Beslut om förhandlingar om ekonomiska partnerskapsavtal med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsomsrådet

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM10 KOM(2019) 608

KOM(2019) 608

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2019/20:FPM10

Beslut om förhandlingar om ekonomiska partnerskapsavtal med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsomsrådet

Utrikesdepartementet

2019-12-27

Dokumentbeteckning

KOM(2019) 608

Rekommendation till rådets beslut om uppdatering av förhandlingsdirektiven för förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap med stater och regioner i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

Sammanfattning

Rådet antog 2002 förhandlingsdirektiv för att förhandla avtal om ekonomiska partnerskap (EPA) med stater och regioner i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS). Avtalen som EU förhandlade med AVS omfattade enbart varuhandel, men innehöll bestämmelser om möjlighet att i framtiden fördjupa avtalen genom att inkludera fler områden. Inför kommande EPA- förhandlingar med AVS behöver förhandlingsdirektiven från 2002 uppdateras i syfte att AVS-länderna ska kunna dra bättre fördel av den globala handelns utveckling samt för att skapa samstämmighet med EU:s politiska prioriteringar, som ändrats sedan direktiven antogs 2002. Det övergripande målet är att förhandla fram utvecklingsorienterade avtal som främjar handel med och investeringar i AVS-länderna och därmed deras integration i den globala ekonomin. Regeringen stödjer förslaget.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Rådet utfärdade 2002 förhandlingsdirektiv inför att EU skulle förhandla EPA-avtal med stater och regioner i Afrika, Västindien och

Stillahavsområdet (AVS). Det har resulterat i att EU för närvarande tillämpar EPA med sju regionala grupperingar, vilka sammantaget utgörs av 31 stater. EPA-avtalen är utvecklingsorienterade handelsavtal vars syfte är att främja handel och regional integration, liberalisera handeln och öka handelsutbytet. Utvecklingssamarbete utgör ett viktigt komplement till handelsdelen inom avtalet. Avtalen förhandlades huvudsakligen fram mellan 2002 och 2014. Dessa avtal omfattar enbart kategorin varuhandel. Tjänstehandel och investeringar omnämns som potentiellt intressanta områden att inkludera på sikt. I avtalen finns därför en klausul om framtida översyn för att säkerställa avtalens relevans. Om det under de kommande åren visar sig finnas ett intresse hos AVS-länderna att fördjupa avtalen finns möjlighet att inkludera fler områden än varuhandel för att bättre anpassa avtalen till den internationella handelns utveckling under de senaste två decennierna.

1.2Förslagets innehåll

Förslaget innebär att förhandlingsdirektiven från 2002 uppdateras inför EU:s framtida förhandlingar med AVS. Enligt förslaget breddas förhandlingsdirektiven så att de omfattar tjänstehandel, investeringar, immateriella rättigheter, handel och hållbar utveckling, konkurrenspolitik och offentlig upphandling. Direktiven breddas även så att de förhåller sig till Europeiska kommissionens meddelande Handel för alla, Agenda 2030 med dess 17 centrala mål för hållbar utveckling, Parisavtalet samt till alliansen mellan Afrika och Europa för hållbara investeringar och arbetstillfällen. Förslaget att uppdatera förhandlingsdirektiven tar även hänsyn till de pågående förhandlingarna om det partnerskapsavtal som ska följa efter Cotonouavtalet mellan EU och AVS-länderna.

Förhandlingar om ett fördjupat EPA-avtal med Eastern and Southern Africa (ESA) har lanserats.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Förslaget om uppdaterade förhandlingsdirektiv är baserat på EU:s gällande regelverk. Regeringens preliminära bedömning är således att inga lagstiftningsåtgärder krävs.

1.4Budgetära konsekvenser

Förslaget har inga budgetära konsekvenser. Kommissionen har inte presenterat någon jämställdhetsanalys av förslaget.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer förslaget till uppdatering av förhandlingsdirektiven för förhandlingar om EPA-avtal med AVS-länderna. Sverige har länge varit pådrivande för att förhandla fram utvecklingsfrämjande handelsavtal för att underlätta för såväl AVS som andra stater och regioner att integreras i världshandeln i syfte att skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning i dessa länder. EPA är vidare en av byggstenarna i det framtida afrikanska kontinentala frihandelsområdet, African Continental Free Trade Area, genom att främja regional ekonomisk integration. Regeringen välkomnar att de uppdaterade direktiven föreslås återspegla målen i Agenda 2030, Parisavtalet samt alliansen mellan Afrika och Europa för hållbara investeringar och arbetstillfällen. Sverige ska fortsatt driva att avtalen främjar jämställdhet och en inkluderande handel för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt, att de innehåller ett starkt hållbarhetskapitel samt att de också ska tillvarata den utvecklingspotential som digital handel innebär.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Samtliga medlemsstater har accepterat förslaget. Flera medlemsstater har betonat vikten av hållbarhetsaspekterna i förhandlingsdirektiven.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Frågan har ännu inte behandlats i Europaparlamentet.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte föranlett något formellt remissförfarande.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) artikel

207.4om att rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet; artikel 218,3 om att kommissionen ska lämna rekommendation till rådet som ska anta beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar; samt enligt artikel 218.4 om att rådet får ge förhandlaren direktiv att utse en särskild kommitté med vilken samråd ska ske under förhandlingarna.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen har inte motiverat sina förslag enligt subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

4.2Fackuttryck / termer