Fredagen den 8 juni

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:38

§ 1  Transport, telekommunikation och energi

Statsrådet Ibrahim Baylan

Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi den 18 december 2017

Återrapport från informellt ministermöte den 18–19 april 2018

Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi den 11 juni 2018

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Jag förklarar dagens EU-nämndssammanträde för öppnat.

Vi hälsar energiminister Ibrahim Baylan välkommen. På vår gemensamma dagordning har vi först återrapport från mötet i råden den 18 december 2017 och återrapport från informellt ministermöte den 18–19 april 2018. Önskar ministern tillägga något till det utskickade?

Anf.  2  Statsrådet IBRAHIM BAYLAN (S):

Herr ordförande! God morgon, allihop! Sedan jag senast samrådde med nämnden har dessa möten hållits och skriftliga rapporter skickats ut. Om det finns frågor besvarar jag dem mer än gärna.

Anf.  3  ORDFÖRANDEN:

Det finns inga frågor.

Vi går vidare till rådsdagordningens punkt 1, Acerförordningen.

Anf.  4  Statsrådet IBRAHIM BAYLAN (S):

Herr ordförande! Som ni vet är Acerförordningen den sista delen för rådet att enas om i kommissionens paket för ren energi. Regeringen anser att det kompromissförslag som ligger på bordet är acceptabelt, och vi anser att Sverige bör visa sig konstruktivt för att bidra till att rådet når en allmän inriktning.

Under förhandlingarna har regeringen framgångsrikt drivit att de nationella tillsynsmyndigheterna ges tillräckligt inflytande i Acer och att beslut av regional karaktär i första hand fattas regionalt och inte av Acer. Det senare är givetvis mycket viktigt i vårt nordiska samarbete.

Acer har en viktig roll att spela på en europeisk elmarknad i utveckling, och regeringen anser därför att Acers förutsättningar att verka i gränsöverskridande frågor inte ska försämras jämfört med i dag.


I nuläget är det framför allt en fråga som fortfarande är öppen för diskussion, och det gäller direktörens beslutsmandat i förhållande till Acers styrelse. Några medlemsstater önskar ge styrelsen, det vill säga de nationella tillsynsmyndigheterna, större möjlighet att ändra i direktörens förslag till beslut.

Regeringen anser att den nuvarande ordningen fungerat väl för att uppnå syftet med den inre marknaden. Samtidigt bedömer vi som sagt att nuvarande kompromissförslag är acceptabelt.

Anf.  5  ORDFÖRANDEN:

Jag konstaterar att det finns stöd för regeringens ståndpunkt.

Vi går till Övriga frågor.

Anf.  6  Statsrådet IBRAHIM BAYLAN (S):

Herr ordförande! Det brukar alltid komma upp ett antal frågor, inte minst om externa relationer. Som bekant har vi i både EU-nämnden och den allmänna debatten diskuterat EU:s gasförsörjning, inte minst i relation till Ryssland. Som många vet togs initiativet till energiunionen som ett svar på den kris som var när ryssarna använde gasen som ett geopolitiskt medel.

En fråga som fortsätter att vara aktuell i såväl Sverige som Europa är som bekant kopplingen NS2, alltså Nord Stream 2. Här har vi en gemensam syn som min statssekreterare också föredrog i näringsutskottet i går. Det är min avsikt att under lämpliga former ta upp detta, kanske under just punkten om externa relationer.

Vi har också fått indikationer på att andra länder med samma syn som vi kommer att ta upp diskussionen och kräva ökad hastighet så att gasmarknadsdirektivet kommer på plats och EU får en gemensam syn. Det finns nämligen en ganska stor fara med den nuvarande ordningen i Europa, och NS2 försämrar snarare än förbättrar läget.

Det är som sagt min avsikt att under punkten om externa relationer ta upp detta och behovet av att få fram gasmarknadsdirektivet.

Anf.  7  NINA LUNDSTRÖM (L):

Liberalerna har många gånger lyft upp frågan om Nord Stream och inte minst Nord Stream 2.

Innebär detta att statsrådet kommer att verka för att frågan kommer upp på dagordningen den 11 juni?

Vi menar att det är viktigt att Sverige tar position här och att EU hinner agera innan Gazprom påbörjar bygget av gasledningen.

Anf.  8  HANS ROTHENBERG (M):

Moderaterna instämmer i denna ståndpunkt och i vikten av att tempo hålls i frågan. Detta ska inte bara nämnas i ett sammanhang, utan det ska upp på dagordningen och behandlas. Sveriges position ska redogöras för, och det ska säkras upp att det blir ett ökat tempo i frågan från europeiskt håll.

Vi instämmer helt och hållet i det Liberalernas Nina Lundström sagt.


Anf.  9  ROBERT HALEF (KD):

Ordförande! Jag tackar statsrådet för informationen.

Jag instämmer i det som Liberalerna och Moderaterna sagt. Denna fråga behöver följas upp och sättas upp på dagordningen.

Anf.  10  Statsrådet IBRAHIM BAYLAN (S):

Herr ordförande! Jag kan försäkra EU-nämnden om att denna fråga tas upp. I mitt senaste halvdussin kontakter med såväl kommissionärer som andra medlemsstater har denna fråga tagits upp och diskuterats. Som EU-nämnden känner till skickade jag och den danska energiministern ett gemensamt brev till EU-kommissionen just för att få fart på processen.

Även om dagordningen för mötet är satt finns det utrymme under punkten om externa relationer att tillsammans med andra länder ta upp frågan, och det ämnar jag göra.

Anf.  11  ORDFÖRANDEN:

Vi tackar samordnings- och energiminister Baylan med medarbetare för medverkan i dagens EU-nämndssammanträde och önskar er en trevlig helg.


Innehållsförteckning


§1Transport, telekommunikation och energi

Anf.1ORDFÖRANDEN

Anf.2Statsrådet IBRAHIM BAYLAN(S)

Anf.3ORDFÖRANDEN

Anf.4Statsrådet IBRAHIM BAYLAN(S)

Anf.5ORDFÖRANDEN

Anf.6Statsrådet IBRAHIM BAYLAN(S)

Anf.7NINA LUNDSTRÖM(L)

Anf.8HANS ROTHENBERG(M)

Anf.9ROBERT HALEF(KD)

Anf.10Statsrådet IBRAHIM BAYLAN(S)

Anf.11ORDFÖRANDEN

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.