Europeisk strategi för mikro- och nanoelektronik

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM127 KOM (2013) 298

KOM (2013) 298

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM127

Europeisk strategi för mikro- och 2012/13:FPM127
nanoelektronik  
Näringsdepartementet  
2013-07-08  

Dokumentbeteckning

KOM (2013) 298

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En europeisk strategi för mikro- och nanoelektroniska komponenter och system

Sammanfattning

Strategin är avsedd att stärka den europeiska mikro- och nanoelektronikindustrins konkurrenskraft och tillväxtkapacitet.

Strategin omfattar politiska instrument på regional och nationell nivå samt EU-nivå. Den innehåller stöd till forskning, utveckling och innovation, tillgång till kapitalinvesteringar samt förbättringar i och bättre användning av relevant lagstiftning.

Tyngdpunkten har lagts på att:

attrahera och kanalisera investeringar som stöd till en europeisk vägkarta för industriellt ledarskap inom mikro- och nanoelektronik,

skapa en mekanism på EU-nivå för att kombinera och rikta stöd från medlemsstater, EU och den privata sektorn till forskning, utveckling och innovation inom mikro- och nanoelektronik,

vidta åtgärder för att stärka Europas konkurrenskraft i riktning mot globalt likvärdiga konkurrensvillkor när det gäller statligt stöd, stödja näringslivets utveckling och små och medelstora företag samt hantera kompetensunderskottet.

Regeringen anser att möjliggörarande teknologier, såsom mikro- och nanoelektronik, är viktiga områden för EU:s framtida konkurrenskraft.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Mikro- och nanoelektroniska komponenter och system är inte bara viktiga för digitala produkter och tjänster. De ligger även som grund för innovation och konkurrenskraft i alla stora ekonomiska sektorer. Mikro- och nanoelektronik ses som en viktig möjliggörande teknik1 och avgörande för tillväxt och arbetstillfällen i EU.

Målet är att Europa, i linje med den uppdaterade industripolitiken2, ska behålla sin ledande plats inom design och produktion av dessa teknologier och att skapa fördelar för hela ekonomin.

1.2Förslagets innehåll

Kommissionens strategi pekar på att det brådskar att intensifiera och koordinera alla relevanta offentliga insatser i hela Europa inom området. Detta med anledning av de många möjligheter som ligger framför oss och de utmaningar industrin står inför.

Mer specifikt är målen med strategin att säkerställa tillgången till mikro- och nanoelektronik, attrahera större investeringar i avancerad produktion i Europa och stärka den industriella konkurrenskraften genom hela värdekedjan. Målen handlar även om att behålla ledarskapet inom utrustnings- och materialleveranser, samt att bygga upp en ledande ställning inom chipdesign på snabbväxande marknader.

För att uppnå målen måste flera områden bemötas.

1)Mot en europeisk vägkarta för investeringar på området.

Nivån på offentliga och privata investeringar ska matcha utmaningens storlek. Avsikten är att de totala offentliga och privata investeringarna i forskning, utveckling och innovation på EU-nivå, samt nationell och regional nivå ska uppgå till mer än 1,5 miljarder euro per år, dvs. en total budget på över 10 miljarder euro på sju år.

1KOM (2012) 341. En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb.

2KOM (2012) 582. En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk

återhämtning.

Vägkartan upprättas senast i slutet av 2013 som en uppsättning konkreta åtgärder som särskilt stärker Europas kunskapskluster inom produktion och design.

Åtgärderna från den offentliga sektorn, Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och regionala myndigheter kommer att bestå av följande:

Stöd till forskning, utveckling och innovation genom finansiering av institutioner eller anslag för åtgärder som grundas på vägkartan.

Utveckling, i samarbete med industrin och för att stödja innovation, av en avancerad produktions- och pilotinfrastruktur.

Underlättande av tillgången till finansiering för kapitalinvesteringar genom lån och eget kapital, särskilt regionala fonder och Europeiska investeringsbankens innovationssystem.

2)Det gemensamma teknikinitiativet

Europeiska kommissionen kommer att föreslå ett gemensamt teknikinitiativ där resurser på projektnivå kombineras som stöd till gränsöverskridande samarbete mellan industri och akademiska institutioner inom forskning, utveckling och innovation. Förslaget som skulle skapa det gemensamma

teknikinitiativet ersätter de två befintliga gemensamma företagen för inbyggda datorsystem (ARTEMIS) och nanoelektronik (ENIAC) som skapades under det sjunde ramprogrammet.

3)Bygga vidare på och stödja horisontella konkurrensåtgärder

Tillgången på kvalificerad arbetskraft bestående av ingenjörer och tekniker samt högskoleexaminerade av hög kvalitet är mycket viktigt för att attrahera privata investeringar i elektronik. Mikro- och nanoelektroniken lider på liknande sätt som hela IKT-sektorn av ett ökande kompetensunderskott och bristande matchning mellan tillgång och efterfrågan på kompetens. Kommissionen kommer att fortsätta främja digital kompetens för industrin genom e-färdighetsinitiativet och har nyligen lanserat den ”stora koalitionen för IKT-kompetens och arbetstillfällen”.

Tillsammans med forsknings- och teknikorganisationer, universitet och nationella och regionala myndigheter kommer kommissionen att försöka göra delade anläggningar och tjänster för tester och tidiga experiment i mikro- och nanoelektroniska tekniker tillgängliga för nystartade företag, små- och medelstora företag samt användare runtom i Europa.

Genom offentlig upphandling av innovationer som drivs av mikro- och nanoelektronik, t.ex. sjukvårds- eller säkerhetsutrustning, kommer bättre förhållanden för marknadsutveckling på dessa områden att skapas.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Inga effekter på svenska lagar och regleringar bedöms vara aktuella.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

De budgetära konsekvenserna är otydliga och måste specificeras.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Möjliggörarande teknologier, häribland mikro- och nanoelektronik, är viktiga områden för EU:s framtida konkurrenskraft. Dock är de budgetära effekterna av kommissionens meddelande oklara och måste klargöras, varför det i nuläget inte är möjligt att för svensk del ta ställning till de olika delarna i förslaget.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Ej kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

De övriga institutionernas ståndpunkter är okända i nuläget.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Meddelandet innehåller inga rättsliga åtgärder, varför kommissionen inte anger rättslig grund.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionens motivering saknas då det rör sig om ett meddelande. Preliminär bedömning är att meddelandet inte går emot subsidiaritets- eller proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Behandling i rådsarbetsgrupp beräknas att påbörjas under sommaren 2013.

4.2Fackuttryck/termer

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.