Fredagen den 7 juli 2017

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:47

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Magdalena Andersson

Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 16 juni 2017

Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 11 juli 2017

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

God morgon! Det är nu EU-nämnd denna soliga sommarfredag.

Vi hälsar i dag särskilt välkommen finansministern för att hålla samråd inför nästa Ekofinmöte.

Vi börjar med att fråga om det finns något att säga apropå återrapporten från tidigare möte.

Anf.  2  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Ja! Jag tror att flera har hört att det som vi trodde skulle vara möjligt att uppnå vid förra mötet, att komma överens om sänkt moms för e-publikationer och utvidgade möjligheter för omvänd momsskyldighet, inte gick igenom.

Tjeckien stödde inte förslaget om e-publikationer och Frankrike motsatte sig förslaget om omvänd skattskyldighet.

Här har det estniska ordförandeskapet sagt att man avser att fortsätta att arbeta för att försöka nå en överenskommelse under sitt ordförandeskap.

Anf.  3  HELENA BOUVENG (M):

Man blir lite ledsen när man läser protokollet. Jag är förvånad över att Sverige inte sa något, men det kanske inte var finansministern som var på plats.

Vad händer nu i denna långdragna förhandling, kohandel, eller vad man ska kalla den?

Anf.  4  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

>>> Hemlig enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

>>> Hemlig enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

Anf.  5  ORDFÖRANDEN:

Vi tackar för återrapporten och lägger den till handlingarna.

Vi går in på det kommande Ekofinmötet. Först är det dagordningspunkt 3, Övriga frågor. Det är en a- och en b-punkt. Det är informationsfrågor.

Anf.  6  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Jag tar båda frågorna samtidigt. I vanlig ordning är det information om arbetet med aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster. Den informationen kommer alltid, och det är vi vana vid.

Den andra frågan gäller automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang. Den här frågan är intressant. Den rör ett förslag till ändring i direktivet om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar. Förslaget offentliggjordes den 21 juni.

Förslaget innebär att man ska införa gemensamma regler i EU om informationsskyldighet för skatterådgivare av en del gränsöverskridande skatteupplägg. Sedan ska det vara automatiskt utbyte om skatteuppläggen mellan skattemyndigheterna i medlemsstaterna.

Syftet med förslaget är att öka transparensen och tillgängligheten till information, vilket gör att skattemyndigheterna på ett tidigt stadium ska kunna göra en riskbedömning och företa åtgärder som krävs för att skydda skattebasen.

Det här är en informationspunkt. Regeringen kommer naturligtvis att återkomma till riksdagen i frågan. En faktapromemoria håller på att utarbetas i Regeringskansliet. En generell utgångspunkt är att regeringen tycker att det är viktigt att arbeta mot skattefusk och skatteundandragande.

Anf.  7  SOLVEIG ZANDER (C):

Jag har en fråga som inte direkt rör skatter utan i stället gäller informa­tionsskyldighet och att minska brottsligheten på området. Det gäller fon­derna och fondbolagen som har varit aktuella inom pensionssystemet. Det har förekommit att det har varit svårt att få information, och det har inte kommit fram någon information om brottslighet på grund av att bolagen har varit placerade på till exempel Malta.

Är detta något som har tagits upp eller som man har för avsikt att ta upp för att göra något mer gränsöverskridande rättsligt på området?

Anf.  8  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Jag återkommer gärna med ett svar på frågan. Jag måste titta närmare på vad som är på gång som kan påverka. Det här förslaget skulle inte åstadkomma detta – vad jag kan bedöma.

Vilka andra initiativ som är på gång som kan påverka behöver vi titta på lite noggrannare. Jag återkommer gärna till nämnden.

Anf.  9  ORDFÖRANDEN:

Vi tackar för informationen på dagordningspunkten.

Vi går vidare till dagordningspunkt nr 4, Presentation av det estniska ordförandeskapets arbetsprogram. Det är specifikt frågan om arbetsprogrammet för Ekofin, men som en information har nämnden även fått hela arbetsprogrammet. Som framkom av statsministerns återrapport var arbetsprogrammet också uppe på toppmötet.

Anf.  10  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Det här är en återkommande punkt vid ett nytt ordförandeskap. Här framhåller ordförandeskapet att på Ekofinområdet ska arbetet fokusera på att bidra till den övergripande målsättningen om en öppen och innovativ europeisk ekonomi. Det låter bra.

På skattesidan kommer man att fortsätta arbetet med att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande, och man vill också prioritera att modernisera mervärdesskattesystemet.

Man lyfter fram vikten av att nå en överenskommelse om EU:s årsbudget för 2018, men man tänker också ha diskussioner om fördjupning av EMU och EU:s finansiering utifrån de reflektionspapper som nyligen har publicerats.

På finansmarknadsområdet vill man framför allt jobba med bank­unio­nen och kapitalmarknadsunionen. Man kommer också att arbeta med de förslag som nyligen har presenterats om tillsyn och krishantering för så kallade centrala motparter. Det är de som agerar mellanhand mellan köpa­re och säljare i finansiella transaktioner.

De frågorna har ännu inte särskilt diskuterats på Ekofin, men det blir viktigt när de tas upp. Vi har en central motpart i Sverige, nämligen Nasdaq.

Generellt välkomnar regeringen ordförandeskapets arbetsprogram och ser fram emot ett bra samarbete med Estland.

Anf.  11  MARIA PLASS (M):

I underlaget tas förlängningen av Efsi upp. Jag vill, som vanligt, anmäla en avvikande mening från Moderaterna när det gäller Efsi.

Jag läser upp den: Moderaterna motsätter sig återigen en förlängning då det sker för tidigt och på för svaga grunder. Förslaget om förlängning kom bara lite drygt ett år efter det att Efsi lanserades och två år innan nuvarande Efsireglering går ut. Effekten på längre sikt beskrivs inte, och därtill är underlaget alltför begränsat.

Anf.  12  ORDFÖRANDEN:

Ett av reflektionspapperen går in på frågan om finansiering av unionen på längre sikt, naturligtvis i samband med att budgetramarna på grund av brexit delvis måste arbetas om – vilket vi diskuterar ofta i nämnden.

Min fråga rör det estniska ordförandeskapet. Ser man esterna som vänner i processen eller möjliga konstruktiva partner i diskussioner om att vara öppen för de svenska perspektiven, vilka är tydligt restriktiva mot en ökad budget och ett ökat budgetansvar för de resterande EU-länderna?

Anf.  13  PAVEL GAMOV (SD):

Fru ordförande! Från Sverigedemokraternas sida vill vi instämma i Moderaternas avvikande mening. Även vi motsätter oss Efsi. Vi ser negativt på att man förlänger Efsi. Vi ansluter oss till den avvikande meningen.

Anf.  14  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Vad gäller Estlands inställning i budgetsammanhang; Estland är en nettomottagare. >>> Hemlig enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

Anf.  15  ORDFÖRANDEN:

Jag konstaterar att det finns stöd för den av regeringen här redovisade inriktningen, med en avvikande mening om Efsi från Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Vi går vidare till dagordningspunkt 6, Kommissionens halvtidsöversyn av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen. Det är en fråga som vi hade uppe nyligen. Nu är den en ett beslutsärende.

Anf.  16  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Detta diskuterades vid Ekofinmötet i juni, men nu ska slutsatser antas.

Kommissionen har publicerat halvtidsöversynen, och den innehåller både utvärdering av och uppdatering av en handlingsplan som lades fram 2015 samt förslag till nya initiativ.

I rådsslutsatserna välkomnar rådet arbetet med halvtidsöversynen. Man understryker vikten av att kommande förslag respekterar principen om subsidiaritet och proportionalitet såväl som värnandet av finansiell stabilitet och konsumentskydd. Slutsatserna lyfter också fram och välkomnar specifika förslag, till exempel förslag om arbetet med finansiell teknologi och hållbarhet.

Regeringen kommer sedan att ta ställning till respektive förslag när de väl presenteras. Men den övergripande inställningen är att vi välkomnar arbete som syftar till gränsöverskridande investeringar och utökade möjligheter för att diversifiera företagens finansiering och därmed i förlängningen stärka den inre marknaden. Vi kan ställa upp bakom slutsatserna, och vi är särskilt positiva till att uppmuntra vidare arbete med finansiell teknologi och hållbarhet. Vi välkomnar också att slutsatserna framhåller vikten av att ha balans mellan harmoniserade regler å ena sidan och behovet av att värna nationella egenheter och välfungerande marknader å andra sidan.

Anf.  17  PAVEL GAMOV (SD):

Fru ordförande! Jag vill i all korthet ansluta mig till våra tidigare avvikande meningar när det gäller kapitalmarknadsunionen. Sverigedemokraterna vänder sig emot den typen av union och även andra typer av överstatliga unionssamarbeten inom Europeiska unionen.

Jag ansluter mig helt kort till tidigare avvikande meningar.

Anf.  18  AMINEH KAKABAVEH (V):

Det var bra att hållbarhet lyftes fram. Ekologisk hållbarhet är viktig.

Vi har en synpunkt när det gäller kapitalmarknadsunionen. Vi vill inte se en lösning där bankerna tillåts ha lägre kapitaltäckning när de lånar ut till små och medelstora företag. Det ökar riskerna i hela systemet. Hur ser man på detta?

Anf.  19  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Det är viktigt att ha strikta kapitaltäckningskrav på bankerna. Vi vill inte riskera bankerna på grund av lägre kapitaltäckningskrav för vissa lån. Här finns andra vägar framåt för att underlätta investeringar i små och medelstora företag än att sänka kapitaltäckningskraven, som regeringen tycker är intressantare att diskutera.

Anf.  20  ORDFÖRANDEN:

Jag uppfattar det som att det finns stöd för den av regeringen här redovisade ståndpunkten.

Anf.  21  AMINEH KAKABAVEH (V):

Vi hade tidigare en avvikande mening, men eftersom det här handlar om halvtidsöversynen vet jag inte om den ska lyftas upp igen. Jag hade egentligen inte en avvikande mening nu, utan det var mer av ett medskick.

Anf.  22  ORDFÖRANDEN:

Jag uppfattade det inte som en avvikande mening utan som en fråga som du fick svar på och som lutade åt ditt håll.

Men du får avgöra: Har Vänsterpartiet en avvikande mening när det gäller det här beslutet?

Anf.  23  AMINEH KAKABAVEH (V):

Nej, det fanns en sådan tidigare, men det här är en helt annan fråga och därför finns det ingen avvikande mening.

Anf.  24  ORDFÖRANDEN:

Precis, det var så jag uppfattade det.

Jag konstaterar att det finns stöd för den av regeringen här redovisade ståndpunkten med en avvikande mening från Sverigedemokraterna.

Vi går till dagordningspunkt 7, Nödlidande lån, eller dåliga lån eller vad det brukar heta. Nu är det diskussion och beslut. Vi hade information, tror jag, om den här frågan tidigare.

Anf.  25  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Man ska nu anta slutsatser om åtgärder för att hantera dåliga lån. Bakgrunden är att många banker i EU har problem med dåliga lån. Det härstammar delvis från finanskrisen, delvis från den långsamma återhämtningen sedan dess som förvärrar problemen.

I den här rapporten lyfter man fram flera åtgärder. Det handlar till exempel om att säkerställa att myndigheter har verktyg för att övervaka bankernas hantering av lån. Man föreslår också åtgärder för att främja skapandet av en andrahandsmarknad för dåliga lån i EU. Det innebär att banker skulle kunna flytta bort de här lånen från sina balansräkningar, vilket skulle underlätta för kreditgivningen att ta fart.

I slutsatserna uppmanar man till att åtgärder ska vidtas i enlighet med rapporten. Majoriteten av förslagen riktas till kommissionen och till myndigheter på EU-nivå, bland annat den europeiska bankmyndigheten.

Svenska banker har inte problem med dåliga lån, men vi ser positivt på att åtgärder vidtas för att stärka den europeiska banksektorn. Det är någonting som är bra för hela EU, och vi välkomnar därför rapporten och kan stödja slutsatserna.

Anf.  26  MARIA PLASS (M):

I regeringens förslag till svensk ståndpunkt används ordet ”bör”. Jag och Moderaterna tycker att det är ett för svagt ord och att vi i stället ska ha ordet ”ska” vad gäller budgetrestriktivitet och genomförandet av åtgärderna inom befintliga ramar för statens budget och EU-budgeten.

Vi tycker att det är bra att man tar upp det, men det bör alltså stå ”ska” i stället för ”bör”.

Anf.  27  ORDFÖRANDEN:

Jag är osäker på om finansministern återgav den mycket kortfattade skriftliga ståndpunkten som överskickades till nämnden på precis det sättet i den muntliga föredragningen. Vi kanske får återkoppla till det.

Vi kan också konstatera att ”statens” i den meningen torde syfta på den svenska staten och inte på de olika medlemsstaterna. Det är en lite kryptisk mening. Finansministern kan fundera lite, och så får Pavel Gamov göra ett inlägg i debatten under tiden.

Anf.  28  PAVEL GAMOV (SD):

Fru ordförande! Från Sverigedemokraternas sida vill vi återigen instämma i det som Moderaterna har sagt. Även vi förespråkar budgetrestriktivitet, och det är någonting som vi har varit överens om när det gäller förhandlingar och samråd här i EU-nämnden med regeringen.

Det vore på sin plats om statsrådet kunde förtydliga regeringens förslag till svensk ståndpunkt och använda ordet ”ska” i stället för ”bör”.

Anf.  29  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Jag har ett förslag. När man läser det här noggrannare inser man att det nog inte är optimalt formulerat. När det står om statens budget vet man ju inte vilken stats budget det i så fall skulle vara.

Jag föreslår att man i stället skriver: ”Sveriges inställning är samtidigt att åtgärderna ska genomföras budgetrestriktivt.”

Anf.  30  ORDFÖRANDEN:

Det är också i samklang med den muntliga föredragning statsrådet hade som ingår i ståndpunkten som vi tar ställning till här.

Jag finner att vi därmed har stöd för regeringens här redovisade ståndpunkt och inriktning och att det inte finns några avvikande meningar.

Då är frågan om det finns några övriga frågor som vi inte har vetskap om och som statsrådet vill ta med nämnden. Jag finner inte så.

Då tackar vi statsrådet och önskar lycka till på rådsmötet och en trevlig sommar!

Anf.  31  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Tack detsamma!

Innehållsförteckning

§ 1  Ekonomiska och finansiella frågor 1

Anf.  1  ORDFÖRANDEN 1

Anf.  2  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) 1

Anf.  3  HELENA BOUVENG (M) 1

Anf.  4  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) 1

Anf.  5  ORDFÖRANDEN 2

Anf.  6  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) 2

Anf.  7  SOLVEIG ZANDER (C) 2

Anf.  8  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) 2

Anf.  9  ORDFÖRANDEN 2

Anf.  10  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) 3

Anf.  11  MARIA PLASS (M) 3

Anf.  12  ORDFÖRANDEN 3

Anf.  13  PAVEL GAMOV (SD) 3

Anf.  14  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) 4

Anf.  15  ORDFÖRANDEN 4

Anf.  16  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) 4

Anf.  17  PAVEL GAMOV (SD) 4

Anf.  18  AMINEH KAKABAVEH (V) 4

Anf.  19  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) 5

Anf.  20  ORDFÖRANDEN 5

Anf.  21  AMINEH KAKABAVEH (V) 5

Anf.  22  ORDFÖRANDEN 5

Anf.  23  AMINEH KAKABAVEH (V) 5

Anf.  24  ORDFÖRANDEN 5

Anf.  25  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) 5

Anf.  26  MARIA PLASS (M) 6

Anf.  27  ORDFÖRANDEN 6

Anf.  28  PAVEL GAMOV (SD) 6

Anf.  29  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) 6

Anf.  30  ORDFÖRANDEN 6

Anf.  31  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) 6

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.