Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 39 inkl. kompletteringar

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 39 inkl. kompletteringar

Samrådet avslutades den 25 september. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

 

Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande:

"Avvikande mening på punkterna 8 och 9 om EU-partier

Vänsterpartiet hänvisar till våra tidigare ståndpunkter (bl a framfört i KU) angående EU-finansiering av europeiska partier och stiftelser. Vi anser inte att det är EU-kommissionens uppdrag att finansiera dessa organisationer. EU-partier finansierade och initierade av EU-kommissionen är tydliga steg mot en federationsbildning av EU, något som vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Politiska partier är folkrörelserna som ska växa organiskt från grunden. Med denna ordning ges EU-kommissionen möjlighet att påverka uppbyggnaden av EU-partier. Detta borde Sverige framföra och avvisa förordningarna såsom de är föreslagna i dagsläget."

 

Följande medskick har anmälts av Vänsterpartiet (punkt 24):

"Vänsterpartiet lämnar följande medskick:

Vi förstår inte hemlighetsmakeriet bakom denna punkt. Ett öppnare förfarande hade möjliggjort en bättre och mer demokratiskt förankrad text. Den korta tiden och det faktum att vi inte får full tillgång till dokumentet försvårar våra möjligheter att granska den svenska positionen. Efter att ha läst dokumentet China Reference Lines kan vi konstatera att skrivningarna borde vara mycket skarpare vad de gäller de mänskliga rättigheterna, inte minst de fackliga rättigheterna. Vi ifrågasätter också flera av formuleringarna kring avregleringar, marknadsöppnande, råvarutillgång och immaterialrätt."

EU-nämndens skriftliga samråd

Skriftligt samråd innebär att regeringen samråder med EU-nämnden utan att nämnden samlas. Samrådet genomförs via e-post.