Tisdagen den 12 december

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:18

§ 1  Jordbruk och fiske

Statsrådet Sven-Erik Bucht

Samråd under möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 11–12 december 2017

Anf.  1  ORDFÖRANDEN:

Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat. Vi hälsar statsrådet välkommen på telefon från Bryssel. Dagens sammanträde handlar om fiskekvoter, dagordningspunkt 3 på EU-nämndens dagordning fredagen den 8 december.

Anf.  2  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

Ordförande! Det förslag som nu ligger på bordet innebär som väntat inte någon paneuropeisk åtgärd för nästa år. Det innebär inte heller några åtgärder för att begränsa glasålsfisket. Förslaget innehåller inte längre ett förbud utan en säsongsstängning, men förslaget kommer att begränsa det svenska fisket.

Min tolkning är att jag därför inte har stöd för att rösta för ett sådant förslag. Den ståndpunkt som har fått stöd i riksdagen innebär ett förbud för alla EU:s vatten som också omfattar glasålsfisket. Förbudet är villkorat med att ett högst begränsat ålfiske tillåts för att bland annat värna det småskaliga kustnära ålfisket och därigenom säkerställa att dess kultur och tradition inte försvinner.

För att vara säker på att jag tolkar EU-nämndens beslut rätt vill jag ha ett förtydligande. Jag vill veta vad som menas med ”ett högst begränsat ålfiske”. Innebär det att hela det svenska fisket ska undantas från begränsningar, eller innebär det att det även är möjligt att begränsa fisket i någon mån? Om svaret är ja behöver jag veta vad som är en acceptabel nivå jämfört med nuvarande fiske.

Nu ska jag försöka förklara vad förslaget om stängning innebär. Två olika alternativ har diskuterats. Det första är en stängning på fyra månader inom en femmånadersperiod under augusti till december. Om vi exempelvis väljer att stänga september till december, det vill säga fyra månader inom denna femmånadersperiod, blir det en minskning av fisket med 60procent. Det andra är ett förslag om en stängning på tre månader, oktober till december. Då blir det en minskning med 35 procent.

Jag vet inte vilket av dessa förslag det blir i slutänden. Men min bedömning är att oavsett förslag är Sveriges röst nej. Jag vill dock säkerställa att jag har tolkat majoritetens uppfattning rätt innan jag tar ställning, så därav detta möte.

Anf.  3  ESKIL ERLANDSSON (C):

Innefattar det inte glasål när vi talar om stängningar över huvud taget, eller är den inkluderad i dessa tre eller fyra månaderna av stängning?

Anf.  4  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

Det innefattar inte glasål. Glasålsfisket är kvar precis som tidigare.

Anf.  5  MARIE GRANLUND (S):

Hur resonerar andra länder? Hur ser det ut med majoritetsförhållandena?

Anf.  6  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

Vi vet inte ännu hur det kommer att se ut, men allt tyder på att det finns en majoritet för det förslag som kommissionen kommer med oavsett om det blir fyra eller tre månaders stängning eftersom det stora fisket inte rörs alls. Vårt fiske är på 185000 ålar, och glasålsfisket är på 200 miljoner.

Anf.  7  JOHAN HULTBERG (M):

Ordförande! Jag vill veta om det kan komma ytterligare förslag. Nu diskuteras två alternativ, men kan det komma andra? I så fall vore det väl en bättre ordning att vi i nämnden har ett nytt samråd när det finns ett färdigt förslag att ta ställning till. Som jag uppfattar ministern är det fortfarande en diskussion.

Ministern får gärna upprepa siffran för alternativ två. Det var 60 procent för alternativ ett, men hur mycket var det för alternativ två?

Anf.  8  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

Alternativ två innebär minus 35 procent och alternativ ett minus 60procent.

I slutänden kommer det att gå väldigt snabbt. Det här kommer att fortsätta till långt in på natten, och då kommer det inte att finnas tid till en förankringsprocess. I så fall får jag lägga ned min röst.

Som det nu ser ut är min tolkning att Sveriges röst är nej utifrån majoritetens skrivningar. Det är därför jag vill säkerställa detta. Jag tänker inte själv göra denna bedömning inför en omröstning, utan majoriteten måste tala om vad dess förslag egentligen innebär.

Anf.  9  LARS TYSKLIND (L):

Jag önskar ett förtydligande. Talar vi fortfarande om 2018 och ett ettårsbeslut?

Anf.  10  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

Ja, det är ett ettårsbeslut.

Precis som jag sa vid sammanträdet i Stockholm är det allt i ett klubbslag. Alla arter tas gemensamt, så ålen är inkluderad i detta. När det gäller de andra arterna tycker vi att vi har fått en bra lösning. Det är ålen som det tvistas om.

Anf.  11  LARS TYSKLIND (L):

Det gällde glasålsfisket. Finns det några indikationer på att det ska tas upp i ett senare sammanhang, eller är det bara lämnat därhän?

Anf.  12  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

För 2018 finns det inget, men man talar givetvis om att kanske i framtiden kunna göra ytterligare begränsningar. Men det vet vi inget om i dag. Det enda vi vet är att det inte blir någon begränsning i glasålsfisket 2018, utan det handlar om de volymer som det finns statistik på. Det är 200 miljoner glasålar som tas upp årligen, och så uppskattar man ett det finns ett lika omfattande illegalt fiske. Det är alltså ett mycket omfattande fiske jämfört med det svenska fisket som är på 185000 enheter.

Anf.  13  GUNILLA NORDGREN (M):

Vi på den här sidan skulle vilja diskutera igenom det här. Det kom ju lite hastigt. Jag föreslår att vi ajournerar sammanträdet.

Anf.  14  ORDFÖRANDEN:

Statsrådet! Kan vi ajournera oss fem minuter? Går det bra för er?

Anf.  15  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

Ja, det går bra.

Ajournering

EU-nämnden beslutade kl. 17.46 på förslag av ordföranden att ajournera samrådet.

Återupptaget samråd

Samrådet återupptogs kl. 17.58.

Anf.  16  ORDFÖRANDEN:

Vi har ännu inte landat i någon position, men det finns lite följdfrågor som man önskar ställa.

Anf.  17  MARIE GRANLUND (S):

Jag frågade innan om det här med majoritetsförhållanden och hur andra länder ställer sig. Jag skulle vilja ställa en fråga igen. Jag förstår att man såklart inte kan veta exakt hur det blir, men hur ser det ut? Frågan damp ju bara ned. Det skulle vara bra att få höra vad som är den mest troliga utgången av det här, oavsett vad Sverige gör.

Anf.  18  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

Allt tyder på att det blir en stängning. Min bedömning är att det helt klart finns en rejäl majoritet för det. Om det blir en stängning på tre eller fyra månader törs jag inte spekulera i. Men något av det blir det.

Anf.  19  ORDFÖRANDEN:

Det hördes lite svagt. Men jag uppfattar att statsrådet säger att det blir någonting och att det är lite oklart om det blir alternativ ett eller alternativ två.

Anf.  20  GUNILLA NORDGREN (M):

Jag har också en fråga.

I dag har de 280 fiskarna – eller hur många de nu är – tillstånd för 90sammanhängande dagar, från mitten av augusti till december. Under de månaderna för vilka det nu föreslås ett totalstopp fiskar de mer eller mindre 100 procent. Det blir lite konstigt eftersom det är under de 90 dagarna som de fiskar.

Är det här ett annat sätt att uttrycka ett totalstopp?

Anf.  21  ORDFÖRANDEN:

Kan statsrådet klargöra om det föreligger på det sättet?

Anf.  22  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

Jag lämnar ordet till ämnesrådet Anna Larson som kan förklara lite om 90-dagarsregeln.

Anf.  23  Ämnesrådet ANNA LARSON:

Det stämmer att det enligt de svenska nationella reglerna i dag är tillåtet att fiska mellan den 1 maj och den 15 september. Alternativt kan fiskaren välja 90 sammanhängande dagar.

Och enligt den fångststatistik som vi har från de senaste tre fyra åren fiskas majoriteten i augusti och september. Då är det klart mest. Sedan är det relativt mycket i oktober och november och mindre i december.

Det prickar alltså inte exakt så att det blir ett totalstopp. Men som ministern sa får de sista månaderna stor effekt på fisket.

Anf.  24  LARS TYSKLIND (L):

Jag undrar om du kan ta det igen, Anna. Vilken period fiskas det mest när man har 90 dagar sammanhängande?

Anf.  25  Ämnesrådet ANNA LARSON:

Om man tittar på en graf över fångststatistiken kan man se att vi har högst fångster i augusti och september. Sedan halveras de ungefär i oktober. De går upp en tredjedel till i november, och sedan minskar de rätt drastiskt i december. I december är det alltså inte särskilt stort fiske.

Men om de tre sista månaderna försvinner motsvarar det, som ministern sa, totalt 35 procent av hur fångsterna är fördelade i dagens fiske.

Anf.  26  ORDFÖRANDEN:

Det verkar inte finnas några fler frågor.

Statsrådet har önskat ett förtydligande. Han uppfattar det som att det i nuläget är ett nej till förslaget. Jag uppfattade också att det var linjen som fastställdes mellan Alliansen och SD på det senaste sammanträdet i EU-nämnden.

Jag börjar därför med att fråga de borgerliga och SD hur ni ser på mandatet.

Anf.  27  GUNILLA NORDGREN (M):

Nu när vi har fått de här förtydligandena vill vi ajournera och fundera en runda till. Jag ser att några nickar mittöver mig också. Vi ber alltså att få ajournera igen.

Anf.  28  ORDFÖRANDEN:

Vi ajournerar några minuter. Jag hoppas att det går bra, statsrådet.

Ajournering

EU-nämnden beslutade kl. 18.06 på förslag av ordföranden att ajournera samrådet.

Återupptaget samråd

Samrådet återupptogs kl. 18.23.

Anf.  29  ORDFÖRANDEN:

Nu har juryn sammanträtt. Finns det ett utslag? Jag hör att statsrådet Bucht är med oss på telefon, och alldeles strax har alla ledamöter som finns i rummet satt sig på sina platser. Vad har ni landat i, Eskil Erlandsson?

Anf.  30  ESKIL ERLANDSSON (C):

Det låter nästan som tioutusenkronorsfrågan. Men skämt åsido; detta är allvar och en viktig fråga. Vi har landat i att vi är beredda att ställa upp på det som statsrådet kallade för alternativ två, det vill säga att man stänger tre av fem månader på höstkanten.

Vi förutsätter också att statsrådet fortsätter att driva kampen för glasålen apropå att det är så otroligt många individer som fångas till… jag överdriver om jag säger ingen nytta, men de blir i alla fall inte vuxna. Jag förutsätter därför verkligen, och har det som ett starkt medskick, att något görs åt detta om vi ska återuppbygga de bestånd som vi vill ha i alla våra vatten.

Vi har landat i att vi står för en begränsning av fisket, och det får man i alternativ två, samtidigt som vi får ett bevarande av den tradition och den kultur som finns runt detta fiske.

Anf.  31  GUNILLA NORDGREN (M):

Det är som Eskil säger: Vi har landat i detta, om än lite motvilligt. Vi vill också verkligen betona att det känns som att man talar om ett väldigt litet antal individer i jämförelse med glasålarna, som är i fiskens barnkammare. Jag tror att jag sa detta vid det EU-nämndssammanträde där vi behandlade detta: Alla andra gånger talar man om att man ska fiska fisk som är över en viss storlek, men här är det okej att göra så här.

Vi förutsätter därför att ministern driver frågan om glasålen hårt, men vi accepterar alternativ två.

Anf.  32  LARS TYSKLIND (L):

Jag har inget annat att tillägga. Som ministern framförde i början handlar det om att hantera detta högst begränsat. Vi tycker därför att alternativ två kan vara en bra linje att gå på.

Anf.  33  LARS-AXEL NORDELL (KD):

Vid den överläggning vi hade kom vi fram till alternativ två, så det är det som också vi ställer upp på. Det innebär att det är högst begränsat, och jag vill verkligen understryka detta med glasålen. Det är oerhört provocerande att man kan fortsätta på detta sätt med just det här fisket, som handlar om de små fiskarna som en gång kommer att bli stora och få andra möjligheter. Det vill vi verkligen understryka.

Anf.  34  ORDFÖRANDEN:

Jag ska låta SD svara också, men om Jens Holm är med på telefontråden får han en möjlighet att svara innan han tar debatten i kammaren.

Anf.  35  JENS HOLM (V):

Tack så mycket! Vi i Vänsterpartiet vidhåller att vi vill ha ett totalförbud, så vi köper inte denna kompromiss.

Anf.  36  ORDFÖRANDEN:

Förlåt, är det då en avvikande mening om man inte får stöd för linjen med totalförbud?

Anf.  37  JENS HOLM (V):

Ja, då blir det en avvikande mening. Det är korrekt.

Anf.  38  MARTIN KINNUNEN (SD):

Vi stöder alternativ två, och vi vill också understryka vikten av att man trycker på när det gäller begränsningar av glasålsfisket.

Anf.  39  JOHAN HULTBERG (M):

Nu handlar det bara om att försöka reda ut vad detta innebär. Det är lite snårigt. Det handlar alltså om fiskestopp i tre månader under femmånadersperioden augusti till december. Väljer Sverige själv vilka tre månader det blir stopp, eller är det någonting som kommer att vara föremål för ert beslut vid jordbruks- och fiskerådet?

Anf.  40  LARS TYSKLIND (L):

Jag har ingen fråga, men jag glömde att säga att detta med glasålen naturligtvis är oerhört centralt i diskussionen. Om detta ska fortsätta till 2019 är det nästan en förutsättning.

Anf.  41  ORDFÖRANDEN:

Ja, fast 2019 är inte en fråga för överläggningen nu.

Kan statsrådet svara på Johan Hultbergs fråga?

Anf.  42  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

Så som det har diskuterats är det tre månader inom ramen för de fyra sista månaderna. Så har det varit, men jag vet ännu inte exakt om det kommer att bli så.

Anf.  43  ORDFÖRANDEN:

Från Miljöpartiets sida upptäcker jag att det inte finns stöd för min linje, men jag vill att statsrådet ska driva alternativ ett för att få en kraftigare begränsning. Jag kommer därför att anmäla en avvikande mening.

Anf.  44  MARIE GRANLUND (S):

Jag säger samma sak. Vi tycker att det är trist att de här förslagen kommer fram, för de är inte tillräckligt begränsande. Men av de två alternativen är fyra månader bättre än det andra, så det är i så fall det första alternativet. Men vi vill ha en mycket tuffare reglering. Vi kommer därför också att anmäla en avvikande mening.

Anf.  45  ORDFÖRANDEN:

Har statsrådet uppfattat mandatet?

Anf.  46  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

Ordförande! Ja, och jag vill bara göra ett förtydligande om glasålen och hur jag har argumenterat. Alla partier vill ju ha en reglering av detta, och det har jag varit mycket tydlig med i plenum. I båda trilogerna som vi har haft har jag varit oerhört tydlig med detta. Jag har sagt att det är märkligt att när man fångar 200 miljoner är det inte någon begränsning. Ni behöver alltså inte känna någon oro för detta. Där har Sveriges position varit oerhört tydlig.

Som jag har uppfattat det – och detta måste jag nu få verifierat av ordföranden – finns det alltså en majoritet för att Sverige kan rösta ja om det blir alternativet med tre månaders stängning. Om alternativet med fyra månader skulle bli slutförslaget är det nej-röstning som gäller. Är det så jag ska uppfatta mandatet?

Anf.  47  ORDFÖRANDEN:

Så sammanfattar jag att majoriteten för ståndpunkten är. Då är vi klara med dagens sammanträde och önskar statsrådet med medarbetare lycka till i förhandlingsarbetet. På återseende!


Innehållsförteckning


§1Jordbruk och fiske

Anf.1ORDFÖRANDEN

Anf.2Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT(S)

Anf.3ESKIL ERLANDSSON(C)

Anf.4Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT(S)

Anf.5MARIE GRANLUND(S)

Anf.6Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT(S)

Anf.7JOHAN HULTBERG(M)

Anf.8Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT(S)

Anf.9LARS TYSKLIND(L)

Anf.10Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT(S)

Anf.11LARS TYSKLIND(L)

Anf.12Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT(S)

Anf.13GUNILLA NORDGREN(M)

Anf.14ORDFÖRANDEN

Anf.15Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT(S)

Ajournering

Återupptaget samråd

Anf.16ORDFÖRANDEN

Anf.17MARIE GRANLUND(S)

Anf.18Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT(S)

Anf.19ORDFÖRANDEN

Anf.20GUNILLA NORDGREN(M)

Anf.21ORDFÖRANDEN

Anf.22Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT(S)

Anf.23Ämnesrådet ANNA LARSON

Anf.24LARS TYSKLIND(L)

Anf.25Ämnesrådet ANNA LARSON

Anf.26ORDFÖRANDEN

Anf.27GUNILLA NORDGREN(M)

Anf.28ORDFÖRANDEN

Ajournering

Återupptaget samråd

Anf.29ORDFÖRANDEN

Anf.30ESKIL ERLANDSSON(C)

Anf.31GUNILLA NORDGREN(M)

Anf.32LARS TYSKLIND(L)

Anf.33LARS-AXEL NORDELL(KD)

Anf.34ORDFÖRANDEN

Anf.35JENS HOLM(V)

Anf.36ORDFÖRANDEN

Anf.37JENS HOLM(V)

Anf.38MARTIN KINNUNEN(SD)

Anf.39JOHAN HULTBERG(M)

Anf.40LARS TYSKLIND(L)

Anf.41ORDFÖRANDEN

Anf.42Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT(S)

Anf.43ORDFÖRANDEN

Anf.44MARIE GRANLUND(S)

Anf.45ORDFÖRANDEN

Anf.46Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT(S)

Anf.47ORDFÖRANDEN