Protokoll sammanträde 2019/20:62

EU-nämndens dokument 2019/20:62

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2019/20:62 Telefonsammanträde

DATUM

2020-07-10

TID

09.00 – 10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

§ 1

Medgivande att delta på distans

EU-nämnden medgav deltagande på distans för ordinarie ledamöter och suppleanter som framgår av närvarolistan (återfinns i bilaga 1).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Utrikes frågor
Utrikesminister Ann Linde m.fl. från Utrikesdepartementet informerade och samrådde inför möte i rådet den 13 juli 2020.

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 15 juni 2020

- Aktuella frågor

- Latinamerika och Västindien (covid-19)

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

V- ledamoten lämnade avvikande ståndpunkt.


- Turkiet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

SD och V - ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkter.

§ 3

Allmänna frågor
Statsrådet Hans Dahlgren m.fl. från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför videomöte den 15 juli 2020

Ämnen:
- Återrapport från videomöte den 16 juni 2020

-
Presentation av de tyska ordförandeskapsprioriteringarna


- Förberedelser inför Europeiska rådet den 17 - 18 juli 2020
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.

SD och L - ledamöterna lämnade avvikande ståndpunkter.

§ 4

Justering

Protokoll från sammanträdet den 8 juli samt uppteckningar från sammanträdet den 26 juni 2020.

Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 26 juni 2020 (återfinns i bilaga 2).


Vid protokollet

Maria Eriksson

Justerat den

Åsa Westlund


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2019/20:62

Namn

§ 1-4

LEDAMÖTER

N

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

Annika Qarlsson (C) Förste vice ordf.)

X*

Jessika Roswall (M) (Andre vice ordf.)

X

Björn Wiechel (S)

 

 

 

Helena Bouveng (M)

 

Martin Kinnunen (SD)

Markus Selin (S)

X*

Ilona Szatmari Waldau (V)

X*

Jessica Rosencrantz (M)

Ludvig Aspling (SD)

X*

Maria Strömkvist (S)

Désirée Pethrus (KD

X*

Pyry Niemi (S)

X*

Tina Acketoft (L)

Johnny Skalin (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

X*

Jan Ericson (M)

SUPPLEANTER

Björn Petersson (S)

X*

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Mathias Tegnér (S)

Arin Karapet (M)

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

X*

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

X*

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

X*

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Erik Ottoson (M)

X*

Alexandra Völker (S)

Teres Lindberg (S)

Pia Nilsson (S)

Anna Vikström (S)

O*

 

Johan Andersson (S)

 

Daniel Andersson (S)

O*

 

 

 

Johan Hultberg (M)

Maria Stockhaus (M)

Alexandra Anstrell (M)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Rothenberg (M)

X*

Vakant

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Josefin Malmqvist (M)

Lotta Finstorp (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Patrick Reslow (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

X*

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Fredrik Malm (L)

X

 

 

Nina Lundström (L)

Roger Haddad (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Jens Holm (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

Barbro Westerholm (L)

 

 

Gulan Avci (L)

 

 

Mats Persson (L)

 

 

Johan Pehrson (L)

 

 

 

 

 

Joar Forssell (L)

 

 

 

 

 

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Vakant

Maria Malmer Stenergard (M)

Elisabeth Svantesson (M)

John Widegren (M)

Maria Gardfjell (MP)

Karolina Skog (MP)

Ida Drougge (M)

Hampus Hagman (KD)

Ida Gabrielsson (V)

Ali Esbati (V)

Karin Rågsjö (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Lorentz Tovatt (MP)

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Emma Hult (MP)

Ulla Andersson (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fredrik Stenberg (S)

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

X = Ledamöter som deltagit i samrådet

O = Ledamöter som härutöver varit närvarande
X*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet.

Anmärkning:
1) X till kl.

2) X från kl.

EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2019/20:62

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende bifogade fyra annoteringar rörande Fiskepartnerskapsavtal

Samrådet avslutades den 7 juli 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Vänsterpartiet:

RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett protokoll inom ramen för partnerskapsavtalet om hållbart fiske med Cooköarna.

 

Vänsterpartiet vill se ett hållbart och lokalt förankrat fiske. Att fiskefartyg från EU länder åker världen över för att fiska kan inte anses bidra till det hållbara fiske som EU vill att avtalet ska bidra till.

Vänsterpartiet menar därför att den svenska linjen ska vara att EU inte ska inleda förhandlingar om partnerskapsavtal med Cooköarna utan istället inrikta sig på att stödja lokalt hållbart fiske.

 

RÅDETS BESLUT om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Guinea-Bissau och Europeiska gemenskapen. 

 

Vänsterpartiet vill se ett hållbart och lokalt förankrat fiske. Att fiskefartyg från EU länder åker världen över för att fiska kan inte anses bidra till det hållbara fiske som EU vill att avtalet ska vila på. Problemen med bland annat Europeiska fartyg kommer och fiskar upp fisken längst den afrikanska västkusten är ett stort problem och bidrar till ökad fattigdom och minskade möjligheter för lokalbefolkningen att själva leva av fisken. Vänsterpartiet menar därför att den svenska linjen ska vara att EU inte ska inleda förhandlingar om partnerskapsavtal med Guinea-Bissau utan istället inrikta sig på att stödja lokalt hållbart fiske.

 

RÅDETS BESLUT om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Kap Verde och Europeiska gemenskapen. 

 

Vänsterpartiet vill se ett hållbart och lokalt förankrat fiske. Att fiskefartyg från EU länder åker världen över för att fiska kan inte anses bidra till det hållbara fiske som EU vill att avtalet ska vila på. Problemen med bland annat Europeiska fartyg kommer och fiskar upp fisken längst den afrikanska västkusten är ett stort problem och bidrar till ökad fattigdom och minskade möjligheter för lokalbefolkningen att själva leva av fisken. Vänsterpartiet menar därför att den svenska linjen ska vara att EU inte ska inleda förhandlingar om partnerskapsavtal med Kap Verde utan istället inrikta sig på att stödja lokalt hållbart fiske.

 

RÅDETS BESLUT om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken Sao Tomé och Principe och Europeiska gemenskapen 

 

Vänsterpartiet vill se ett hållbart och lokalt förankrat fiske. Att fiskefartyg från EU länder åker världen över för att fiska kan inte anses bidra till det hållbara fiske som EU vill att avtalet ska vila på. Problemen med bland annat Europeiska fartyg kommer och fiskar upp fisken längst den afrikanska västkusten är ett stort problem och bidrar till ökad fattigdom och minskade möjligheter för lokalbefolkningen att själva leva av fisken. Vänsterpartiet menar därför att den svenska linjen ska vara att EU inte ska inleda förhandlingar om partnerskapsavtal med Sao Tomé utan istället inrikta sig på att stödja lokalt hållbart fiske.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende beslut om årets andra inbetalning till den Europeiska utvecklingsfonden

Samrådet avslutades den 3 juli 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende bifogade sju annoteringar rörande Schengenutvärdering

Samrådet avslutades den 3 juli 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annotering om förlängning av den tillfälliga revideringen av rådets arbetsordning

Samrådet avslutades den 3 juli 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende ett gemensamt uttalande från North Seas Energy Cooperation och EU-kommissionen

Samrådet avslutades den 3 juli 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från SD

SD önskar lämna avvikande på denna punkt:

Sverigedemokraterna anser att Sverige ska motsätta sig att Kommissionen ställer sig bakom det gemensamma uttalandet. En forcerad utbyggnad av vindkraftverk till havs kan äventyra biologisk mångfald. Redan vid den nuvarande utbyggnadstakten hotas flera arter i Östersjön.

Inte någon avvikande ståndpunkt har inkommit.  

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annotering rörande rådsslutsatser kopplade till revisionsrättens rapport

Samrådet avslutades den 1 juli 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende 2020 års integrerade landsspecifika rekommendationer inom den europeiska terminen

Samrådet avslutades den 1 juli 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende reviderad annotering om rådsrekommendation om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU

Samrådet avslutades den 30 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande ståndpunkt har inkommit från Sverigedemokraterna:

Regeringen bör inte rösta ja till ett förslag i vilket kina är med på listan över länder för vilka restriktionerna ska hävas. Hänvisningen till välunderbyggd och tillförlitlig information är inte verklighetsförankrad eftersom sådan information om smittspridningen i Kina inte finns tillgänglig för utomstående. Vidare har WHO under krisens gång visats sig villig att gå Kinas ärende, okritiskt citera information från kinesiska myndigheter som sedan visat sig felaktig och generellt betett sig mycket undfallande mot Kina. WHO kommer tyvärr vara till liten hjälp i den här frågan.  

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende rådsslutsatser om Afrika

Samrådet avslutades den 30 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende revisionsrättens rapport 11/2020

Samrådet avslutades den 30 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annoteringar om rådslutsatser om Europeiska Revisionsrättens särskilda rapport nr 07/2020 och Europeiska Revisionsrättens särskilda rapport nr 08/2020
Samrådet avslutades den 29 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande ståndpunkt har inkommit av Vänsterpartiet:

Vi vill trycka på vikten av att regeringen bevakar den nationella kompetensen i kulturfrågorna. Formuleringen om att kommissionen ska se över privat finansiering för bevarande att kulturarvet bör vara kopplad till Unionens egna fonder och regelverk. Det är viktigt att vara tydlig med att varje land själva förfogar över sina kulturmiljöer och hur arbetet ska bedrivas för att förvalta viktiga platser för kommande generationer.

Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende behörighet för generalsekreterare i rådet.

Samrådet avslutades den 29 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden om underlag avseende rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar med Islamiska republiken Mauretanien i syfte att ingå ett partnerskapsavtal om hållbart fiske och ett protokoll om genomförande av avtalet

Samrådet avslutades den 26 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Följande avvikande ståndpunkt har inkommit av Vänsterpartiet:

När förhandlingarna om nytt fiskeavtal med Mauretanien inleddes motsatte vi oss detta då vi anser att detta och liknande avtal ska göras om till utvecklingsprojekt för att utveckla lokalt hållbart fiske med lokal förädling. Vänsterpartiet står fast vid denna åsikt.


Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende rådets beslut att genom skriftligt förfarande utse generaldirektör i rådets generalsekretariat.
Samrådet avslutades den 26 juni 2020. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande ståndpunkt har inkommit.