EU-nämndens verksamhet vid riksmötet 2011/12

EU-nämndens dokument 2011/12:2B0A43

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet 2011/12

 

EU-nämndens arbetsområde

 

 

 

 

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd ska riksdagen för varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska överlägga med EU-nämnden i andra frågor rörande arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl påkallar sådan överläggning. Regeringen ska rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska rådet.

Sammansättning m.m.

EU-nämnden består av 17 ordinarie ledamöter. Under riksmötet 2011/12 hade EU-nämnden 45 suppleanter (inkl. extrasuppleanter). Under riksmötet fanns bland nämndens ledamöter och suppleanter representation från samtliga 15 utskott.

 

Under verksamhetsåret 2011/12 hade EU-nämnden följande sammansättning:

Ledamöter

Carl B Hamilton (FP), ordförande

Marie Granlund (S), vice ordförande
Gustav Blix (M)

Susanna Haby (M)

Bo Bernhardsson (S)

Marta Obminska (M) (sjukskriven/föräldraledig 2011-08-24–2012-12-31)

Kerstin Haglö (S)

Lars Hjälmered (M) (föräldraledig 2012-09-01–2012-12-31)

Carina Adolfsson Elgestam (S) (t.o.m. 2011-12-31)

Börje Vestlund (S) (fr.o.m. 2012-01-01)

Pyry Niemi (S)

Fredrick Federley (C) (föräldraledig 2012-09-06–2013-04-26)

Carina Ohlsson (S)

Elisabeth Svantesson (M) (t.o.m. 2012-06-12)

Peder Wachtmeister (M) (suppleant t.o.m. 2012-06-12, ledamot fr.o.m. 2012-06-13)

Ulf Holm (MP)

Désirée Pethrus (KD)

Johnny Skalin (SD) (fr.o.m. 2012-01-18)

Lars Ohly (V) (fr.o.m. 2012-01-26)
Margareta Larsson (f.d. Sandstedt) (SD) (ledamot t.o.m. 2012-01-17, suppleant fr.o.m. 2012-01-25)
Jonas Sjöstedt (V) (ledamot t.o.m. 2012-01-25, suppleant fr.o.m. 2012-01-26)

 

Suppleanter

Karl Sigfrid (M)

Billy Gustafsson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Carina Moberg (2012-03-30–2012-08-15)

Fredrik Olovsson (S) (t.o.m. 2012-02-23)

Ewa Thalén Finné (M)

Lars Mejern Larsson (S) (fr.o.m. 2011-06-13)

Hans Rothenberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Fredrik Malm (FP)

Patrik Björck (S)

Staffan Danielsson (C)

Maria Ferm (MP)

Maria Plass (M)

Åsa Romson (MP) (t.o.m. 2011-09-19)

Helena Leander (MP) (fr.o.m. 2011-09-21)

Irene Oskarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Eva Olofsson (V) (t.o.m. 2012-01-25)

Jens Holm (V)

Lennart Axelsson (S)

Thomas Strand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Christina Zedell (S)

Tommy Waidelich (S) (fr.o.m. 2012-03-30)

Kenneth G Forslund (S) (t.o.m. 2012-03-29)

Bodil Ceballos (MP)

Ulf Nilsson (FP)

Gunnar Andrén (FP)

Nina Larsson (FP)

Johan Linander (C)

Roger Tiefensee (C) (föräldraledig 2011-10-03–2011-12-04)

Kerstin Lundgren (C)

Robert Halef (KD)

Caroline Szyber (KD)

Jacob Johnsson (V) (fr.o.m. 2011-10-21)

Margareta Cederfelt (M)

Anti Avsan (M)

Malin Löfsjögård (M) (t.o.m. 2012-03-18)

Jessica Rosencrantz (M) (fr.o.m. 2012-03-19)

Mikael Cederbratt (M)

Bengt-Anders Johansson (M)

Gustav Fridolin (MP) (t.o.m. 2012-06-24)

Kew Nordqvist (MP) (fr.o.m. 2012-06-25)

Thoralf Alfsson (SD) (t.o.m. 2012-04-12)

William Petzäll (SD) (t.o.m. 2011-09-29)

Björn Söder (SD) (fr.o.m. 2012-04-13)

Per Åsling (C) (fr.o.m. 2011-10-21)

Urban Ahlin (S) (fr.o.m. 2012-04-12)

Extrasuppleanter

Inger Fredriksson (C) (2011-10-03–2011-12-04)

Hannes Beckman (M) (2011-12-14–2012-01-17)

Pontus Haag (M) (fr.o.m. 2012-09-01)

Johan Hedin (C) (fr.o.m. 2012-09-06)

 

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på partier:

 

S

M

MP

FP

C

SD

V

KD

Totalt

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinarie

6

5

1

1

1

1

1

1

17

Suppleanter

11*

11

4

4

6

3

3

3

45

(september 2012. * en vakant plats)

Kansli

Margareta Hjorth, kanslichef
Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Karin Nordström, föredragande

Henrik Paulander, föredragande (tjänstledig fr.o.m. 2012-08-01)

Eva Sterndal, avdelningsdirektör (t.o.m. 2012-01-31)

Agota Földes, nämndhandläggare (handläggare fr.o.m. 2012-02-02, assistent t.o.m. 2012-01-31)

Karin Johansson, assistent (tjänstledig fr.o.m. 2011-08-22)

Helena Fridman Konstantinidou, assistent (fr.o.m. 2011-10-20)

Jakob Sjövall, assistent (fr.o.m. 2012-05-02)

 


Vissa uppgifter om verksamheten

Under verksamhetsåret 2011/12 samrådde regeringen med EU-nämnden inför ordinarie ministerrådsmöten.

Inför Europeiska rådets möten den 23 oktober 2011, den 8–9 december 2011, den 1–2 mars 2012 och den 28–29 juni 2012 informerade och samrådde statsminister Fredrik Reinfeldt med nämnden vid öppna sammanträden. Statsministern informerade och samrådde med nämnden även inför informella möten i Europeiska rådet den 26 oktober 2011 och den 23 maj 2012 vid öppna sammanträden. I samband med Europeiska rådets möte den 9 december 2011 informerade och samrådde statssekreterarna Katarina Areskoug Mascarenhas och Susanne Ackum med EU-nämnden per telefon. Statssekreterarna informerade och samrådde med nämnden vid ett öppet sammanträde inför ett extra informellt möte i Europeiska rådet den 30 januari 2012. Statsministern återrapporterade från mötena i Europeiska rådet den 1–2 mars och den 28–29 juni 2012 i EU-nämnden vid öppna sammanträden.

Regeringens samråd med EU-nämnden om sammanställningar av listor över troliga A-punkter inför kommande ministerråd sker genom skriftliga samråd. Under verksamhetsåret 2011/12 hölls 57 sådana skriftliga samråd. I andra frågor höll regeringen skriftliga samråd med EU-nämnden i 130 frågor, varav ett flertal inför rådet för utrikes frågor. Beslut som berör gemensamma strategier inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) kräver ett regeringsbeslut innan beslutet kan antas i EU. Under verksamhetsåret hölls regelbundna skriftliga samråd med nämnden med anledning av godkännande av gemensamma åtgärder respektive ståndpunkter om restriktiva åtgärder som rörde bl.a. Burma/Myanmar, Iran, Moldavien, Somalia, Syrien och Vitryssland.

Under hösten 2011 samrådde regeringen skriftligt med nämnden om bl.a. Schengensamarbetet inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 22–23 september 2011 och om Europeiska försvarsbyråns (EDA) budget och Athena (mekanismen för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för EU:s operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser) inför rådet för utrikes frågor (försvar) den 30 november 2011. Under våren 2012 samrådde regeringen skriftligt med nämnden om bl. a. stabilitets- och tillväxtpakten (underskottsförfarande mot Grekland) inför rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 13 mars 2012 och om beviljande av ekonomiskt stöd för Portugal inför skriftligt procedur i rådet den 29 mars 2012.

Under verksamhetsåret 2011/12 höll EU-nämnden 45 protokollförda sammanträden mellan den 15 september 2011 och den 18 september 2012. Av dessa hölls 18 under hösten 2011 och 27 under våren och sommaren 2012. EU-nämnden sammanträdde sammanlagt 83 timmar, varav 37 timmar under hösten 2011 och 46 timmar under våren och sommaren 2012.

Inför EU-nämndens sammanträden under verksamhetsåret 2011/12 gjordes 83 pappersutskick och ett tiotal e-postutskick med sammanträdesmaterial m.m. Dessutom skickades material ut via e-post inför skriftliga samråd. Pressmeddelanden publicerades inför varje sammanträde. Sammanträdesmaterial, pressmeddelanden, protokoll och en förteckning över skriftliga samråd publicerades på riksdagens webbplats. Likaså är de stenografiska uppteckningarna från sammanträdena tillgängliga på riksdagens webbplats. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Under verksamhetsåret 2011/12 informerade och samrådde regeringen med EU-nämnden inför sammanlagt 92 ministerrådsmöten (inklusive
Europeiska rådets möten) Statsministern återrapporterade från Europeiska rådets möten vid två öppna sammanträden i EU-nämnden. Rådssammansättningarnas dagordningar innebär att ett enda ministerrådsmöte kan involvera flera ansvariga svenska statsråd. Samrådet med EU-nämnden har skett med ansvarigt statsråd[1] vid 104 tillfällen. Regeringen har i statsråds ställe representerats med statssekreterare vid 24 tillfällen samt med kabinettssekreteraren vid fem tillfällen. Utöver samråd inför rådsmöten informerade finansminister Anders Borg nämnden om den ekonomiska krisen vid sammanträdet den
9 september 2011.

Yttranden

Den 16 april yttrade sig nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011(2011/12:105). EU-nämndens yttrande (yttr. 2011/12:EUN1y) finns som bilaga till utrikesutskottets betänkande Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 (bet. 2011/12:UU10).

Cosac

Cosacmötet arrangeras varje halvår av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament. Cosac (Conférence des Organes Parlamentaires Spécialisés dans les Affaires  de lUnion des Parlements d lUnion  Européenne, Konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens parlament) upprättades 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor och Europaparlamentet. Denna konferens är en följd av förhandlingarna om Amsterdamfördraget. I ett protokoll till Lissabonfördraget anges: En konferens mellan parlamentariska organ för EU-frågor får till Europaparlamentet, rådet och kommissionen överlämna alla bidrag som den finner lämpliga. Konferensen ska dessutom främja utbyte av information och bästa praxis mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet, och även mellan deras fackutskott.[2]

Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. I mötet deltar delegationer som består av högst sex delegater från parlamentet i varje medlemsland, sex delegater från Europaparlamentet och tre observatörer från kandidatländernas parlament. Observatörerna får tillfälle att delta i debatterna, men inte i besluten.

EU-utskottet i det polska parlamentet var värd för det 46:e Cosacmötet, som ägde rum i Warszawa den 2–4 oktober 2011. Vid mötet diskuterades bl.a. EU:s långtidsbudget för 2014–2020. Den svenska delegationen leddes av Bo Bernhardsson (S). I övrigt deltog Carina Adolfsson Elgestam (S), Margareta Cederfelt (M) och Bodil Ceballos (MP).

Under det danska ordförandeskapet hölls ett ordförandemöte i Köpenhamn den 29–30 januari 2012. Vid mötet deltog ordföranden Carl B Hamilton (FP) och vice ordföranden Marie Granlund (S).

Det 47:e Cosacmötet ägde rum i Köpenhamn den 22–24 april 2012. Vid mötet diskuterades bl.a. en smart, hållbar och inkluderande tillväxt för en resurseffektiv ekonomi i Europa, EU:s inre marknad för tjänster samt den digitala inre marknaden. Den svenska delegationen leddes av ordföranden Carl B Hamilton (FP) och bestod i övrigt av vice ordföranden Marie Granlund (S), Börje Vestlund (S), Susanna Haby (M) Lars Ohly (V) och Caroline Szyber (KD).  

Under det cypriotriska ordförandeskapet hölls ett ordförandemöte i Limassol den 8–9 juli 2012. Vid mötet deltog vice ordföranden Marie Granlund (S) och  Gustav Blix (M).

Resor

I samband med Cosacs ordförandemöte i oktober 2011 gjorde EU-nämnden en studieresa till Warszawa den 4–6 oktober för att få information om det pågående arbetet med ordförandeskapet i EU. I resan ingick bland annat ett möte med ordföranden i den polska senatens utrikesutskott och ett möte med Samhällsrådet för utsläppsminskningar, med polska UD om skiffergas, ett besök på det nya Upprorsmuseet, möte med Utrikespolitiska institutets polska motsvarighet PISM (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) samt möten om den polska valkampanjen. Den svenska delegationen bestod av ordförande Carl B Hamilton (FP), Carina Adolfsson Elgestam (S), Lars Mejern Larsson (S), Pyry Niemi (S), Susanna Haby (M), Lars Hjälmered (M), Maria Plass (M) och Bodil Ceballos (MP).

I anslutning till Cosacs ordförandemöte i Köpenhamn genomförde EU-nämnden en studieresa den 30–31 januari 2012. I programmet ingick bl.a. ett möte med Europautvalget i Folketinget, ett möte med Danmarks Europaminister och möten med chefen för avdelningen för Internationell ekonomi på Økonomi- og indenrigsministeriet och en professor vid Institut for Statskundskap vid Köpenhamns universitet. Delegationen bestod av ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S), Bo Bernhardsson (S), Börje Vestlund (S), Bengt-Anders Johansson (M), Margareta Cederfelt (M), Ewa Thalén Finné (M), Ulf Holm (MP), Staffan Danielsson (C) och Désirèe Pethrus (KD).

Besök

Den 10 oktober 2011 besöktes nämnden av den tyska förbundsdagens talman Dr. Norbert Lammert. Den 15 november 2011 höll EU-nämnden ett möte med Sveriges ledamot i Europeiska revisionsrätten. Den 6 mars 2012 besöktes nämnden av Nederländernas minister för Europafrågor och internationellt samarbete, Ben Knapen. Den 8 mars 2012 mötte nämnden kommissionären med ansvar för ekonomisk planering och budget, Janusz Lewandowski. Den 15 maj 2012 tog nämnden emot Cyperns biträdande minister för Europafrågor, Andreas Mavroyiannis. Den 22 februari 2012 gjorde nämnden ett besök på TCO och den 8 maj 2012 ett besök på Saco.

Övrigt

EU-nämndens kansli har, liksom tidigare verksamhetsår, haft fortlöpande kontakter med olika institutioner inom EU, Sveriges ständiga representation vid EU, statsrådsberedningens EU-enhet, EU-upplysningen vid Sveriges riksdag, utskottens kanslier och riksdagens representant i Bryssel. I samband med Cosacs plenarsession i Köpenhamn deltog kansliet den 24 april 2012 i ett tjänstemannamöte som arrangerades av det danska ordförandeskapet. Kansliet har också deltagit som föreläsare vid olika kurser och seminarier.

 

Elanders, Stockholm  2012

 

 [1]Samråd inför ministerrådsmöten om budgetfrågor sker, med EU-nämndens samtycke,
på statssekreterarnivå.

[2] Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, artikel 10.