En översyn av den social agendan

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM141 KOM (2008) 412

KOM (2008) 412
FPM_200708__141

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2007/08:FPM141

En översyn av den social agendan

Arbetsmarknadsdepartementet

2008-09-11

Dokumentbeteckning

KOM (2008) 412

Kommissionens meddelande om en förnyad social agenda: Möjligheter, tillgång och solidaritet i framtidens Europa

Sammanfattning

Den sociala agendan är kommissionens handlingsprogram för arbetet med sociala frågor för perioden 2005 – 2010. Den 2 juli 2008 presenterade kommissionen ett meddelande, som utgör en revidering av sociala agendan för de återstående två åren som ett svar på den offentliga debatt om Europas framtida sociala utveckling, som kommissionen initierade förra året. I meddelandet om den förnyade sociala agendan presenteras närmare ett fyrtiotal förlag till åtgärder av olika karaktär (direktiv, rekommendationer, lagstiftning, meddelanden, grönböcker, rapporter, kommissionsdokument, m.m.). Samtliga förslag till åtgärder rör sju prioriterade områden: Barn och ungdomar; Investera i människor; Rörlighet; Längre och friskare liv; Bekämpa fattigdom och social utestängning; Bekämpa diskriminering samt Möjligheter, tillgång och solidaritet på det internationella planet.

Samtidigt med meddelandet om den förnyade sociala agendan presenterade kommissionen nitton av det fyrtiotalet förslag som ingår i den reviderade agendan i ett s.k. ”social paket”. Det sociala paketet omfattar bland annat ett förslag om översyn av direktivet om Europeiska företagsråd, ett förslag till direktiv om antidiskriminering på områden utanför arbetslivet, ett kommissionsdokument om transnationella kollektivavtal, ytterligare ett om strukturomvandling och sysselsättning, och ett tredje om arbete under anständiga villkor (”decent work”), vidare en implementeringsrapport om parternas överenskommelse om distansarbete samt ett meddelande om att stärka den öppna samordningsmetoden på det sociala området. Övriga förslag kommer enligt planerna att successivt läggas fram under de närmaste två åren.

Regeringen ställer sig i princip positiv till innehållet i meddelandet. Kommissionens ansats att stärka synergieffekterna och växelverkan mellan olika politikområden i syfte att få ut maximal effekt av föreslagna sociala åtgärder bör välkomnas. Det är dock viktigt att arbetslinjen och insatser för att förbättra individers anställningsbarhet kvarstår i den reviderade sociala agendan som det huvudsakliga grundmotivet i syfte att öka arbetskraftsutbudet och underlätta omställning. Den är även viktigt att analysera och minimera den administrativa bördan för företagen med avseende på kommande förslag. De fristående förslag som läggs inom ramen för det sociala paketet kommer allteftersom de publiceras att, om och när så krävs, analyseras i särskild ordning.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Den sociala agendan är kommissionens handlingsprogram för arbetet med sociala frågor. Programmet, som omfattar perioden 2005 – 2010, syftar till att bidra till sysselsättning och en modernisering av de sociala trygghetssystemen och är en integrerad del av Lissabonstrategin. Flertalet av de förslag som kommissionen presenterade i den sociala agendan 2005 -2010 har genomförts eller är i färd med att genomföras. Det gäller bl.a. Grönboken om arbetsrätt, riktlinjerna om flexicurity, kommissionens arbetsmiljöstrategi, institutet för jämställdhetsfrågor och kommissionens meddelande om den demografiska utvecklingen.

Kommissionens förnyade sociala agenda presenterades i form av ett meddelande den 2 juli 2008 (KOM (2008) 412) och har som centrala utgångspunkter de ekonomiska, tekniska och sociala förändringar, som de europeiska samhällena genomgått sedan lanseringen år 2005 av den sociala agendan (KOM (2005)33).

Den nu reviderade sociala handlingsprogrammet bygger på de svar och reaktioner, som blev resultatet av den offentliga debatt om Europas framtida sociala utveckling, som kommissionen initierade genom sitt meddelande

”Möjligheter, tillgång och solidaritet; mot en ny samhällsvision” (KOM

(2007) 726).

Den förnyade sociala agendan utgör ett slags paraplydokument till det s.k. ”sociala paket” som antogs den 2 och 3 juli 2008, som förutom detta meddelande innehåller 19 initiativ på områdena sysselsättning och socialpolitik, utbildning och ungdom, information och ekonomisk politik. Samtliga förslag är avsedda att underlätta anpassningen till de nya utvecklingstendenserna. Kommissionens lansering av det sociala paketet omfattar bland annat ett förslag om översyn av direktivet om Europeiska företagsråd, ett förslag till direktiv om antidiskriminering på områden utanför arbetsmarknaden, kommissionsdokument om transnationella kollektivavtal, om strukturomvandling och sysselsättning, och om arbete under anständiga villkor (”decent work”), en implementeringsrapport om parternas överenskommelse om distansarbete samt ett meddelande om att stärka den öppna samordningsmetoden på det sociala området.

1.2 Förslagets innehåll

Enligt kommissionen behöver socialpolitiken hålla jämna steg med såväl globaliseringen som den tekniska och demografiska utvecklingen. De förslag till åtgärder som kommissionen presenterar ska bidra till att hjälpa EU:s medborgare att ta tillvara de nya möjligheter som dessa förändringar ger upphov till.

Den förnyade sociala agendan är baserad på tre sinsemellan relaterade målsättningar: Skapa möjligheter till fler och bättre jobb, få tillgång till utbildning och sociala tjänster samt uppvisa solidaritet mellan generationer och regioner, etc. I den reviderade sociala agendan presenteras närmare ett fyrtiotal förslag till åtgärder av olika karaktär (direktiv, rekommendationer, lagstiftning, meddelanden, grönböcker, rapporter, kommissionsdokument, m.m.). Samtliga förslag till åtgärder har i meddelandet till en förnyad social agenda ställts samman under följande sju prioriterade områden:

1. Barn och ungdomar

Meddelande om skolutbildning som stöd för medlemsstaternas insatser att förbättra kvalitén på sina utbildningssystem (som en del av ”det sociala paketet”).

Grönbok med titeln ”Migration och rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem” (som en del av ”det sociala paketet”).

Rådsrekommendation om rörlighet för unga volontärer (som en del av ”det sociala paketet”).

Meddelande om utveckling av den öppna samordningsmetoden på utbildningsområdet med fokus på ungdomar.

2. Investera i människor, fler och bättre jobb, ny kompetens

Direktiv om översyn av direktivet om Europeiska företagsråd (som en del av ”det sociala paketet”). (Se Faktapromemoria 2007/08:FPM 137).

Meddelande om Europeiska globaliseringsfonden (som en del av ”det sociala paketet”).

Kommissionsdokument om transnationella kollektivavtal (som en del av ”det sociala paketet”).

Kommissionsdokument om strukturomvandling och sysselsättning (som en del av ”det sociala paketet”).

Implementeringsrapport om parternas överenskommelse om distansarbete.

Initiativ om ”ny kompetens för nya jobb” med en första bedömning av arbetsmarknaden och kompetensbehovet fram till 2020 och en kartläggning av befintliga prognosinstrument på nationell och europeisk nivå.

Uppdaterad strategisk ram för tillämpning av den öppna samordningsmetoden för europeiskt utbildningssamarbete.

Meddelande om flerspråkighet i EU.

3. Rörlighet

Forum för att främja debatt och god praxis mellan arbetsmarknadens parter och medlemsstaterna om hur grundläggande sociala rättigheter kan respekteras mot bakgrund av den ökade rörligheten för arbetstagare (som en del av ”det sociala paketet”).

Initiativ för att undanröja hindren för fri rörlighet för kunskap (främjande av den fria rörligheten för forskare, entreprenörer, ungdomar, och volontärer) (som en del av ”det sociala paketet”).

4. Längre och friskare liv

Meddelande samt direktiv om tillämpning av patienternas rättigheter i gränsöverskridande vård (som en del av ”det sociala paketet”).

Rekommendation om gränsöverskridande driftskompatibilitet för elektroniska journaler.

Meddelande om åtgärder avsedda att tillgodose den åldrande befolkningens behov (presenteras hösten 2008).

Rapport om den åldrande befolkningens inverkan på de offentliga utgifterna (våren 2009).

Meddelande om ojämlikhet i fråga om hälsa (2009).

Meddelande och rådsrekommendation om patientsäkerhet och hälso- och sjukvårdens kvalitet.

Grönbok om en frisk arbetsstyrka i EU.

5. Bekämpa fattigdom och social utestängning

Rapport om sociala tjänster av allmänt intresse (som en del av ”det sociala paketet”).

Meddelande om att stärka den öppna samordningsmetoden på det sociala området (som en del av ”det sociala paketet”) (se Faktapromemoria 2007/08:FPM 132).

Rekommendation om aktiv integration, som behandlar frågor som rör inkomststöd, kopplingar till arbetsmarknaden och bättre tillgång till kvalitativa tjänster.

Översyn av programmet för livsmedelsbistånd för EU:s mest utsatta grupper.

Initiativ för bättre digital kompetens, ökad bredbandsanvändning i områden med dålig täckning och bättre tillgång till informationssamhället.

6. Bekämpa diskriminering

Meddelande om icke-diskriminering och lika möjligheter: ett förnyat åtagande; uppföljning av Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) (som en del av det ”sociala paketet”).

Direktiv om förbud mot diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning och genomförande av principen om likabehandling utanför arbetslivet (som en del av ”det sociala paketet”).

Rapport om EU:s instrument och åtgärder till förmån för romer i Europa (som en del av ”det sociala paketet”).

Initiativ till ökad integration av ett jämställdhetsperspektiv i kommissionens politik och verksamhet.

Rapport om genomförandet av EU:s färdplan för jämställdhet mellan kvinnor och män (2006 – 2010) samt utvärdering och uppföljningsstrategi (2010).

Lagförslag i syfte att förbättra möjligheterna att förena arbete och familjeliv genom ökade möjligheter till föräldraledighet, nya former av ledighet (pappaledighet, adoption och vård av föräldrar) och bättre skydd för gravida kvinnor (sept. 2008).

Initiativ till att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Rapport om de kvantitativa målen avseende tillgång till barnomsorg (sept. 2008)

Inriktning av den öppna samordningsmetoden på att minska fattigdomsrisken för kvinnor, särskilt äldre kvinnor.

Åtgärder för att minska skillnader mellan könen när det gäller företagande.

7. Möjligheter, tillgång och solidaritet på det internationella planet

Kommissionsrapport om EU:s bidrag till främjande av arbete under anständiga villkor (”decent work”) (som en del av ”det sociala paketet”).

Direktiv för genomförande av avtal som ingåtts mellan European Community Shipowners’ Association (ESCA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om ILO:s sjöarbetskonvention, antagen år 2006 (som en del av ”det sociala paketet”).

I ett centralt avsnitt av det aktuella meddelandet om en förnyad social agenda redovisas och kommenteras de olika instrument och verktyg som kommissionen har till sitt förfogande för att genomföra de föreslagna åtgärderna. Väsentliga utgångspunkter för kommissionens resonemang är respekten för medlemsstaternas exklusiva kompetens på berörda politikområden och premissen att de sociala frågorna i första hand är medlemsstaternas ansvar.

Lagstiftning bör enligt kommissionen endast tillgripas då det finns övertygande bevis att den tillför ett mervärde. Existerande regelverk bör framför allt efterlevas och tillämpas effektivt och i erforderliga fall uppdateras.

Kommissionen framhåller att den europeiska sociala dialogen utgör en nödvändig grundförutsättning för den europeiska sociala modellen och uppmanar arbetsmarknadens parter att ta tillvara alla de möjligheter den sociala dialogen erbjuder.

Enligt kommissionen har den öppna samordningsmetoden en nyckelroll när det gäller att omsätta EU:s sociala agenda i praktiken. Den öppna samordningsmetoden är en frivillig form av samarbete för medlemsstaterna att samordna sin politik på områden där medlemsstaterna har exklusiv kompetens, exempelvis sysselsättning, socialpolitik, ungdomsfrågor, utbildning, etc.

Samarbetet inom ramen för den öppna samordningsmetoden på det sociala området omfattar social integration, hälsa och omsorg och innebär att medlemsstaterna sätter upp gemensamma mål för sin politik och utarbetar indikatorer för uppföljning av dessa mål.

Kommissionen hävdar dock att den öppna samordningsmetoden behöver stärkas för att öka det politiska engagemanget, förbättra analysverktygen och förstärka kopplingarna med andra politikområden. Av den anledningen har kommissionen som en del av det sociala paketet presenterat ett meddelande om att stärka den öppna samordningsmetoden på det sociala området (KOM (2008) 418) (se FaktaPM 2007/08:FPM 132). I meddelandet om en förnyad social agenda aviserar dessutom kommissionen sina intentioner att dels uppdatera en strategisk ram för tillämpning av den öppna samordningsmetoden för europeiskt utbildningssamarbete, dels att på jämställdhetsområdet inrikta den öppna samordningsmetoden på att minska fattigdomsrisken för kvinnor.

Ytterligare verktyg för genomförande av den sociala agendan är EU-finansiering genom sammanhållningspolitiken, strukturfonderna och Programmet för sysselsättning och social solidaritet för perioden 2007 – 2013 (PROGRESS-programmet). Det senare ska bidra till att förbättra tillämpningen av EU-lagstiftningen och skapa gemensam förståelse för EU:s mål och prioriteringar, bl.a. genom kvalificerad datainsamling och ökad statistisk jämförbarhet länderna emellan.

Vid sidan av den sociala dialogen lyfter även kommissionen fram samarbete och partnerskap mellan EU-institutioner, medlemsstaterna, regionala och lokala aktörer, det civila samhället och andra berörda aktörer som lämpliga instrument att använda för att ge genomslag för den sociala agendan bland unionens alla medborgare.

Samtidigt med meddelandet om den förnyade sociala agendan presenterade kommissionen nitton av det fyrtiotalet förslag som ingår i reviderade agendan i ett s.k. ”social paket”. Det sociala paketet omfattar bland annat ett förslag om översyn av direktivet om Europeiska företagsråd, ett förslag till direktiv om antidiskriminering på områden utanför arbetslivet, ett kommissionsdokument om transnationella kollektivavtal, ytterligare ett om strukturomvandling och sysselsättning, och ett tredje om arbete under anständiga villkor (”decent work”), vidare en implementeringsrapport om parternas överenskommelse om distansarbete samt ett meddelande om att stärka den öppna samordningsmetoden på det sociala området. Övriga förslag kommer enligt planerna att successivt läggas fram under de närmaste två åren.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Meddelandet om en förnyad social agenda bedöms inte påverka svensk lagstiftning. Konsekvenserna för svensk lagstiftning av de olika lagstiftningsinitiativ som lagts fram och som kommer att läggas fram inom ramen för det sociala paketet kommer att analyseras, om och när så krävs, i separat ordning.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Meddelandet om en förnyad social agenda bedöms inte få några betydande direkta samhällsekonomiska konsekvenser. Åtskilliga av de initiativ, som redovisas i meddelandet, finansieras med stöd av sammanhållningspolitiken och strukturfonderna. I den mån de får konsekvenser för budgeten presenteras detta i separat ordning.

Kommissionen har genomfört en konsekvensanalys av meddelandet (SEC(2008)2156 och SEC (2008) 2157). Med hänsyn till de sociala, ekonomiska, tekniska och demografiska utmaningar EU står inför har kommissionen övervägt tre framkomliga alternativ. Det första alternativet skulle innebära att inga förändringar görs. Status quo bibehålls, inga modifieringar av existerande lagstiftning vidtas och den öppna samordningsmetoden lämnas ograverad. Risken med detta alternativ är enligt kommissionen att EU skulle förlora sin roll som katalysator för förändring och inte leva upp till de förväntningar på konkreta åtgärder, som ställs från medborgarna. Detta alternativ befaras av kommissionen undergräva EU:s legitimitet. Det andra alternativet skulle generera förslag till nya åtgärder på flera politikområden. Dessa förslag skulle i sin tur medföra sociala konsekvenser men vara oberoende av en reviderad social agenda. En nackdelen med detta förslag skulle enligt kommissionen vara att den samlade effekten av vidtagna åtgärder skulle begränsas, eftersom synergieffekten skulle gå förlorad och att EU även med detta alternativ inte skulle kunna uppfylla de förväntningar medborgarna ställer på att gemenskapen måste mobilisera på flera politikområden samtidigt. Det tredje alternativet, som ligger till grund för det förslag kommissionen nu lagt och som innebär en revision av den sociala agendan, lyfter fram den sektorsövergripande aspekten på de framtida sociala problem som Europa har att lösa. Alla relevanta politikområden berörs - inte bara sysselsättning, sociala frågor och lika behandling, utan även hälsa, utbildning, informationssamhället, den inre marknaden, miljöfrågor och internationella frågor – och därigenom, argumenterar kommissionen, uppnås de eftersträvade synergieffekterna. Någon ny process skapas inte menar kommissionen. Snarare ska den reviderade sociala agendan bidra till att understödja och fungera ömsesidigt förstärkande i förhållande till existerande processer, som Lissabonstrategin för tillväxt och jobb och Strategin för hållbar utveckling.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen ställer sig i princip positiv till den reviderade sociala agendan. Flera av de förslag som läggs fram inom ramen för det ambitiösa sociala paketet kan komma att utgöra viktiga beståndsdelar i arbetet med att stärka arbetskraftsutbudet, öka sysselsättningsgraden inom EU samt att reformera de sociala trygghetssystemen. Kommissionens ansats att stärka synergieffekterna och växelverkan mellan olika politikområden i syfte att få ut maximal effekt av föreslagna sociala åtgärder bör välkomnas.

Det är dock viktigt att arbetslinjen och insatser för att förbättra individers anställningsbarhet kvarstår i den reviderade sociala agendan som det huvudsakliga grundmotivet i syfte att öka arbetskraftsutbudet och underlätta omställning. Den är även viktigt att analysera och minimera den administrativa bördan för företagen med avseende på kommande förslag. Det återstår dock för regeringen att analysera kommissionens meddelande i detalj och bedöma hur de olika förslagen förhåller sig till varandra samt i övrigt vid behov utarbeta ståndpunkter till alla de 19 fristående förslagen och lagstiftningsinitiativen i särskild ordning.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Ännu ej kända.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Änne ej kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Ej relevant eftersom det ej är fråga om beslut.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen konstaterar i sin konsekvensanalys att huvudansvaret för socialpolitiken ligger hos medlemsstaterna. Samtidigt menar kommissionen att det offentliga samråd som föregått publiceringen av den reviderade sociala agenda bekräftat att medborgarnas förtroende för EU-projektet också är beroende av en trovärdig socialpolitik på EU-nivå. Åtgärder på EU-nivå ska därför endast vidtas då det finns ett bevisat mervärde i linje med subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

Konsekvensanalyser kommer därför att utarbetas separat i anslutning till varje enskilt förslag i enlighet med kommissionens riktlinjer för utvärdering (SEC(2005)791). De olika processerna (Lissabonprocessen, strategin för hållbar utveckling, öppna samordningsmetoden vad gäller social integrering, m.m.) kommer att som vanligt avrapporteras i särskild ordning.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Den reviderade sociala agendan är integrerad med övriga existerande processer. Genomförandet av de förslag och initiativ, som refereras i meddelandet, kommer att ske gradvis med fristående konsekvensanalyser och uppföljningsrapporter. Kommissionen kommer att presentera en rapport om tillämpningen och utfallet av den reviderade sociala agendan år 2010.

4.2 Fackuttryck/termer