Måndagen den 29 maj 2017

EU-nämndens uppteckningar 2016/17:39

§ 1  Utrikes fråga

Statsrådet Ann Linde

Information och samråd inför Europeiska unionens råd för konkurrenskraft den 29 maj 2017

Anf.  1  KARIN ENSTRÖM (M):

Vi hälsar statsrådet Ann Linde med medarbetare välkomna till EU-nämndens extra telefonsammanträde.

Vi har en punkt på dagordningen, nämligen information och samråd inför möte i rådet den 29 maj.

Anf.  2  Statsrådet ANN LINDE (S):

Fru ordförande! EU-nämnden uppmanade den 24 maj regeringen att verka för att beslutet om förhandlingsmandat skjuts fram till ett senare rådsmöte. I fredags förmiddag skickade vi till EU-nämndens kansli slutsatserna från dessa ansträngningar tillsammans med vår annotering, som också innehåller vår nationella ståndpunkt i ärendet,>>> Hemlig enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen . Dessa slutsatser är i korthet följande.

Vid kontakt mellan ambassadör Lars Danielsson och det maltesiska ordförandeskapet den 25 maj framfördes den svenska begäran till [ohörbart]. Svaret blev…

(ORDFÖRANDEN: De som lyssnar per telefon måste stänga av mikrofonerna så att det inte kommer in inkommande ljud i mikrofonerna.)

>>> Hemlig enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen Den enda kvarvarande möjligheten är att utnyttja procedurreglerna och i dag formellt begära att ärendet skjuts upp. >>> Hemlig enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen Bedömningen är således att det inte är möjligt att skjuta på dagordningspunkten utan att frågan kommer att hanteras i dag. Regeringen söker därför fortfarande stöd för sin hållning.

Regeringen söker mandat för att rösta ja till att rådet antar förhandlingsmandatet med en tydlig nationell deklaration om att ett framtida avtal måste respektera folkrätten, inklusive EU-domens stadganden rörande det västsahariska folkets samtycke.

>>> Hemlig enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen Dagens rådsbeslut rör således endast mandatet för att EU ska kunna inleda förhandlingar med Marocko om ett framtida tilläggsavtal till associationsavtalet. Regeringen har varit tydlig med att ett framtida beslut om ett nytt framförhandlat avtal och den svenska positionen i förhållande till detta är en annan sak.

Anf.  3  MARIE GRANLUND (S):

Tack för redogörelsen! Socialdemokraterna ställer upp bakom reger­ingens ståndpunkt att inleda avtalsförhandlingar. Sedan är det en annan fråga när det slutliga ska behandlas. Att inleda avtalsförhandlingar ställer vi oss bakom.

Anf.  4  MARIA PLASS (M):

Tack för föredragningen! Även vi i Moderaterna ställer oss bakom regeringens ståndpunkt till att ge förhandlingsmandatet. Jag delar den uppfattning som Marie Granlund hade att vi senare får titta på slutresultatet.

Anf.  5  JOHNNY SKALIN (SD):

Om man följer tidigare domstolsutslag om att inleda förhandlingar kan vi också ställa oss bakom detta.

Anf.  6  ÅSA ROMSON (MP):

Tack för föredragningen! Även Miljöpartiet ser behov av att regeringen får ett mandat i dag för att driva den svenska ståndpunkten, som bland annat innebär en svensk röstförklaring som kommer att bli viktig för hur man sedan kommer att tolka ett slutligt avtal. Vi ställer oss bakom den ståndpunkt som ministern har redogjort för.

Anf.  7  ESKIL ERLANDSSON (C):

Tack för föredragningen! Jag förutsätter att kommissionen lever efter den EU-dom som har fallit. Jag förutsätter också att den svenska reger­ingen följer ärendet efter det att kommissionen har fått mandat att inleda förhandlingar. Med de två uttalandena ställer jag mig bakom regeringens förslag till ståndpunkt.

Anf.  8  JENS HOLM (V):

Vi i Vänsterpartiet ställer oss inte bakom att regeringen ska ge mandat för kommissionen att inleda förhandlingar på dessa grunder. Vi ser att produkter från Västsahara ingår i förslaget till det som kommissionen vill ska bli ett avtal med Marocko. Det står inte att det västsahariska folket ska ge sitt godkännande av ett sådant avtal. Vi tycker inte att man på de grunderna ska inleda förhandlingar.

Jag har skickat ut ett förslag till ståndpunkt. Jag ser att Kristdemokraterna har skickat ut ett liknande förslag med en lite längre motivering. Jag ansluter mig helt enkelt till Kristdemokraternas avvikande mening att inte i dagsläget ge mandat.

Anf.  9  TINA ACKETOFT (L):

Liberalerna följer helt enkelt Kristdemokraternas avvikande mening med den argumentation som Jens Holm anförde. I praktiken är de två avvikande meningarna likalydande medan Kristdemokraterna ger en längre inledning. Den kan vara bra för dem som inte har följt ärendet.

Anf.  10  DÉSIRÉE PETHRUS (KD):

Jag gjorde ett utskick eftersom jag antar att många vill ha ett kort möte.

Huvudpunkten för Kristdemokraterna är att det i EU-domen står att man ska se västsaharierna som en tredje part. Jag kan inte se att det finns något i dokumentet som presenterats för EU-nämndens ledamöter som tyder på att västsaharierna kommer att bli delaktiga som en tredje part i den kommande förhandlingen. Därför har vi en avvikande mening – i enlighet med vad jag har skickat ut.

Anf.  11  Statsrådet ANN LINDE (S):

Fru ordförande! Tack till de partier som ställer upp på regeringens ståndpunkt. Jag skulle vilja kommentera den avvikande meningen.

Jag har inte läst texten, men om jag förstår den rätt handlar den om att västsaharierna inte är en tredje part. Vi menar att den tolkningen inte är korrekt. Domen säger att när det blir ett avtal som innefattar Västsahara måste det västsahariska folket få möjlighet att ge sin syn>>> Hemlig enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen Det gäller inte det nuvarande avtalet. Det nuvarande avtalet är bara mellan EU och Marocko>>> Hemlig enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

Vi tycker självklart i sak att man måste följa domen, det vill säga att det västsahariska folket måste få vara med och säga vad det tycker om det kommande avtalet. Det är också något som kommer att avgöra vår diskussion när avtalet läggs fram.

Anf.  12  DÉSIRÉE PETHRUS (KD):

Jag har uppfattat att det är fråga om ett avtal mellan EU och Marocko och att västsaharierna inte ingår, även om avtalet ska innefatta västsaharierna. Det är fortfarande oklart hur avtalet kommer att se ut framöver, det vill säga om den tredje parten kommer att involveras över huvud taget. Det behöver markeras. Jag hänvisar till min avvikande mening.

Anf.  13  JENS HOLM (V):

Jag har en konkret fråga till statsrådet.

Var i kommissionens förslag till förhandlingsdirektiv står det att det västsahariska folket ska kunna ge sitt stöd för ett sådant avtal? Det handlar inte om den svenska regeringens tolkning utan om kommissionens förslag. Var står det någonstans?

Anf.  14  Statsrådet ANN LINDE (S):

>>> Hemlig enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen Det är vad som står i domslutet, och det är det som står i förhandlingsmandatet.

Citatet från domen finns i punkt 106:

”In the light of that information, the people of Western Sahara must be regarded as a ’third party’ within the meaning of the principle of the relative effect of treaties, as stated in substance by the Advocate General in point 105 of his Opinion. As such, that third party may be affected by the implementation of the Association Agreement in the event that the territory of Western Sahara comes within the scope of that agreement, without it being necessary to determine whether such implementation is likely to harm it or, on the contrary, to benefit it. It is sufficient to point out that, in either case, that implementation must receive the consent of such a third party. In the present case, however, the judgment under appeal does not show that the people of Western Sahara have expressed any such consent.”

I punkt 106 pekar man ut att Västsahara måste när avtalet är färdigt och under tiden bli tillfrågat och ge sitt consent.

Anf.  15  JENS HOLM (V):

Jag ställde en fråga om var i kommissionens förhandlingsmandat det står att det västsahariska folket ska ge sitt stöd till avtalet. Jag bad inte att få delar av domen uppläst. Var i förhandlingsmandatet står detta? Jag konstaterar att jag inte fick svar på frågan.

Anf.  16  Statsrådet ANN LINDE (S):

>>> Hemlig enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

Anf.  17  KARIN ENSTRÖM (M):

Jag sammanfattar informationen och samrådet.

Jag finner att det finns majoritet för regeringens ståndpunkt. Vi noterar en avvikande mening från Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna med utgångspunkt i den inmejlade avvikande meningen som Kristdemokraterna har presenterat.

Det finns en punkt 2, Övrigt. Ingen i nämnden önskar ordet på den punkten.

Jag tackar för deltagandet och avslutar sammanträdet. Jag tackar också statsrådet och medarbetare.

Innehållsförteckning

§ 1  Utrikes fråga 1

Anf.  1  KARIN ENSTRÖM (M) 1

Anf.  2  Statsrådet ANN LINDE (S) 1

Anf.  3  MARIE GRANLUND (S) 2

Anf.  4  MARIA PLASS (M) 2

Anf.  5  JOHNNY SKALIN (SD) 2

Anf.  6  ÅSA ROMSON (MP) 2

Anf.  7  ESKIL ERLANDSSON (C) 2

Anf.  8  JENS HOLM (V) 2

Anf.  9  TINA ACKETOFT (L) 3

Anf.  10  DÉSIRÉE PETHRUS (KD) 3

Anf.  11  Statsrådet ANN LINDE (S) 3

Anf.  12  DÉSIRÉE PETHRUS (KD) 3

Anf.  13  JENS HOLM (V) 3

Anf.  14  Statsrådet ANN LINDE (S) 3

Anf.  15  JENS HOLM (V) 4

Anf.  16  Statsrådet ANN LINDE (S) 4

Anf.  17  KARIN ENSTRÖM (M) 4

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.