EU:s ståndpunkt inför revideringen av Internationella telereglementet

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM183 KOM(2012) 430

KOM(2012) 430
FPM_201112__183

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2011/12:FPM183

EU:s ståndpunkt inför revideringen av Internationella telereglementet

Näringsdepartementet

2012-09-11

Dokumentbeteckning

KOM(2012) 430

Förslag till Rådets beslut om fastställande av EU:s ståndpunkt inför revideringen av det internationella telereglementet vid världskonferensen om internationell telekommunikation eller i förberedande instanser

Sammanfattning

Kommissionen föreslår att rådet ska besluta om en gemensam ståndpunkt för EU vid revideringen av det Internationella telereglementet (ITR). Revideringen av ITR sker vid en konferens i Internationella teleunionens (ITU:s) regi i Dubai i december 2012. EU:s inställning ska vara att säkerställa att alla ändringar av ITR är förenliga med EU:s regelverk och främjar unionens mål.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Internationella telereglementet (International Telecommunications Regulations, ITR) är en traktat som tagits fram inom Internationella teleunionens (ITU:s) ramar. Den senaste ITR antogs 1988. I ITR behandlas t.ex. regler för avräkning mellan nationella operatörer. Regelverket härrör från en tid då många teleoperatörer var statliga monopolister. Det föll sig därför naturligt att hantera telekomfrågor i internationella traktater.

Marknaderna för elektronisk kommunikation har sedan 1988 utvecklats mycket snabbt. I Europa och stora delar av världen bedriver teleoperatörer sin verksamhet på marknadsmässiga grunder. Utväxling av telefoni- och internettrafik mellan stater sker genom kommersiella avtal mellan operatörer, utan direkt statlig inblandning. Statens ansvar är att reglera verksamheten. Inom EU finns ett omfattande och komplext regelverk för hur marknaderna ska regleras. Mot den angivna bakgrunden är ITR från svensk och europeisk synpunkt till övervägande del obsolet.

Internationella Teleunionen (ITU) anordnar World Conference on International Telecommunications (WCIT-12) den 3–14 december 2012 i Dubai, Förenade Arabemiraten. Vid WCIT-12 kommer att diskuteras en översyn av ITR.

1.2 Förslagets innehåll

Kommissionen föreslår att rådet ska besluta att EU:s ståndpunkt vid WCIT-12 ska, när det gäller frågor som omfattas av dess behörighet, vara att säkerställa att alla ändringar av ITR är förenliga med EU:s regelverk och främjar unionens mål. Europeiska kommissionen ska lägga fram Europeiska unionens ståndpunkt i dessa frågor. I andra frågor som ska diskuteras vid WCIT kommer medlemsstaterna att eftersträva gemensamma ståndpunkter.

I en bilaga till beslutsförslaget redogörs för EU:s ståndpunkter i sak. Dessa är bl.a. följande. EU ska inte stödja förslag som strider mot EU:s regelverk eller som inför skyldigheter för operatörer som går utöver dem som redan föreskrivs i EU:s regelverk. EU ska stödja att tillämpningsområdet för ITR och ITU:s nuvarande mandat inte ska utvidgas till att även omfatta områden som dirigering av internetbaserad trafik och innehållsrelaterade frågor. EU ska stödja förslag om respekt för mänskliga rättigheter när det gäller internationell telekommunikation. EU ska stödja konkurrensfrämjande åtgärder som ska bidra till lägre priser och större pristransparens för internationell teletrafik på grundval av affärsförhandlingar på en fri och rättvis marknad.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

EU:s direktiv om reglering av marknaderna för elektronisk kommunikation har genomförts i Sverige genom lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Förslaget får inte några direkta följder för den svenska lagstiftningen.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget medför inte några följder för statsbudgeten eller för EU:s budget.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Sverige stödjer förslaget i väsentliga delar.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Ännu inte kända.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Ännu inte kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remitterats

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 218(9) FEUF

Artikel 114 FEUF

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

I ITR behandlas frågor som rör internationella (i motsats till inhemska) teletjänster, men vissa aspekter är direkt kopplade till frågor som omfattas av EU:s regelverk, särskilt regelverket för elektronisk kommunikation. Enligt kommissionen behöver EU därför se till att de ändringsförslag av ITR som man kommer överens om i Dubai inte står i strid med gällande lagstiftning i EU eller begränsar EU vid en framtida vidareutveckling av EU:s regelverk.

Regeringen delar kommissionens uppfattning.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Rådsarbetsgruppen kommer att diskutera förslaget under hösten 2012.

4.2 Fackuttryck/termer

ITU: Internationella teleunionen, en organisation under Förenta Nationerna för telekommunikations frågor

WCIT-12: World Conference on International Telecommunications 2012, Världskonferensen om internationell telekommunikation 2012

ITR: International Telecommunications Regulations, Internationella telereglementet

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.