EU-nämndens verksamhet riksmötet 2014/15

EU-nämndens dokument 2014/15:verk

EU-nämndens verksamhet riksmöte 2014/15

EU-nämndens verksamhetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd ska riksdagen för varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden). Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas av Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska överlägga med EU-nämnden i andra frågor som rör arbetet i Europeiska unionen när nämnden av särskilda skäl påkallar en sådan överläggning. Regeringen ska rådgöra med nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet.

EU-nämndens sammansättning

Efter riksdagsvalet 2014 valde kammaren en ny EU-nämnd den 7 oktober. Under perioden från riksmötets öppnande till dess att en ny nämnd valts kvarstod EU-nämndens sammansättning från riksmötet 2013/14 med undantag för de ledamöter som inte återvaldes eller avgick vid riksdagsvalet 2014. Det konstituerande mötet för EU-nämnden ägde rum den 8 oktober 2014. EU-nämnden har 17 ordinarie ledamöter. Under riksmötet 2014/15 hade EU-nämnden totalt 60 suppleanter samt 2 extrasuppleanter. Under riksmötet fanns bland nämndens ledamöter och suppleanter representation från samtliga 15 utskott. Ordförande för EU-nämnden var Carl Schlyter (MP). Vice ordförande var Eskil Erlandsson (C).

Under riksmötet 2014/15 hade EU-nänden följande sammansättning:

Ledamöter

Carl Schlyter (MP), ordförande (fr.o.m. 2014-10-08)

Eskil Erlandsson (C) vice ordförande (fr.o.m. 2014-10-08)

Marie Granlund ? (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (föräldraledig fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2015-05-30)

Börje Vestlund (S)

Maria Plass (M)

Jan-Olof Larsson (S)

Johnny Skalin (SD)

Niklas Wykman (M) (fr.o.m. 2014-10-07 t.o.m. 2015-01-27)

Fredrik Schulte (M) (fr.o.m. 2015-01-27)

Lawen Redar (S)

Johan Hultberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Pavel Gamov (SD)

Maria Weimer (FP) (t.o.m. 2014-12-19)

Tina Acketoft (FP) (fr.o.m. 2014-12-19)

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Teresa Carvalho (S)

Suppleanter

Åsa Westlund (S) (fr.o.m. 2014-10-07 t.o.m. 2014-12-17)

Ingemar Nilsson (S) (fr.o.m. 2014-12-17)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Peter Jeppsson (S)

Johan Hedin (C)

Emma Nohrén (MP)

Margareta Cederfelt (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Suzanne Svensson (S)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (FP)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S) (fr.o.m. 2014-10-14)

Sara Karlsson (S) (fr.o.m. 2014-10-14)

Eva-Lena Jansson (S) (fr.o.m. 2014-10-14)

Hans Ekström (S) (fr.o.m. 2014-10-14 t.o.m. 2014-10-16)

Emanuel Öz (S) (fr.o.m. 2014-10-16)

Krister Hammarbergh (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Olof Lavesson (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Hans Rothenberg (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Jessika Roswall (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Amir Adan (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Cecilia Magnusson (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Maria Abrahamsson (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Betty Malmberg (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Anna Kinberg Batra (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Karin Enström (M) (fr.o.m. 2014-10-14)

Julia Kronlid (SD) (fr.o.m. 2014-10-14)

Mikael Jansson (SD) (fr.o.m. 2014-10-14)

Annika Hirvonen (MP) (fr.o.m. 2014-10-14)

Pernilla Stålhammar (MP) (fr.o.m. 2014-10-14)

Valter Mutt (MP) (fr.o.m. 2014-10-14)

Kerstin Lundgren (C) (fr.o.m. 2014-10-14)

Johanna Jönsson (C) (fr.o.m. 2014-10-14)

Solveig Zander (C) (fr.o.m. 2014-10-14)

Emil Källström (C) (fr.o.m. 2014-10-14)

Jonas Sjöstedt (V) (fr.o.m. 2014-10-14)

Emma Wallrup (V) (fr.o.m. 2014-10-14)

Caroline Szyber (KD) (fr.o.m. 2014-10-14)

Magnus Oscarsson (KD) (fr.o.m. 2014-10-14)

Birgitta Ohlsson (FP) (fr.o.m. 2014-11-05)

Johan Pehrson (FP) (fr.o.m. 2014-11-05 t.o.m. 2015-03-10)

Maria Weimer (FP) (fr.o.m. 2015-01-13)

Emma Carlsson Löfdahl (FP) (fr.o.m. 2014-11-05)

Lars Tysklind (FP) (fr.o.m. 2014-11-05)

Erik Ullenhag (FP) (fr.o.m. 2014-11-05)

Roger Haddad (FP) (fr.o.m. 2014-11-05)

Christer Nylander (FP) (fr.o.m. 2014-11-05)

Bengt Eliasson (FP) (fr.o.m. 2014-11-05)

Barbro Westerholm (FP) (fr.o.m. 2014-11-05)

Said Abdu (FP) (fr.o.m. 2014-11-05)

Ulf Berg (M) (fr.o.m. 2014-11-13)

Aron Modig (KD) (fr.o.m. 2014-12-19)

Tobias Billström (M) (fr.o.m. 2015-03-11)

Pyry Niemi (S) (fr.o.m. 2015-03-26)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (fr.o.m. 2015-06-23)

Extrasuppleanter

Nina Lundström (FP) (fr.o.m. 2015-03-06 t.o.m. 2015-07-03)

Gunnar Hedberg (M) (2014-12-02 t.o.m. 2015-05-30)

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på partier vid riksmötets slut

S

M

SD

MP

C

V

FP

KD

Totalt

Ordinarie

6

4

2

1

1

1

1

1

17

Suppleanter

11

17

4

4

5

3

12

4

60

Kansliet

Margareta Hjorth, kanslichef

Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Karin Broms, föredragande (tjänstledig fr.o.m. 2014-01-01)

Christina Ohlén, vikarierande föredragande

Kanja Berg, föredragande

Henrik Paulander, föredragande (tjänstledig fr.o.m. 2012-08-01)

Agota Földes, nämndhandläggare (tjänstledig t.o.m. 2015-01-08)

Helena Fridman Konstantinidou, assistent (vikarierande nämndhandläggare t.o.m. 2015-01-08)

Karin Johansson, assistent (tjänstledig fr.o.m. 2014-03-01)

Johan Eriksson, assistent

EU-nämndens verksamhet

Regeringens samråd och information med EU-nämnden

Regeringen samrådde med EU-nämnden inför samtliga ordinarie ministerråd under riksmötet. Utöver de ordinarie ministerrådsmötena samrådde regeringen med EU-nämnden inför fyra extrainsatta ministerråd (rättsliga och inrikes frågor den 20 juli och den 14 september 2015, utrikes frågor den 29 januari 2014 och ett gemensamt extrainsatt möte mellan rådet för utrikes frågor och rättsliga och inrikes frågor den 20 april 2015).

Rådssammansättningarnas dagordningar innebär att ett ministerrådsmöte kan involvera flera statsråd. Under riksmötet 2014/15 informerade och samrådde regeringen genom ansvariga ministrar med EU-nämnden vid totalt 94 tillfällen. Regeringen har i statsrådens ställe representerats med statssekreterare vid 20 tillfällen, samt med kabinettssekreteraren vid 2 tillfällen. Innan den nya regeringen tillträdde efter valet 2014 representerades regeringen den 3 oktober 2014 på tjänstemannanivå av en planeringschef och ett departementsråd. Återrapportering från ministerrådsmöten och informella ministerrådsmöten sker skriftligen till nämnden.

Statsminister Stefan Löfven informerade och samrådde med nämnden under riksmötet inför samtliga möten i Europeiska rådet samt inför ett informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer.

Europeiska rådet den 23-24 oktober 2014

Europeiska rådet den 18-19 december 2014

Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 12-13 februari 2015

Europeiska rådet den 19-20 mars 2015

Extrainsatt möte i Europeiska rådet den 23 april 2015

Europeiska rådet den 25-26 juni 2015.

I samband med mötet i Europeiska rådet den 23-24 oktober 2014 informerade och samrådde regeringen även med nämnden två gånger via telefon under pågående möte. Vid det första tillfället informerade statssekreterare Hans Dahlgren nämnden om det pågående mötet, och vid det andra tillfället informerade och samrådde statministern med nämnden. I samband med det informella mötet den 12-13 februari 2015 informerade och samrådde statsministern med nämnden både vid ett öppet och ett slutet sammanträde. I övrigt var statsministerns sammanträden med nämnden öppna.

Statsministern återrapporterade från samtliga möten dels i kammaren, dels i nämnden. Återrapportering i nämnden ägde rum enligt följande: per telefon den 24 oktober från möte i Europeiska rådet den 23-24 oktober 2014, den 19 december från Europeiska rådets möte den 18-19 december 2014 och den 26 juni från Europeiska rådets möte den 25-26 juni 2015.

Under ordinarie sammanträden under riksmötet informerade och samrådde ansvariga ministrar vid ett antal tillfällen med nämnden i andra frågor än de som var aktuella på rådsdagordningarna: Den 28 januari informerade statsrådet Anders Ygeman nämnden inför ett informellt ministermöte om terrorism i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 29-30 januari. Den 17 juli informerade och samrådde finansminister Magdalena Andersson med nämnden inför en skriftlig procedur i rådet om lån till Grekland inom ramen för EFSM (Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen). Finansminister Magdalena Andersson informerade och samrådde även den 14 augusti med nämnden vid ett extrainkallat telefonmöte med nämnden inför ett skriftligt beslutsförfarande i rådet om ett eventuellt överbryggningslån inom ramen för EFSM till Grekland.

Den 6 november 2014 informerade H G Wessberg, svensk ledamot av Europeiska revisionsrätten, nämnden om Europeiska riksrevisionens årsrapport för 2013.

EU-nämnden har under tidigare mandatperioder tillsatt en beredningsgrupp med företrädare för varje parti i riksdagen för fördjupad information om aktuella frågor. Den 11 februari och den 5 mars 2015 fick beredningsgruppen information om investeringsplanen och förordningen om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi).

Skriftliga samråd

Utöver regeringens samråd och information vid EU-nämndens sammanträden har regeringen skriftliga samråd med nämnden, dels om s.k. troliga A-punktslistor (A-punkter avser de beslut där överenskommelse har nåtts i ett tidigare skede i beslutsprocessen och som ska antas formellt av rådet), dels om vissa beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och dels om beslut som tas i ministerrådet via skriftliga procedurer.

Under riksmötet 2014/15 hölls 63 skriftliga samråd om troliga A-punktslistor. I andra frågor höll regeringen skriftliga samråd med EU-nämnden i 124 frågor, varav ett flertal inför rådets möte om utrikes frågor. Vissa beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) kräver ett regeringsbeslut innan beslutet kan antas i EU. Under riksmötet hölls regelbundet skriftliga samråd med EU-nämnden med anledning av godkännandet av gemensamma åtgärder respektive ståndpunkter om restriktiva åtgärder som rörde bl.a. Iran, Syrien och Ukraina.

Under hösten 2014 samrådde regeringen skriftligt med nämnden om bl.a. Irlands IMF-lån, EU:s hantering av migrationsflöden, EU:s lagstiftning om betaltjänster och utnämning av den europeiska datatillsynsmannen. Under våren och sommaren 2015 samrådde regeringen skriftligt med nämnden också om bl.a. migrationsfrågor, sysselsättningspolitik, om godkännandet av förordningen om Efsi, nödlån till Grekland och EU:s årsbudget för 2016.

Sammanträden och utskick

Under riksmötet 2014/15 höll EU-nämnden 48 protokollförda sammanträden mellan den 30 september 2014 och 14 september 2015. Av dessa hölls 19 under hösten 2014 och 29 under våren och sommaren 2015. EU-nämnden sammanträdde sammanlagt 85 timmar, varav 32 timmar under hösten 2014 och 53 timmar under våren och sommaren 2015.

Inför EU-nämndens sammanträden under riksmötet 2014/15 gjordes 117 utskick med sammanträdesmaterial. Majoriteten av dessa utskick var i elektronisk form (digitala mötestjänsten). Dessutom skickades material ut via e-post inför skriftliga samråd. Aktuelltnotiser publicerades inför varje sammanträde. Sammanträdesmaterial, protokoll och en förteckning över skriftliga samråd publicerades på riksdagens webbplats. Uppteckningarna från nämndens sammanträden är tillgängliga på riksdagens webbplats. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Yttrande

Den 17 april 2015 yttrade sig EU-nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014. EU-nämndens yttrande (2014/15:EUN1y) finns som bilaga till utrikesutskottets betänkande Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (2014/15:UU10).

Cosac

Cosac (Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament) upprättades 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan Europaparlamentet och de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor.

Konferensen är fördragsbunden enligt Lissabonfördragets protokoll nr 1. I protokollet anges följande: "En konferens mellan parlamentariska organ för EU-frågor får till Europaparlamentet, rådet och kommissionen överlämna alla bidrag som den finner lämpliga. Konferensen ska dessutom främja utbyte av information och bästa praxis mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet, och även mellan deras fackutskott" (art. 10, protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, avdelning II Interparlamentariskt samarbete).

Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. I mötet deltar högst sex delegater från varje nationellt parlament, sex delegater från Europaparlamentet och tre observatörer från kandidatländernas parlament. Observatörerna får tillfälle att delta i debatterna men inte i besluten.

Värdskapet för Cosacmötet roterar halvårsvis och arrangeras av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament. EU-nämnden deltog vid samtliga Cosacmöten under riksmötet.

Cosackonferens den 30 november-2 december 2014, Rom: Vid mötet diskuterades bl.a. de nationella parlamentens roll i EU, EU 2020-strategin och europeisk integration. Den svenska delegationen bestod av ordförande Carl Schlyter (MP), vice ordförande Eskil Erlandsson C), Marie Granlund (S), Maria Plass (M), Pavel Gamov (SD) och Emma Nohrén (MP).

Cosac ordförandemöte den 1-2 februari, Riga: Utöver ordförandeskapets prioriteringar diskuterades även det östliga partnerskapet. Vid mötet deltog ordförande Carl Schlyter (MP) och vice ordförande Eskil Erlandsson (C).

Cosackonferens den 31 maj-2 juni 2015, Riga: Vid mötet diskuterades bl.a. EU:s energipolitik, EU:s handelspolitik med fokus på förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP), de nationella parlamentens roll i EU samt ett eventuellt s.k. grönt kort från de nationella parlamenten till Europeiska kommissionen i syfte att stärka den politiska dialogen mellan kommissionen och de nationella parlamenten. Den svenska delegationen bestod av ordförande Carl Schlyter (MP), vice ordförande Eskil Erlandsson (C), Marie Granlund (S), Börje Vestlund (S) och Maria Plass (M).

Cosac ordförandemöte den 12-13 juli 2015, Luxemburg: Vid mötet diskuterades bl.a. en förstärkning av den politiska dialogen (s.k. grönt kort) och förbättring av förfarandet med motiverade yttranden vid de nationella parlamentens subsidiaritetsprövningar av nya lagstiftningsförslag från kommissionen (s.k. gult kort). EU-nämnden representerades av kanslichef Margareta Hjorth.

Resor

Den 23-24 mars 2015 deltog EU-nämnden i en studieresa till Bryssel. Syftet med resan var att studera aktuella EU-frågor. Delegationen besökte bl.a. Sveriges permanenta representation vid Europeiska unionen och EU:s institutioner. I programmet ingick bl.a. möten med EU-kommissionär Cecilia Malmström, Christian Danielsson, generaldirektör vid kommissionens generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar, med Pawel Gras, särskild rådgivare för Europeiska rådets ordförande med ansvar för relationerna med nationella parlament och politiska partier och Carl Hartzell, utrikespolitisk rådgivare. Delegationen träffade också Frans Timmermans, förste vice president för EU-kommissionen med ansvar för bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna, Pierre Schellekens, biträdande kabinettschef hos kommissionären för klimat och energi och Europaparlamentarikerna Danuta Hübner (EPP) från Polen, Marju Lauristin (S&D) från Estland och Petras Aus?trevic?ius (ALDE) från Litauen, och de svenska EP-ledamöterna Cecilia Wikström (FP) och Lars Adaktusson (KD). Delegationen bestod av ordförande Carl Schlyter (MP), Börje Vestlund (S), Lawen Redar (S), Suzanne Svensson (S), Emanuel Öz (S), Maria Plass (M), Johan Hultberg (M), Christian Holm Barenfeld (M), Margareta Cederfelt (M), Mikael Jansson (SD), Johan Hedin (C), Tina Acketoft (FP) och Aron Modig (KD).

Besök

Den 13 november 2014 besökte EU-nämnden Riksrevisionen. Syftet med besöket var att studera Riksrevisionens roll och uppdrag, diskutera ansvarsutkrävande och revision i EU, Europeiska revisionsrättens årsrapport, och få information om granskningsverksamheten i EU-relaterade frågor.

Den 27 november 2014 besöktes EU-nämnden och utrikesutskottet gemensamt av Turkiets EU-minister Volkan Bozkir. Ämnen som diskuterades var bl.a. Turkiets och Sveriges bilaterala relationer, Turkiets närmande till EU och de aktuella utmaningarna i närregionen.

Den 16 mars 2015 besöktes EU-nämnden och näringsutskottet av Michael Punke, USA:s vice handelsminister och WTO-ambassadör i Genève. Ämnen som diskuterades var förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) och USA:s, EU:s och Sveriges syn på avtalet.

Den 8 maj 2015 besöktes nämnden av EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen. Ämnen som diskuterades var investeringar och tillväxt i EU, kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, hållbara produktionskretslopp och avfallshantering i EU.

Den 27 maj 2015 besöktes EU-nämnden och utrikesutskottet gemensamt av Bekim Çollaku, Kosovos EU-integrationsminister. Ett ämne som diskuterades var Kosovos status i arbetet för ett EU-medlemskap.

Den 27 maj 2015 besöktes EU-nämnden även av Montenegros vice talman Branko Radulovic´. Ett ämne som diskuterades var Montenegros arbete för ett medlemskap i EU.

Den 8 juli 2015 besöktes EU-nämnden och utrikesutskottet av EU:s kommissionär för den inre marknaden Elzbieta Bienkowska. Ämnen som diskuterades var bl.a. moderniseringen av EU:s industrisektor och företagsklimat, vikten av utvecklandet och nyttjandet av den digitala inre marknaden, samt en väl fungerande energiunion och energimarknad.

Den 31 augusti 2015 besöktes EU-nämnden och utrikesutskottet av prof. dr Egon Jüttner, ledamot i tyska Bundestag. Ämnen som diskuterades var Turkiet som kandidatland, Sveriges relationer till Ryssland och Vitryssland, integrationsfrågor, det svenska socialförsäkringssystemet och det svenska utbildningssystemet.

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015