EU-nämndens verksamhet riksmötet 2010/11

EU-nämndens dokument 2010/11:29E766

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2010/11

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-nämndens arbetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som gäller Europeiska unionen tillsätter riksdagen inom sig för varje valperiod en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska även rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska rådet. Vidare ska regeringen överlägga med EU-nämnden i andra frågor som rör arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl kräver en sådan överläggning.

Sammansättning m.m.

Efter riksdagsvalet 2010 valde kammaren en ny EU-nämnd den 12 oktober. Under perioden från riksmötets öppnande till dess att en ny nämnd valts kvarstod EU-nämndens sammansättning från riksmötet 2009/10 med undantag för de ledamöter som inte återvaldes eller avgick vid riksdagsvalet 2010. EU-nämnden hade under perioden fr.o.m. 2010-10-04 t.o.m. 2010-10-12 följande sammansättning:

Ledamöter

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

Susanne Eberstein (S), vice ordförande

Bengt-Anders Johansson (M)

Monica Green (S)

Staffan Danielsson (C)

Maryam Yazdanfar (S)

Christer Winbäck (FP)

Billy Gustafsson (S)

Sofia Arkelsten (M)

Carina Ohlsson (S)

Krister Hammarbergh (M)

Jacob Johnson (V)

Karin Granbom Ellison (FP)

Ulf Holm (MP)

Suppleanter

Urban Ahlin (S)

Tomas Tobé (M)

Åsa Lindestam (S)

Gustav Blix (M)

Johan Linander (C)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Fredrik Olovsson (S)

Margareta Cederfelt (M)

Börje Vestlund (S)

Désirée Pethrus Engström (KD)

Karl Sigfrid (M)

Marianne Berg (V)

Mehmet Kaplan (MP)

Leif Pagrotsky (S)

Fredrick Federley (C)

Annika Qarlsson (C)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Lars Tysklind (FP)

Bodil Ceballos (MP)

Hans Linde (V)

Irene Oskarsson (KD)

Kerstin Lundgren (C)

Erik A Eriksson (C)

Jan R Andersson (M)

Mikael Cederbratt (M)

Anti Avsan (M)

Nina Lundström (FP)

Torbjörn Björlund (V)

Eva Olofsson (V)

Gunnar Andrén (FP)

EU-nämnden hade fr.o.m. 2010-10-12 följande sammansättning:

Ledamöter
Carl B Hamilton (FP), ordförande

Marie Granlund (S), vice ordförande
Gustav Blix (M) (föräldraledig fr.o.m. 2011-02-07 t.o.m. 2011-06-03)

Susanna Haby (M)

Bo Bernhardsson (S)

Marta Obminska (M) (föräldraledig fr.o.m. 2011-06-07 t.o.m. 2011-08-24)

Kerstin Haglö (S)

Lars Hjälmered (M)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Pyry Niemi (S)

Fredrick Federley (C)

Carina Ohlsson (S) (fr.o.m. 2010-10-19)

Elisabeth Svantesson (M)

Ulf Holm (MP) (suppleant fr.o.m. 2010-11-17 t.o.m. 2011-06-15, ledamot fr.o.m. 2011-06-16)

Désirée Pethrus (KD)

Margareta Sandstedt (SD)

Jonas Sjöstedt (V)

Suppleanter

Karl Sigfrid (M)

Billy Gustafsson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Fredrik Olovsson (S)

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S) (fr.o.m. 2011-06-13)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S) (fr.o.m. 2010-10-19)

Fredrik Malm (FP)

Patrik Björck (S) (fr.o.m. 2010-10-19)

Staffan Danielsson (C)

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

Åsa Romson (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Eva Olofsson (V)

Lennart Axelsson (S) (fr.o.m. 2010-10-19)

Thomas Strand (S) (fr.o.m. 2010-10-19)

Anna-Lena Sörenson (S) (fr.o.m. 2010-06-08)

Christina Zedell (S)

Kenneth G Forslund (S) (fr.o.m. 2010-06-21)

Bodil Ceballos (MP) (fr.o.m. 2010-10-19)

Ulf Nilsson (FP) (fr.o.m. 2010-10-19)

Gunnar Andrén (FP) (fr.o.m. 2010-10-19)

Nina Larsson (FP) (fr.o.m. 2010-10-19)

Johan Linander (C) (fr.o.m. 2010-10-19)

Roger Tiefensee (C) (fr.o.m. 2010-10-19)

Kerstin Lundgren (C) (fr.o.m. 2010-10-19)

Robert Halef (KD) (fr.o.m. 2010-10-19)

Caroline Szyber (KD) (fr.o.m. 2010-10-19)

Jens Holm (V) (fr.o.m. 2010-10-26)

Margareta Cederfelt (M) (fr.o.m. 2010-11-17)

Anti Avsan (M) (fr.o.m. 2010-11-17)

Malin Löfsjögård (M) (fr.o.m. 2010-11-17)

Mikael Cederbratt (M) (fr.o.m. 2010-11-17)

Bengt-Anders Johansson (M) (fr.o.m. 2010-11-17)

Gustav Fridolin (MP) (ledamot t.o.m. 2011-06-15, suppleant fr.o.m.
2011-06-16)

Thoralf Alfsson (SD) (fr.o.m. 2010-11-26)

William Petzäll (SD) (fr.o.m. 2010-11-26)

Peder Wachtmeister (M) (fr.o.m. 2011-01-28)

Extrasuppleanter

Christoffer Järkeborn (M) (fr.o.m. 2011-02-07 t.o.m. 2011-06-03)

Hannes Beckman (M) (fr.o.m. 2011-06-07 t.o.m. 2011-08-24)

EU-nämnden består av 17 ordinarie ledamöter. Under riksmötet hade EU-nämnden 43 suppleanter (inkl. extrasuppleanter). Under riksmötet fanns bland nämndens ledamöter och suppleanter representation för samtliga 15 utskott.

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på partier:

 

S

M

MP

FP

C

SD

V

KD

Totalt

Totalt

16

18

5

5

5

4

3

4

60

Ordinarie

6

5

1

1

1

1

1

1

17

Suppleanter

10

13

4

4

4

3

2

3

43

(augusti 2011)

Kansli

Margareta Hjorth, kanslichef
Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Karin Nordström, föredragande

Henrik Paulander, föredragande 

Eva Sterndal, avdelningsdirektör

Lars Söderlind, assistent (tjänstledig), och pressekreterare (EU-upplysningen, t.o.m. 2011-09-04)

Karin Johansson, assistent (tjänstgöring på annan ort fr.o.m. 2010-10-16 t.o.m. 2011-02-28, tjänstledig fr.o.m. 2011-08-22)

Agota Földes, assistent
Kadri Thalström, assistent (Riksdagsbiblioteket) (fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2011-02-28)

Vissa uppgifter om verksamheten

Regeringen samrådde under verksamhetsåret 2010/11 med EU-nämnden inför ordinarie ministerrådsmöten. Inför Europeiska rådets möten den 28 och 29 oktober och den 16 och 17 december 2010 samt den 4 februari, den 24 och 25 mars, och den 23 och 24 juni 2011 informerade och samrådde statsminister Fredrik Reinfeldt med nämnden vid öppna sammanträden. Inför ett extra möte i Europeiska rådet den 11 mars 2011 samrådde statsministern med nämnden om utvecklingen i Libyen och södra grannskapet.   

Regeringens samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter inför kommande ministerråd sker genom skriftliga samråd. Under verksamhetsåret ägde 61 sådana skriftliga samråd rum. I andra frågor genomfördes regeringens samråd med EU-nämnden skriftligt i 103 frågor, varav ett flertal inför rådet för utrikes frågor.

Beslut som berör gemensamma strategier inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) kräver ett regeringsbeslut innan beslutet kan antas i EU. Under verksamhetsåret ägde skriftligt samråd rum med nämnden regelbundet med anledning av godkännande av gemensamma åtgärder respektive ståndpunkter om restriktiva åtgärder som rörde bl.a. Elfenbenskusten, Syrien, och tjänstemän i Vitryssland, Libyen och Iran.

Under hösten 2010 samrådde regeringen skriftligt om bl.a. information i brottmål inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 2–3 december. Under våren 2011 samrådde regeringen skriftligt om fiskeavtal med Marocko inför rådet för jordbruk och fiske den 21 februari. Därutöver behandlades utkast till slutsatser om den ekonomiska och finansiella krisen inför Europeiska rådets möte den 4 februari genom skriftligt samråd. Inför rådets beslut att anta ett planeringsdokument om en eventuell militär insats i Libyen samrådde regeringen skriftligt med nämnden den 14 april.

Skriftligt samråd ägde rum inför ett extra möte i rådet för jordbruk och
fiske den 7 juni 2011 med anledning av Escherichia coli-epidemin. 

Under verksamhetsåret 2010/11 höll EU-nämnden 47 protokollförda sammanträden mellan den 4 oktober 2010 och den 15 september 2011. Av dessa hölls 18 under hösten 2010 och 29 under våren och hösten 2011. EU-nämnden sammanträdde sammanlagt 93 timmar, varav 38 timmar under hösten 2010 och 55 timmar under våren och sommaren 2011.

Inför EU-nämndens sammanträden under verksamhetsåret gjordes 73 pappersutskick och ett tiotal e-postutskick med sammanträdesmaterial m.m. Dessutom skickades material ut via e-post inför skriftliga samråd. Pressmeddelanden publicerades inför varje sammanträde. Sammanträdesmaterial, pressmeddelanden, protokoll och en förteckning över skriftliga samråd publicerades på riksdagens webbplats. Likaså är de stenografiska uppteckningarna från sammanträdena tillgängliga på riksdagens webbplats. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Under verksamhetsåret 2010/11 informerade och samrådde regeringen med EU-nämnden inför sammanlagt 86 ministerrådsmöten (inklusive
Europeiska rådets möten och återrapportering från Europeiska rådets möten). Rådssammansättningarnas dagordningar innebär att ett enda ministerrådsmöte kan involvera flera ansvariga svenska statsråd. Samrådet med EU-nämnden har skett med ansvarigt statsråd[1] vid 90 tillfällen. Regeringen har i statsråds ställe representerats med statssekreterare vid 26 tillfällen samt med kabinettssekreteraren vid 5 tillfällen. Utöver samråd inför rådsmöten informerade finansminister Anders Borg nämnden om den ekonomiska krisen vid sammanträdet den 9 september 2011.

Yttranden

Den 8 april yttrade sig nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelser om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (yttr. 2010/11:EUN1y), som återfinns som bilaga i utrikesutskottets betänkande (bet. 2009/10:UU10).

Cosac

Cosacmötet arrangeras varje halvår av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament. Cosac (Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des parlements de lUnion européenne, Konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens parlament) upprättades 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor och Europaparlamentet. Denna konferens är en följd av förhandlingarna om Amsterdamfördraget. I ett protokoll till Lissabonfördraget anges: En konferens mellan parlamentariska organ för EU-frågor får till Europaparlamentet, rådet och kommissionen överlämna alla bidrag som den finner lämpliga. Konferensen ska dessutom främja utbyte av information och bästa praxis mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet, och även mellan deras fackutskott.[2]

Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. I mötet deltar delegationer bestående av högst sex delegater från parlamentet i varje medlemsland, sex delegater från Europaparlamentet och tre observatörer från kandidatländernas parlament. Observatörerna ges tillfälle att delta i debatten, men inte i besluten.

EU-utskottet i det belgiska parlamentet stod värd för det 44:e Cosacmötet, som ägde rum i Bryssel den 24–26 oktober 2010. Vid mötet diskuterades bl.a. hållbar utveckling inom ramen för strategin Europa2020. Den svenska delegationen leddes av ordförande Carl B Hamilton (FP). I övrigt deltog vice ordförande Marie Granlund (S), Gustav Blix (M), Susanna Haby (M), Jonas Sjöstedt (V) och Billy Gustafsson (S).

Under det ungerska ordförandeskapet hölls ett ordförandemöte i Budapest den 10–11 februari 2011. Deltog gjorde Susanna Haby (M) och Bo Bernhardsson (S).

Det 45:e Cosacmötet ägde rum i Budapest den 30–31 maj 2011. Vid mötet diskuterades bl.a. ekonomisk styrning. Därutöver antogs en tekniskt reviderad version av Cosacs arbetsordning. Den svenska delegationen leddes av Susanna Haby (M) och bestod i övrigt av Bo Bernhardsson (S), Pyry Niemi (S), Billy Gustafsson (S), Maria Plass (M) och Irene Oskarsson (KD).  

Under det polska ordförandeskapet hölls ett ordförandemöte i Warszawa den 10–11 juli 2011. Deltog gjorde Gustav Blix (M).

Resor

Som introduktion för nyvalda ledamöter genomförde EU-nämnden en studieresa till Bryssel för att bl. a besöka de europeiska institutionerna. Resan genomfördes den 11–13 januari 2011. Nämnden inledde besöket med en arbetslunch med den svenska kommissionären Cecilia Malmström. Genomgångar av det aktuella läget gjordes på den svenska representationen, inför möten bl.a. i Europaparlamentet, med företrädare för rådet och kommissionen samt Svenskt Näringsliv. Delegationen bestod av ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S), Gustav Blix (M), Susanna Haby (M), Bo Bernhardsson (S), Marta Obminska (M), Kerstin Haglö (S), Lars Hjälmered (M), Pyry Niemi (S), Fredrick Federley (C), Elisabeth Svantesson (M), Fredrik Olovsson (S), Ewa Thalén Finné (M), Désirée Liljevall (S), Hans Rothenberg (M), Patrik Björck (M), Maria Plass (M), Lennart Axelsson (S), Thomas Strand (S), Gunnar Andrén (FP) och Margareta Cederfelt (M).

Tillsammans med finansutskottet genomförde EU-nämnden en resa till Island den 22–24 februari 2011. Ledamöternas syfte med resan var att orientera sig om den ekonomisk-politiska situationen i ljuset av den ekonomiska utvecklingen och den isländska medlemsansökan till EU. I programmet ingick briefing av Sveriges ambassadör, och möte med EU-delegationen i Reykjavik, och med företrädare för Alltinget, utrikesministeriet och fiskeri- och jordbruksministeriet samt Islands LO. Från nämndens sida deltog ordförande Carl B. Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S), Susanna Haby (M), Kerstin Haglö (S), Pyry Niemi (S), Desirée Pethrus (KD), Jonas Sjöstedt (V) och Irene Oskarsson (KD).

För att få information om det pågående arbetet i det land som innehade ordförandeskapet i EU genomförde EU-nämnden en studieresa till Budapest den 20–22 mars 2011. I resan ingick möten med företrädare för det ungerska parlamentet, däribland dess EU-utskott, samt tankeverkstäder och icke-statliga organisationer. Den svenska delegationen bestod av ordförande Carl B Hamilton (FP), Marta Obminska (M), Lars Hjälmered (M), Carina Adolfsson Elgestam (S), Fredrick Federley (C), Désirée Liljevall (S), Patrik Björck (S), Eva-Lena Jansson (S) och Robert Halef (KD).

Besök

Den 17 november 2010 tog nämnden emot Makedoniens vice premiärminister
dr. Vasko Naumovski. Den 10 maj 2011 besöktes nämnden av det lettiska parlamentets talman Ms. Solvita Āboltiņa.

Övrigt

EU-nämndens kansli har, liksom tidigare verksamhetsår, haft fortlöpande kontakter med olika institutioner inom EU, Sveriges ständiga representation vid EU, statsrådsberedningens EU-enhet, EU-upplysningen vid Sveriges riksdag och med utskottens kanslier samt riksdagens representant i Bryssel. Kansliet har också deltagit som föreläsare vid olika kurser och seminarier.

 [1]Samråd inför ministerrådsmöten om budgetfrågor sker, med EU-nämndens samtycke,
på statssekreterarnivå.

[2] Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, art. 10.