringar i hälsa som en viktig komponent i välfärdsekonomin II
- Europeisk läkemedelspolitik – stärkt samarbete och samordning i syfte att förbättra tillgången till läkemedel II

§ 3

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Statsrådet Åsa Lindhagen m.fl. från Arbetsmarknadsdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 10 december 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 24 oktober 2019
- EU:s framtida jämställdhetsstrategier och jämställdhetsintegrering II
- Slutsatser om jämställda ekonomier i EU: Vägen framåt. En utvärdering av Pekingplattformens genomförande under 25 år I
e) Förbyggande av våld i nära relationer med män och pojkar – seminarium för ömsesidigt lärande

§ 4

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark m.fl. från Arbetsmarknadsdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 10 december 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 24 oktober 2019
- Slutsatser om EU:s nya strategiska arbetsmiljöram: Att förbättra arbetsmiljölagstiftningens genomförande i EU I
- Slutsatser om inkluderande arbetsmarknader: Förbättrad sysselsättning för personer i en utsatt situation på arbetsmarknaden I AM (SD)
- Framtiden för EU:s sociala regelverk avseende sysselsättning och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter II
- Sysselsättningskommitténs översyn av genomförandet av ungdomsgarantin – de viktigaste budskapen I

§ 5

Utrikes frågor
Utrikesminister Ann Linde m.fl. från Utrikesdepartementet samt medarbetare från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 9 december 2019.


Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 11 november 2019
- Aktuella frågor
- Förbindelserna mellan EU och Afrika, inför förberedelserna av de kommande minister- och toppmötena mellan EU och Afrikanska
unionen II
- Främjande av och skydd för mänskliga rättigheter världen över, särskilt inför Internationella dagen för mänskliga rättigheter II

§ 6

Allmänna frågor
Statsrådet Hans Dahlgren m.fl. från Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 10 december 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 19 november 2019
- Den fleråriga budgetramen 2021–2027 II AM (SD, L, V)
- Förberedelser inför Europeiska rådet den 12‒13 december 2019: slutsatser II AM (V)
- Uppföljning av Europeiska rådet
- Den europeiska planeringsterminen 2020 – färdplan II
- Lagstiftningsplanering – kommissionens arbetsprogram för 2020 och fleråriga programplanering II
- Unionens värden i Ungern – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget II AM (SD)

- Rättsstatsläget i Polen – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EU-fördraget
- Övriga frågor
Informell frukost med fokus på rättsstatens principer i Ungern

§ 7

Justering
Protokoll från sammanträdet den 29 november 2019.Vid protokollet

Caroline Hägerhäll

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:16

Namn

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

6-7

 

 

LEDAMÖTER

N

N

N

N

 

 

 

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

X

X

X

X

X

 

 

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

 

 

Pål Jonson (M) (Andre vice ordf.)

X

X

X

X

X

 

 

Björn Wiechel (S)

 

 

Jessika Roswall (M)

 

 

Martin Kinnunen (SD)

O

X

X

X

X

 

 

Markus Selin (S)

X

X

X

O

X

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

X

X

X

X

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

X

 

 

Maria Strömkvist (S)

 

 

Désirée Pethrus (KD

X

X

X

X

X

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

Tina Acketoft (L)

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

Amanda Palmstierna (MP)

X

X

X

X

X

 

 

Jan Ericson (M)

X

X

X

X

X

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

Kadir Kasirga (S)

O

O

X

X

X

 

 

Helena Bouveng (M)

X

X

X

X

X

 

 

Mathias Tegnér (S)

O

O

O

X

X

 

 

Arin Karapet (M)

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

Dag Larsson (S)

X

X

O

O

O

 

Johan Hedin (C)

 

Jonas Sjöstedt (V)

 

Lotta Olsson (M)

 

Roger Hedlund (SD)

 

Leif Nysmed (S)

O

O

X

X

X

 

Lars Adaktusson (KD)

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

O

O

O

O

 

Bengt Eliasson (L)

 

Eric Westroth (SD)

 

Erik Ottoson (M)

 

Alexandra Völker (S)

 

Teres Lindberg (S)

 

Pia Nilsson (S)

 

Anna Vikström (S)

X

X

O

X

O

 

Johan Andersson (S)

X

X

X

O

O

 

Daniel Andersson (S)

 

Johan Hultberg (M)

 

 

 

 

 

Maria Stockhaus (M)

 

 

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

 

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

 

Louise Meijer (M)

 

Tobias Billström (M)

 

Jan R Andersson (M)

 

Josefin Malmqvist (M)

 

Lotta Finstorp (M)

 

Robert Stenkvist (SD)

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

Patrick Reslow (SD)

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

Linda Lindberg (SD)

 

Paula Bieler (SD)

 

Per Ramhorn (SD)

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

O

O

O

X

 

Alexander Christiansson (SD)

X

X

X

X

X

 

Markus Wiechel (SD)

 

Lars Andersson (SD)

 

Josef Fransson (SD)

 

Adam Marttinen (SD)

 

Tobias Andersson (SD)

 

Charlotte Quensel (SD)

 

Angelica Lundberg (SD)

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

 

 

Nina Lundström (L)

X

X

X

X

X

 

 

Vakant

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Martina Johansson (C)

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Per Lodenius (C)

X

X

X

X

X

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Jens Holm (V)

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Daniel Riazat (V)

 

 

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

John Widegren (M)

 

 

 

 

Maria Gardfjell (MP)

 

 

 

 

Karolina Skog (MP)

Vakant

Hampus Hagman (KD)

Ida Gabrielsson (V)

Ali Esbati (V)

Karin Rågsjö (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Lorentz Tovatt (MP)

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Emma Hult (MP)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.
2) X från kl.

EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:16


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 49
Samrådet avslutades den 5 december 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

Avvikande mening Coreper II

11. CCP Recovery and Resolution Regulation

Vänsterpartiet anser att stater inte ska kunna gå in och tillskjuta pengar


Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s rådgivande insats i Centralafrikanska republiken (EUAM RCA)
Samrådet avslutades den 4 december 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 48 komplettering

Samrådet avslutades den 29 november 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.