Söndagen den 19 juli

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:68

§ 1  Fråga om medgivande till deltagande på distans

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Vi börjar med frågan om medgivande till deltagande på distans. Kan vi medge det? Jag finner så.


§ 2  Europeiska rådet

Statsminister Stefan Löfven (deltar per telefon)

Information och samråd under pågående möte i Europeiska rådet den 19 juli 2020

Anf.  2  ORDFÖRANDEN:

Jag lämnar ordet till statsminister Stefan Löfven för information och samråd under pågående möte i Europeiska rådet.

Anf.  3  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Fru ordförande! Förhandlingarna har nu gått in på ett tredje dygn, och efter mötet sent i går kväll och efter att förhandlingarna har brutits har det skett överläggningar i mindre grupper av medlemsstater i ett antal olika konstellationer både i natt och under den här dagen. Jag har tillsammans med de så kallade F4-länderna men dessutom Finland som alltmer har anslutit sig till oss träffat bland annat Spanien, Italien, Portugal och Grekland. Vi har dessutom haft konsultationer i lite olika format med andra ledare.

Man kan säga att huvudfrågorna i förhandlingen fortfarande är öppna, men jag gör bedömningen att vi börjar närma oss en stabilisering vad gäller storleken på återhämtningspaketet, storleken på långtidsbudgeten, MFF, och rabatterna.

När det gäller storleken på bidragsdelen av återhämtningsfonden har inte minst Frankrike och Tyskland som lade, som ni kommer ihåg, förslaget om de 500 miljarderna plus 250 i lån, men alltså 500 miljarder i bidrag, bitit sig fast – det har många länder gjort – vid en miniminivå på 400 miljarder euro. Ni vet att vi i F4-kretsen har drivit på för en betydligt lägre nivå.

Nu befinner vi oss i ett avgörande skede av förhandlingen. Det finns trots det principiella motståndet en beredskap bland övriga i F4 att acceptera ett bidragsbelopp som är lägre än 400 miljarder euro.

Min bedömning är att vi har mycket starkt intresse av att hålla samman F4-gruppen plus Finland. Det innebär att vi bör kunna resonera på samma sätt, alltså att fortsätta förhandla för så lite bidrag som möjligt men med beredskap att kunna acceptera ett belopp under 400 miljarder euro. Det är som sagt viktigt att vi undviker att hamna i en situation där Sverige blir isolerat i förhandlingen, för då kommer vi inte att ha något inflytande alls.

Förutsättningarna för en sådan förflyttning är en acceptabel nivå för MFF inklusive tillräckliga rabatter, tydliga skrivningar om rule of law, höga ambitioner för klimatarbetet och inte minst ett tydligt slutdatum för återhämtningsfonden.

Det ligger helt uppenbart i Sveriges intresse att tillsammans med de andra likasinnade länderna spela en aktiv roll i det här avgörande förhandlingsskedet. Det gör det för att vi ska säkra så stora rabatter som möjligt och tillsammans med andra åstadkomma en koppling mellan budgeten och rättsstatens principer och tillräckliga klimatambitioner och naturligtvis, sist och slutligen, för att värna den svenska EU-avgiften.

Det har som ni kanske vet under förhandlingen lagts olika bud. Vi har också lagt bud för att visa vår vilja att nå en överenskommelse inkluderande en bidragsdel. Planen är nu att direkt efter det här samrådet tillsammans med våra likasinnade på den frugala sidan, om man får kalla det så, gå ut med ett gemensamt bud på 350 miljarder euro. Då menar vi med det budet att det måste vara det bud som ligger rätt nära en slutuppgörelse.

Anf.  4  ORDFÖRANDEN:

Precis som innan hanterar vi den här informationen och samrådet på ett konfidentiellt sätt så att vi når största möjliga framgång för Sverige i förhandlingarna.

Anf.  5  JESSIKA ROSWALL (M):

Ordförande! Tack, statsministern, för denna information!

Jag har bara ett kort inlägg. Det är ett gott besked att F4 nu verkar bestå av fem länder. Moderaterna klargjorde sin inställning i fredags då vi sa att vi är beredda att stödja en helhet som är rimlig och inkluderar en viss del som är bidrag. Jag var också tydlig med att det här i så fall kommer med ett pris. Vi står fast vid det beskedet, och det mandatet har regeringen redan, tycker jag. Det är regeringen som förhandlar, och vi kan inte ta ställning till något exakt belopp, utan jag förutsätter att regeringen arbetar för en så bra uppgörelse för Sverige och svenska skattebetalare som möjligt.

Jag har två korta frågor. Jag förstod det som att statsministern sa att F4 skulle lämna det här budet. Men är det tillsammans med Finland – gör man det alltså tillsammans alla fem nu? Sedan kanske jag föregriper Jonas Sjöstedts fråga om rule of law som vi inte har fått något svar på. Man såg nu i den box som ju säkert kommer att komma ny att den gäller både MFF och återhämtningspaketet.

Anf.  6  MARTIN KINNUNEN (SD):

Från SD:s sida vill vi upprepa att vi tycker att Sverige ska säga nej till detta och helt enkelt gå ur F-gruppen i det här skedet när man har skiftat prioriteringarna så pass kraftigt. Att Finland nu kommer med beror ju inte på att Finland har ändrat sig, utan det är den frugala gruppen som har ändrat sig och närmat sig Finlands linje. Vi ser heller inte att det är av någon stor betydelse för svenska intressen att vi måste komma överens just under den här helgen.

Jag upprepar alltså den ståndpunkt som Sverigedemokraterna har haft tidigare.

Anf.  7  ANNIKA QARLSSON (C):

Fru ordförande! Det är långa dagar och tuffa förhandlingar. Vi från Centerpartiet vill att vi ska komma överens och få till stånd en helhet. Det är alltid svårt när man sitter och får en liten del av kakan och ska förhålla sig till den, och jag tänker att det är helheten som är det viktiga och väsentliga. I den är det viktigt vad det är för villkor som är kopplade till den budget som läggs, att rule of law blir ett skarpt verktyg och instrument och inte verkningslöst, som vi har upptäckt att artikel 7 har varit, och att det gäller både återhämtningspaketet och MFF-budgeten. Möjligheten att ta ut skatter på EU-nivå måste också tas bort ur förslaget.

Jag tror att om regeringen bedömer att det här är vad som behövs för att vi ska få det andra på plats kommer vi sedan att bedöma detta när vi ser helheten. Det känns som att det är nu som det finns en möjlighet för goda demokratier att trycka på. Vi har momentum nu att göra det så att det blir en skarp och verkningsfull budget och politik som vi får fram även på EU-nivå.

Anf.  8  JONAS SJÖSTEDT (V):

Det är ett tag sedan vi hade ett möte, och det har skett mycket även om det i huvudsak har varit informella samtal i förhandlingarna. Jag tycker att det är viktigt att nämnden hålls uppdaterad löpande även i de fall då det inte händer så mycket. Det behöver inte vara att det kallas samman till ett möte utan att man i alla fall får en sorts rapport. Det har förekommit medieuppgifter om andra summor – 299 miljarder och så – från F4-gruppen. Jag vet inte om det stämmer. Allt som står i tidningarna är ju, som vi vet, inte sant. Men om det har varit så tycker jag att det borde ha dragits i nämnden först.

Vänsterpartiet kan i enlighet med tidigare beslut inte stå bakom en så här stor bidragsdel. Det är ett fullständigt skifte i hur vi ser på finanspolitik och upplåning i EU:s budget och som vi helt enkelt inte stöder.

Sedan vill jag, precis som Moderaterna och andra har påtalat här, ha ett klargörande om hur rättsstatens principer ska garanteras, inte bara för budgeten utan också för återhämtningsfonden. Det är inte tydligt i den box vi senast fick utskickad, och det måste tydligt framgå. Statssekreteraren var inte beredd att svara på den frågan vid det tillfället, och jag hoppas att det kommer fram innan det här avgörs.

Anf.  9  DÉSIRÉE PETHRUS (KD):

Fru ordförande! Tack, statsministern, för föredragningen!

Jag förstår att det är ansträngande att hålla på med sådana här långvariga förhandlingar. Jag hoppas att statsministern gör allt för att den svenska avgiften ska hållas nere i största möjliga mån, men vi har också återhämtningspaketet med bidragsdelen som statsministern tar upp.

Vi ser med väldigt stora bekymmer på att det talas om så stora summor. Jag uppfattade att vårt mandat som vi gav till statsministern sist var att det skulle kunna vara några små delar och handla om små summor. Det känns inte som att 350 är en särskilt liten summa. Vi måste veta vad vi får för pengarna och vad man får i stället i motbud när det gäller till exempel rabatter. Jag kan inte ta ställning till just en sådan summa förrän jag ser helheten.

I övrigt instämmer jag i diskussionen som Jessika Roswall tog upp om rule of law och att det ska gälla både MFF och återhämtningspaketet.

Anf.  10  TINA ACKETOFT (L):

Tack för redogörelsen, statsministern!

Jag tror att det är ganska tydligt var Liberalerna står i detta, och jag tycker att vi har gett statsministern det mandat vi tidigare har gett. Jag väntar alltså också tills vi ser helheten, och jag litar på att man kämpar in i det sista för det som Liberalerna och statsministern är överens om och står på samma sida för – rule of law-paketet, så att säga – och faktiskt i princip villkorar med det.

Anf.  11  AMANDA PALMSTIERNA (MP):

Tack för redogörelsen! Även från Miljöpartiets sida tycker vi att det är viktigt att man nu ser till helheten i detta. Det är ett rimligt mandat.

Som många andra redan har gjort vill jag skicka med att det är otroligt viktigt med rättsstatens principer och att det blir ordentligt bra. Det är också jättebra att statsministern tog upp detta med höga klimatambitioner. Där gäller det ju att bevaka det som finns, men det vore även fantastiskt bra om man tillsammans med likasinnade kunde avancera i den frågan.

Anf.  12  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Fru ordförande! När det gäller Jessika Roswalls inlägg, och förstås alla inlägg, är det klart att vi får återkomma när det finns ett riktigt bud att ta ställning till. Det bud jag pratar om är inklusive Finland, så vi är fem länder som på något sätt ska ta upp det. Det är för att öka trycket i vår riktning, så att det inte bara är de som pratar om mer än 400 som hörs. Det är viktigt att vi gör det här nu, för att markera.

Rule of law, som flera har varit inne på, gäller både MFF och återhämtningspaketet.

Annika Qarlsson var också inne på rule of law, och även skatterna. När det gäller skatter på EU-nivå är vi mycket tydliga, och där har vi en samsyn. Regeringen har också tidigare sagt att vi motsätter oss alla förslag som syftar till att överföra beskattningsrätten till EU. Det är ingen ny politik, men det är viktigt att ha sagt det.

När det gäller Jonas Sjöstedts inlägg och siffror i medierna kan jag säga så här: Om vi ska ha informationsmöten utifrån siffror eller rykten i medier får vi nog sitta närmare hela dagarna, för det går oerhört mycket rykten. Det är dock inte många som är riktiga, så att säga. Vi får leva med det; det förekommer ryktesspridning och felinformation här och där. Ibland får vi även höra sådant gällande oss i F4, och nu F5, att nu har det landet ändrat sig och nu är det si eller så – men så är det inte alls så. Utgå alltså ifrån att 90 procent är fel! Även till Jonas kan jag säga att rule of law gäller båda delarna.

När det gäller Désirée Pethrus fråga om helheten och vad vi får återkommer vi till det, men det är klart att vi – precis som jag sa i svaret till Tina Acketoft – slåss för den helhet jag pratar om. Det gäller MFF, inklusive rabatter för att hålla avgifter nere, liksom bidragsdelen. Det är rule of law, som är jätteviktig för oss, och likaså klimat.

Jag kan också vara tydlig gentemot EU-nämnden med att rule of law kan vara den fråga som detta spricker på. Det är nämligen några länder som inte alls tycker om det. Vi står dock på oss – det är en stor andel länder som menar att rule of law är viktigt – men osvuret är bäst. Vi kommer att stå på oss, och vi släpper helt enkelt inte detta. Det ska gälla både för budgeten och för återhämtningspaketet.

När det gäller Amanda Palmstiernas inlägg är det samma där: helheten, rule of law och klimat. Vi ligger på för det, men när det gäller klimat tror jag inte att vi kommer så mycket längre än till de 30. Det är lika bra att vara ärlig, men det var ju ett framsteg – om det nu håller ända in i mål. Allting kan ändras i en sådan här förhandling, och man vet aldrig vilka krav som kommer. För oss gäller dock de prioriteringar jag har beskrivit. Det är det vi arbetar med och utifrån.

Anf.  13  JONAS SJÖSTEDT (V):

Ordförande! Jag tycker att det är bra att få beskedet från Stefan Löfven att samma rule of law-klausul som gäller i budgeten ska gälla återhämtningsfonden.

Anledningen till att den här diskussionen kommer upp är ju att detta inte framgår i den box vi fick senast. Det står i stället under budgetavsnittet, medan återhämtningsfonden ligger tidigare. Jag tror alltså att det vore bra att skicka ut någon sorts information om exakt hur det ska fungera. Är det exakt likadant som i budgeten, med exakt samma skrivningar? Det vore bra om det också framgick av slutsatserna från mötet på ett tydligare sätt än jag tycker var fallet i det som vi fick oss tillskickat.

Anf.  14  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Vi kan skicka klargöranden, alltså det vi har som kan hjälpa till att klargöra frågan. Men rule of law ska gälla både budget och återhämtningspaketet. Vi kan dock skicka de klargöranden vi kan göra, så att säga.

Anf.  15  ORDFÖRANDEN:

Det tackar vi för!

Jag konstaterar att det finns stöd för regeringens här redovisade ståndpunkt, med avvikande ståndpunkt anmäld från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Anf.  16  DÉSIRÉE PETHRUS (KD):

Ordförande! Jag sa att jag inte kan ta ställning, och det innebär alltså att jag avstår i det här läget.

Anf.  17  ORDFÖRANDEN:

Då låter vi föra till protokollet att Désirée Pethrus inte deltog i mandatgivningen.

Vi tackar statsministern för informationen i övrigt. Med det förklarar jag mötet avslutat. Tack för den här gången!


Innehållsförteckning


§1Fråga om medgivande till deltagande på distans

Anf.1ORDFÖRANDEN

§2Europeiska rådet

Anf.2ORDFÖRANDEN

Anf.3Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.4ORDFÖRANDEN

Anf.5JESSIKA ROSWALL(M)

Anf.6MARTIN KINNUNEN(SD)

Anf.7ANNIKA QARLSSON(C)

Anf.8JONAS SJÖSTEDT(V)

Anf.9DÉSIRÉE PETHRUS(KD)

Anf.10TINA ACKETOFT(L)

Anf.11AMANDA PALMSTIERNA(MP)

Anf.12Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.13JONAS SJÖSTEDT(V)

Anf.14Statsminister STEFAN LÖFVEN(S)

Anf.15ORDFÖRANDEN

Anf.16DÉSIRÉE PETHRUS(KD)

Anf.17ORDFÖRANDEN

EU-nämndens uppteckningar

I EU-nämndens uppteckningar står det vad som sagts under nämndens sammanträden. Uppteckningarna publiceras ungefär två veckor efter sammanträdet.